30. augusta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

30.08.2018

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2018. gada 30. augustā, plkst. 15:00
Preiļu novada mākslas un mūzikas skolas konferenču zālē

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par ēdināšanas izdevumu pārrēķinu pansionātā “Preiļi”
 2. Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu segšanu
 3. Par biedrības „Rēzeknes 36”  rēķinu apmaksu
 4. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 6. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
 7. Par zemes iznomāšanu
 8. Par atbalstāmajām profesijām
 9. Par konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai” balvas izlietošanu
  10.  Par papildus vienošanos pie neapdzīvojamo telpu Raiņa bulvārī 19, Preiļos nomas līguma
  11.  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2018/11 „Grozījumi Nr.2  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2018/02„Par Preiļu novada  2018. gada pamatbudžetu”
  12.  Par iesnieguma izskatīšanu
  13.  Par līdzekļu piešķiršanu
  14.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Preiļu novadā
  15.  Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības projekta “Preiļu novada, Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja (ŪSIK kods 432451:14 ) pārbūve”  realizācijai
  16.  Par aizdevumu  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā  ar sabiedrības  virzības vietējās attīstības stratēģiju” projekta “ Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Pelēču pagastā ” realizēšanai
  17.  Par aizdevuma ņemšanu  projekta “ Viļānu ielas atjaunošana Preiļos ”  realizācijai
  18.  Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību ”Latgales reģiona attīstības aģentūra”
  19.  Par aizdevumu  Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē ”  projekta “Nr. 2/VESEL/18/001 “AKTĪVS LATGALĒ” realizācijai
  20.  Par aizdevumu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība “ Interreg V-A Latvija- Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014- 2020 gadam projekta Nr. LLI-089 “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” īstenošanai
  21.  Par Preiļu novada domes 2017. gada 28. decembra lēmuma (protokola Nr. 18. §. 10) grozīšanu sakarā ar izmaiņām projektā “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos”
  22.  Par Preiļu novada Attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2018.-2024. gadam apstiprināšanu
  23.  Par autotransporta līzingu
  24.  Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikumā

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

25.  Par Pelēču pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā
26.  Par sadarbības līguma slēgšanu ar Aglonas novada domi
27.  Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
28.  Par izmaiņām “Kārtība pedagogu mērķdotācijas sadalei Preiļu novada izglītības iestādēs”
29.  Par izmaiņām Pelēču pamatskolas štatu sarakstā
30.  Par izmaiņām Salas pamatskolas štatu sarakstā
31.  Par Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma un padomes sastāva apstiprināšanu
32.  Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
33.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
34.  Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
35.  Par atteikšanos no  pašvaldības dzīvojamās platības
36.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
37.  Par uzņemšanu rindā dzīvojamās platības maiņai
38.  Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

39.  Par dzīvokļu īpašnieku iesniegumu
40.  Par ēkas turpmāko izmantošanu
41.  Par  grozījumiem 2010.gada 1.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 „Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”
42.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
43.  Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu
44.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
45.  Par nekustamā īpašuma sadali 

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 29.08.2018.