Jauniešu centrs “ČETRI” šovasar īstenos projektu “Kopā varam!”

11.07.2018 — 24.08.2018

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi Preiļu novada domes projekta “Kopā varam!” pieteikumu un projekta īstenošanai piešķirts valsts budžeta finansējums 3166,50 EUR.  Projekts finansēts no Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts Jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem Jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.

Projekta mērķis ir Preiļu novada izveidot Jaunatnes konsultatīvo padomi un Jauniešu domi. Projektā paredzētas apmācības gan Jaunatnes lietu speciālistiem un piesaistītajiem dalībniekiem, gan 3 dienu neformālās apmācības jauniešiem.

Projekta aktivitātes nodrošinās iespēju izveidot nolikumu, gan jaunatnes konsultatīvajai padomei, gan jauniešu domei. Neformālās mācības, kas notiks gan potenciālajiem jaunatnes konsultatīvās padomes biedriem –  jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, jauniešu līderiem, gan jauniešu domes pārstāvjiem – aktīvākajiem jauniešiem, sniegs nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas. Jaunatnes darbinieku, jauniešu lietu speciālistu un jauniešu līderu mācībās tiks izstrādāts jauniešu konsultatīvās padomes nolikums un pirmais sastāvs, kas turpmāk konsultēs jauniešus un jaunizveidoto jauniešu domi. Savukārt jaunieši neformālajās apmācībās apgūs jauniešu domes ikdienas darbam nepieciešamās zināšanas kā:

1. projektu vadību – ideju ģenerēšana, projektu plānošana, resursu plānošana, projektu vadība, projektu finanses, projektu prezentēšana, SMART principu;

2. līdera prasmes – motivācija un motivēšana, laika plānošana un tā efektīva izmantošana;

3.  prezentēšanas un argumentācijas prasmes.

Neformālo apmācību laikā jaunieši izstrādās jauniešu domes nolikumu, kuru prezentēs mācību pēdējā dienā jaunizveidotajai jauniešu konsultatīvajai padomei. Izveidojot jauniešu domi un jaunatnes konsultatīvo padomi, jaunieši tieši tiks iesaistīti jaunatnes dzīves veidošanā un tās kvalitātes celšanā.

Projekta īstenošanas laiks no 11.07.2018. līdz 24.08.2018.

Projekta rezultātā izveidotā jauniešu dome un konsultatīvā padome sekmīgāk un sistemātiskāk spēs realizēt Preiļu novada plānošanas dokumentā “Preiļu novada jaunatnes politikas attīstības programma 2016.-2020.gadam” noteiktos īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, kā arī regulāri sekot to progresam un veikt nepieciešamos papildinājumus un uzlabojumus, kā arī izskatīt un atjaunot ikgadējo Rīcības plānu ar konkrētiem uzdevumiem darba ar jaunatni attīstībai novadā un reģionā. Darbā ar jaunatni iesaistītās puses un organizācijas, kas organizē pasākumus jauniešiem,  būs tikušies un aktualizējuši problēmas, ar kurām saskaras, kā arī izvirzījuši pārstāvjus jauniešu konsultatīvajai padomei. Jauniešu konsultatīvās padomes uzdevums būs atbalstīt jauniešu domi sniedzot tai ieteikumus. Tas ļaus ciešāk sadarboties jauniešiem un pieaugušajiem.

Jauniešu domes un konsultatīvās padomes regulārs darbs veidos vienotu informatīvo un atbalsta sistēmu jaunatnes darba organizēšanai un veicināšanai novadā. Tiks radīta labvēlīgāka vide un lielākas iespējas jauniešu līdzdalībai, kā arī informētībai un  brīvprātīgajam darbam. Projekta rezultātā veidosies sadarbības tīkls starp visa novada jauniešiem, iekļaujot gan pilsētas, gan pagastu jauniešus.

Projekta vadītāja:
Santa Ancāne-Novikova
29327010

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.