SAC “Preiļi”

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC „Preiļi”
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 11.11.2010., pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr. 657)

Kontaktinformācija

Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65381226 (1. stāvā); 65312560 (2. stāvā)
Darba laiks:

Darba dienās plkst. 8.00–16.30
Pusdienu pārtraukums plkst. 13.00.–13.30

Inga Vilcāne
SAC vadītāja

Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbu ārkārtējās situācijas laikā (PDF)


INFORMĀCIJA TUVINIEKIEM PAR RADINIEKU APMEKLĒŠANU SAC

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot institūcijā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

 1. tuvinieks ir vakcinējies un var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 2. tikšanos var organizēt ārtelpās vai īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi);
 3. tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, maskas, roku dezinficēšana;
 4. tikšanās laiks (ja iespējams, darba dienu vakaros un brīvdienās) iepriekš ir saskaņots ar administrāciju, informējot, ka tā ir atļauta tikai tuviniekam, kurš var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī, ja  tuvinieks  10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi –https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu – https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi ;
 5. apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā;
 6. apmeklējuma laikā gan klientam, gan tuviniekam jānodrošina individuālo aizsardzības līdzekļu (maskas) un dezinfekcijas līdzekļu lietošana (ja tikšanās tiek organizēta īpaši aprīkotā apmeklējumu telpā, kur iespējams sarunāties caur stiklu pa telefonu vai izmantojot citus tehniskus risinājumus, individuālie aizsardzības līdzekļi nav jālieto).

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. 

Nepieciešamības gadījumos zvanīt pa tālr.

 • 65381226 (1. stāvs)
 • 65312560 (2. stāvs)

SAC „Preiļi darbības apraksts:

No 29.04.2016. Pansionāts „Preiļi” ir Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība (no 01.07.2010. pansionāts bija Preiļu novada pašvaldības iestāde), kura izveidota un reģistrēta LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2010. gada 11. novembrī ar reģ. nr. 657.

2016. gada 24. novembra Preiļu novada domes sēdē (protokols nr. 17 16§.) tika pieņemts lēmums par Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pansionāta „Preiļi” paplašināšanos, iznomājot papildus telpas SIA “Preiļu slimnīca” ēkas Raiņa bulvāris 13, Preiļos, 2. stāvā. Līdz tam Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts “Preiļi” atradās šīs ēkas 1. stāvā.

SAC „Preiļi” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

SAC „Preiļi” tiek sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ.

SAC „Preiļikopumā ir paredzētas 48 (četrdesmit astoņas) vietas personām, kurām nepieciešama ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana. Pansionāts atrodas Preiļu pilsētas centrā, Raiņa bulvārī 13, SIA „Preiļu slimnīca” telpās (1. un 2. stāvā vecās slimnīcas divstāvu ēkā).

SAC „Preiļi” tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī I un II grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši MK 2006. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 946 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”. 

SAC „Preiļi” ir dibināts ar mērķi sniegt palīdzīgu roku grūtā brīdī tiem cilvēkiem un to cilvēku radiniekiem, kas paši vairs nespēj par sevi parūpēties tā, lai varētu turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Gadījumos, kad cilvēks vecuma vai veselības dēļ nespēj sevi aprūpēt un piederīgie nevar sniegt savam tuviniekam mājas aprūpi, Pansionātā „Preiļi” tiek piedāvāts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums. Pansionātā pastāvīgi dzīvoja 24 klienti, šobrīd pakāpeniski tiek uzņemtas jaunas personas. Pansionāta iemītnieki savu brīvo laiku pavada domubiedru grupās, diskutējot par sev aktuālajām tēmām, vai vienkārši atpūšas, pavadot laiku kopīgi skatoties teleraidījumus, spēlējot galda vai citas spēles, piedaloties saimnieciskajos darbos vai pansionāta telpu vizuālajā noformēšanā, atbilstoši savām intelektuālajām un fiziskajām spējām. Reizi divos – trijos mēnešos (vajadzības gadījumā arī biežāk) iestādes telpās notiek dievkalpojumi, kurus vada Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns/priesteris. Pansionātā viesojās dažādi viesi ar koncertuzvedumiem, teātriem, labdarības pasākumiem.  Iestādē tiek aktīvi atzīmētas gadskārtu dienas, valsts svētku un svinamās dienas, kā arī klientu jubilejas. Klienti aktīvi interesējas un lasa laikrakstus, t.sk. avīzes, žurnālus un citus izdevumus. Pēc iespējas paši dodas uz Preiļu pasta nodaļu, Preiļu pilsētas bibliotēku, lai iegādātos sev interesējošo lasāmvielu. Savu fizisko iespēju robežās pansionāta iemītnieki apmeklē tuvākos pilsētas veikalus, Preiļu Romas katoļu baznīcu vai Preiļu vecticībnieku baznīcu, kā arī dodas pastaigās arī uz Preiļu parku.  


