30. maijā Preiļu novada domes sēde

30.05.2019

PREIĻU  NOVADA  DOME
NOVADA DOMES SĒDE

2019. gada 30.maijā plkst. 15.00 Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/05 „Grozījumi Nr.1  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2019/02  „Par Preiļu novada  2019. gada pamatbudžetu”
2. Par Preiļu novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr. 6. p.15 “Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu
3. Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
5. Par nekustamā īpašuma iegādi
6. Par nomas līguma slēgšanu
7. Par nomas līguma pagarināšanu
8. Par biedrību rēķinu apmaksu
9. Par veikto SIA Preiļu slimnīca valdes atsaukšanu

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

10. Par grozījumiem Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikumā
11. Par sadarbības līguma slēgšanu
12. Par Preiļu novada domes apbalvojuma piešķiršanu
13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
14. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
15. Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
16. Par iemitināšanu pašvaldības īpašumā
17. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
18. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

20. Par SIA “LVBet” atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada pieslēgumu ierīkošanai  Preiļu novadā
22. Par ielu tirdzniecību no treileriem
23. Par ielu tirdzniecību
24. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vēstules izskatīšana
25. Par servitūta līgumiem
26. Par sadarbības līguma slēgšanu
27. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
28. Par nekustamā īpašuma sadali
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rietumi” reģistrāciju zemesgrāmatā
30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
31. LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšana

Domes priekšsēdētāja                                                                                             Maruta  Plivda

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2019.