22. jūnija Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

22.06.2018

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA IZBRAUKUMA DOMES SĒDE

2018. gada 22. jūnijā, plkst. 13:00
Raiņa muzejā „Jasmuiža”
Aizkalnē, Preiļu novadā

DARBA  KĀRTĪBA

 1. Par izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu
 2. Par līdzekļu piešķiršanu
 3. Par atļauju atvērt azartspēļu organizēšanas vietu Rīgas iela 4d, Preiļi, Preiļu novads
 4. Par PII “Pasaciņa” iesnieguma izskatīšanu
 5. Par Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas atbrīvošanu un jaunas vadītājas apstiprināšanu amatā
 6. Par Pelēču pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšanu
 7. Par Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktora un Priekuļu sākumskolas direktora atbrīvošanu no amata saistībā ar izglītības iestāžu likvidāciju
 8. Par aizdevumu  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārta”  būvdarbu veikšanai
 9. Saistošie noteikumi Nr.2018/03„Grozījumi Nr.1  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2018/02„Par Preiļu novada  2018. gada pamatbudžetu”
 10. Par neapdzīvojamo telpu patapinājuma līgumu
 11. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu
 12. Par Preiļu  novada domes 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 13. Par piedalīšanos Latvijas – Krievijas pārrobežu programmas projektā “630 Versts Full of Feelings”
 14. Par Preiļu novada Tūrisma informācijas centra nolikuma apstiprināšanu
 15. Par Preiļu novada Tūrisma informācijas centra pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
 16. Par atbalstāmajām profesijām
 17. Par sabiedriskā transporta maršrutu tīklu samazināšanu
 18. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
 19. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
 20. Par sociālās dzīvojamās platības līguma pagarināšanu 
 21. Par dzīvokļa īpašuma Liepu ielā 6-35, Preiļos, Preiļu novadā nodošanu atsavināšanai
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām
 23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai  Preiļu novadā
 24. Par adreses maiņu

Domes priekšēdētāja                                                                           M. Plivda

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2018.