Pansionāts “Preiļi”

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts „Preiļi”
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 11.11.2010., pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr. 657)
SPS reģ. nr. 657 no 11.11.2010.

Kontaktinformācija

Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV-5301
+371 65381226 (1. stāvā); +371 65312560 (2. stāvā)
Inga Vilcāne
Pansionāta vadītāja


Pansionāta „Preiļi” nolikums (PDF)

Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbu ārkārtējās situācijas laikā (PDF)

Pansionāta „Preiļi darbības apraksts:

No 29.04.2016. Pansionāts „Preiļi” ir Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība (no 01.07.2010. pansionāts bija Preiļu novada pašvaldības iestāde), kura izveidota un reģistrēta LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2010. gada 11. novembrī ar reģ. nr. 657.

2016. gada 24. novembra Preiļu novada domes sēdē (protokols nr. 17 16§.) tika pieņemts lēmums par Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pansionāta „Preiļi” paplašināšanos, iznomājot papildus telpas SIA “Preiļu slimnīca” ēkas Raiņa bulvāris 13, Preiļos, 2. stāvā. Līdz tam Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts “Preiļi” atradās šīs ēkas 1. stāvā.

Pansionāts „Preiļi” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

Pansionātā „Preiļi” tiek sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ.

Pansionātā „Preiļikopumā ir paredzētas 48 (četrdesmit astoņas) vietas personām, kurām nepieciešama ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana. Pansionāts atrodas Preiļu pilsētas centrā, Raiņa bulvārī 13, SIA „Preiļu slimnīca” telpās (1. un 2. stāvā vecās slimnīcas divstāvu ēkā).

Pansionātā „Preiļi” tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī I un II grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši MK 2006. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 946 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”. 

Pansionāts „Preiļi” ir dibināts ar mērķi sniegt palīdzīgu roku grūtā brīdī tiem cilvēkiem un to cilvēku radiniekiem, kas paši vairs nespēj par sevi parūpēties tā, lai varētu turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Gadījumos, kad cilvēks vecuma vai veselības dēļ nespēj sevi aprūpēt un piederīgie nevar sniegt savam tuviniekam mājas aprūpi, Pansionātā „Preiļi” tiek piedāvāts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums. Pansionātā pastāvīgi dzīvoja 24 klienti, šobrīd pakāpeniski tiek uzņemtas jaunas personas. Pansionāta iemītnieki savu brīvo laiku pavada domubiedru grupās, diskutējot par sev aktuālajām tēmām, vai vienkārši atpūšas, pavadot laiku kopīgi skatoties teleraidījumus, spēlējot galda vai citas spēles, piedaloties saimnieciskajos darbos vai pansionāta telpu vizuālajā noformēšanā, atbilstoši savām intelektuālajām un fiziskajām spējām. Reizi divos – trijos mēnešos (vajadzības gadījumā arī biežāk) iestādes telpās notiek dievkalpojumi, kurus vada Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns/priesteris. Pansionātā viesojās dažādi viesi ar koncertuzvedumiem, teātriem, labdarības pasākumiem.  Iestādē tiek aktīvi atzīmētas gadskārtu dienas, valsts svētku un svinamās dienas, kā arī klientu jubilejas. Klienti aktīvi interesējas un lasa laikrakstus, t.sk. avīzes, žurnālus un citus izdevumus. Pēc iespējas paši dodas uz Preiļu pasta nodaļu, Preiļu pilsētas bibliotēku, lai iegādātos sev interesējošo lasāmvielu. Savu fizisko iespēju robežās pansionāta iemītnieki apmeklē tuvākos pilsētas veikalus, Preiļu Romas katoļu baznīcu vai Preiļu vecticībnieku baznīcu, kā arī dodas pastaigās arī uz Preiļu parku.  


Pansionāta darba laiks:

Pansionāta „Preiļi” administrācijas darba laiks:

 • darba dienās plkst. 8.00–16.30
 • pusdienu pārtraukums plkst. 13.00.–13.30

Pansionāta „Preiļi” aprūpētāju darba laiks: visu diennakti, saskaņā ar Darba grafiku.


Pansionāta organizatoriskā struktūra (PDF)


Iestājoties Pansionātā „Preiļi”, klients iesniedz šādus dokumentus:

 • personas vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
 • Preiļu novada Labklājības pārvaldes vai citas pašvaldības lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju/pabalstu;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • personas vajadzību novērtēšanas karte sociālo pakalpojumu saņemšanai; 
 • iestājoties personai jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte. 

Pansionātā „Preiļi” tiek nodrošināti šādi sociālie pakalpojumi:

 •  Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību (vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās labiekārtotās istabiņās), kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru;
 • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli;
 • Telpām un āra apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi klientiem;
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm;
 • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces;
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu veselības aprūpi; kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība;
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību;
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem, draugiem, paziņām.

Saskaņā ar līgumu nodrošinām arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju atjaunošana un nostiprināšana.


Viena iemītnieka UZTURĒŠANĀS IZMAKSAS:

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā „Preiļi” 2021. gadā (spēkā ar 01.01.2021.)

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 450,- mēnesī 
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 510,- mēnesī 

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2021. gada 28. janvāra lēmums, Protokols Nr. 1, Saistošie noteikumi Nr. 2021/1 “Par Preiļu novada 2021.gada pamatbudžetu”/


Aktualitātes pansionātā “Preiļi”

Liels paldies visiem, kuri rūpējas par vecāka gājuma cilvēkiem, neaizmirstot viņus apciemot vai nododot kādu priecīgu ziņu (radiem, draugiem, paziņām, tuviem un tāliem ciemiņiem), kas dāvā prieku un neaizmirstamus mirkļus pansionāta ikdienas dzīvē!

Esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai.

Dāvāsim Jums sirds siltumu, labestību , sapratni un mīlestību!

Pansionāta „Preiļi” personāla vārdā – vadītāja Inga Vilcāne

Pēdējās izmaiņas: 25.02.2021.