29. marta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

29.03.2019

PREIĻU  NOVADA  DOME

NOVADA DOMES SĒDE

2019. gada 29.martā plkst. 14.00, Preiļu novada Mūzikas un  mākslas skolas zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas sēdes jautājumi

  1. Par SIA “Preiļu slimnīca” gada finanšu pārskatu
  2. Par SIA “Preiļu saimnieks ” gada finanšu pārskatu
  3. Par 2018.gada inventarizācijas rezultātiem
  4. Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
  5. Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
  6. SIA “PILS M” iesnieguma izskatīšana
  7. Zemnieku Saimniecības “Airi” iesnieguma izskatīšana
  8. Par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu sarakstā

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

9. Par Preiļu novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu
10. Par grozījumiem nolikumā “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība”
11. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
12. Par iemitināšanos pašvaldības īpašumā
13. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
14. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi

15. Par vienoto nosaukumu apstiprināšanu Preiļu parka teritorijā
16. Par saistošo noteikumu Nr. 2019/04 apstiprināšanu
17. Par nekustamā īpašuma sadali
18. Par Preiļu novada domes 2018. gada 27.septembra lēmuma protokols Nr.10, punkta 34 papildināšanu

 Domes priekšsēdētāja                                                                                                 Maruta  Plivda

Pēdējās izmaiņas: 26.03.2019.