SAC darba laiks:

SAC „Preiļi” administrācijas darba laiks:

 • darba dienās plkst. 8.00–16.30
 • pusdienu pārtraukums plkst. 13.00.–13.30

SAC „Preiļi” aprūpētāju darba laiks: visu diennakti, saskaņā ar Darba grafiku.


Iestādes organizatoriskās struktūras shēma (PDF)


Iestājoties SAC „Preiļi”, klients iesniedz šādus dokumentus:

 • personas vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
 • Preiļu novada Labklājības pārvaldes vai citas pašvaldības lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju/pabalstu;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • personas vajadzību novērtēšanas karte sociālo pakalpojumu saņemšanai; 
 • iestājoties personai jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte. 

SAC „Preiļi” tiek nodrošināti šādi sociālie pakalpojumi:

 •  Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību (vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās labiekārtotās istabiņās), kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru;
 • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli;
 • Telpām un āra apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi klientiem;
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm;
 • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces;
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu veselības aprūpi; kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība;
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību;
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem, draugiem, paziņām.

Saskaņā ar līgumu nodrošinām arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju atjaunošana un nostiprināšana.


Viena iemītnieka UZTURĒŠANĀS IZMAKSAS:

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC „Preiļi” uzturēšanās maksa 2022. gadā (spēkā ar 01.01.2022.)

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 550 mēnesī.
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 600 mēnesī.

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2021. gada 30.novembra lēmums, Protokols Nr. 25  18. §/


Aktualitātes SAC “Preiļi”


07.10.2022. Aktivitātes rudens noskaņās SAC “Preiļi’

Pieskaras rudens ar otu pie lapām,
Āboliem sulīgu nokrāsu dod,
Steidzos pie tā es pa vienu no takām,
Lai mani ar’ rudens iekrāso.

Gluži nemanot, straujiem soļiem ir pienācis dabas skaistākais gadalaiks – rudens. Drūmas nav nevienas dienas, jo aktivitātes Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālās aprūpes centrā “Preiļi” (turpmāk SAC “Preiļi”) notiek katru dienu. Mazāk vai vairāk esam aktīvi, bet mēģinām būt mainīgi – citādāki, lai neiestājas rutīna, lai kopā ir jautra sadzīvošana.

SAC “Preiļi” sadarbojas ar Mācību centru “Austrumi”, tai skaitā piedalās jauno aprūpētāju apmācībās, nodrošinot prakses vietas topošajiem aprūpētājiem mācību programmā “Aprūpētājs” laika periodā no 1. septembra līdz 12. oktobrim. Šajā programmā institūcija nodrošina apmācību pieciem praktikantiem, kas, protams, ir papildu slodze darbiniekiem, bet tai pašā laikā sniedz gandarījumu tas, ka tiek apmācīti šim ne vieglajam arodam cilvēki, kuriem ir interese un vēlme praktiski palīdzēt vecākā gājuma cilvēkiem, kuriem tas ir tik ļoti nepieciešams.

SAC “Preiļi” iemītnieki kopā ar darbiniekiem š.g. 22. septembrī devās ikgadējā izzinošā izbraukuma ekskursijā. Maršruts “Apkārt Feimaņu ezeram” nebija nejauši izvēlēts, jo daļēji tika pielāgots arī klientiem ar funkcionālajiem traucējumiem, lai piestāšanās vietās būtu ērti izbraucams ar ratiņkrēsliem.

