Preiļu novada dome 2018. gada 14. novembrī rīko pašvaldības īpašumā “Seiļu kapsēta” augošo koku ciršanas tiesību atkārtotu mutisku izsoli

14.11.2018 14:00
Preiļu novada dome, Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets)

Preiļu novada dome 2018.gada 14.novembrī plkst. 14.00 rīko pašvaldības īpašumā “Seiļu kapsēta” (kadastra Nr.  7658 002 0157) augošo koku ciršanas tiesību atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 960,00. Izsoles solis – EUR 50,00.

Nodrošinājuma nauda – EUR 96,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 01.11.2018. līdz 13.11.2018. plkst. 16.00 novada domē Raiņa bulvārī -24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets).

Informācija pa tālruni 28367578.

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2018.