Preiļu novada dome 2018. gada 16. oktobrī plkst. 14.00 rīko pašvaldības īpašumā “Seiļu kapsēta” augošo koku ciršanas tiesību mutisku izsoli

16.10.2018

Preiļu novada dome 2018.gada 16.oktobrī plkst. 14.00 rīko pašvaldības īpašumā “Seiļu kapsēta”  (kadastra Nr.  7658 002 0157) augošo koku ciršanas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – EUR 1200,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Nodrošinājuma nauda – EUR 120,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv (PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 08.10.2018. līdz 15.10.2018. plkst. 16.00 novada domē Raiņa bulvārī -24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets).

Informācija pa tālruni 28367578.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.