Nedaudz atskatoties uz skaistajiem mirkļiem ekskursijā, dalāmies ar gūtajiem iespaidiem. Rīta pusē viesojāmies Riebiņu zirgu audzētavā “Trīs vītolu staļļi”, kur mūs jauki sagaidīja zirgu trenere un gide Madara, kura iepazīstināja ar zirgu staļļa vēsturi un patreizējo darbību. Riebiņu zirgu stallī ir skatāmi un izjādei tiek piedāvāti sporta zirgi, kuri ir ļoti liela auguma un spēcīgu miesas būvi. Īpašs prieks bija skatīties, kā viens no jaunzirgiem, kuram ir vēl tikai 2 gadi, jau tiek trenēts un apmācīts lēkšanai. Zirgs ir ļoti gudrs dzīvnieks, kurš nekad nepieviļ savu saimnieku. Par to varēja pārliecināties kādā no mēģinājumiem, kad zirgam bija jāpārlec šķērslis, bet gadījās vājāks ieskrējiens, un viņš to barjeru nepārlēca, bet, lai sevi attaisnotu, viņš nesamulsa, griezās riņķī apkārt un skaisti šķērsoja latiņu. Tas tiešām ir Latvijas lepnums, skaistulis un mīlulis. Trenere Madara pastāstīja par sasniegumiem, kurus viņi ir guvuši arī ārpus Latvijas. Nevar nepieminēt arī citus sastaptos mājdzīvniekus – kazas, trušus un poniju. Ponijs šoreiz plūca laurus, jo viņam bija pievērsta vislielākā uzmanība, katrs ekskursants samīļoja viņu.

Apmeklējām arī Ēvalda Daukšta saimniecību, kur īpašnieks nodarbojas ar dārzniecību, audzē krāšņumkokus, puķes un augļu kokus. Katrs augs ir kopts un izlolots. Saimnieks ekskursantiem izrādīja savu skaisti sakopto saimniecību un cienāja ar rudens augļiem – vīnogām, āboliem un bumbieriem.  Paldies Ēvaldam un viņa ģimenei, novēlot izturību ikdienā.

Tālāk ciemojāmies Silajāņos, kur bija dota lieliska iespēja atgriezties vecajos laikos, ieraudzīt unikālas lietas, kuras kādreiz ir redzētas, bet, laikam ritot, sen utilizētas, gan vecās, labās radio, gan velosipēdi, gan retro mašīnas, kuras ir restaurētas un darba kārtībā, ar kurām varēja arī pavizināties. Saimnieks stāstīja, ka astoņas mašīnas no viņu kolekcijas šobrīd atrodas izstādē Daugavpilī. Jāsaka, tiešām interesants un radošs hobijs visai Boļšakovu ģimenei. Sirsnīgi pateicamies Oļega Bolšakova ģimenei par uzņemšanu un viesmīlību, izrādot brīnišķo ģimenes kolekciju.

Ekskursija noslēdzās ar ceļojumu pa Feimaņu ezeru, kuru šķērsojām ar kuģīti “Vimāna”. Protams, SAC seniori sākumā nedaudz jutās izbijušies, jo vizināties pa ezeru, tā likās tāda neparasta lieta. Bet visi tika iedrošināti, un, palīdzot tikt uz kuģīša klāja, mūsu seniori nomierinājās un baudīja skaisto ceļojumu pa Feimaņu ezeru ar apkārtējo krāšņo rudenīgo dabu. Īpašs paldies jāsaka saimniekam – kapteinim Mārim Rumakam, kurš pats ir vēsturnieks, tāpēc tik aizraujoši un interesanti stāstīja par apkārtnes vēsturi, par novadu tradīcijām, kultūru  un robežām. Neizpalika arī nostāsti un anekdotes. Iespaidi bija fascinējoši, kad vēl, ja ne tagad paceļot un pasapņot, varbūt kāds sapnis piepildās.

Katru gadu rudenī tiek atzīmēta arī Starptautiskā senioru diena, kura SAC “Preiļi” iesākās ar Svēto Misi katoļticīgajiem un pēcpusdienā turpinājās svētku pasākumā ar “Kaļinuškas”  koncertu. Tika dziedātas vecās, mīļās dziesmas no kinofilmām, trauksmainajām jaunības dienām  un vēl un vēl, kā arī kopējās, visiem zināmās  dziesmas dažādās valodās, kuras dzied katrā saviesīgā pasākumā, tai skaitā sevišķi Latgalē visiem iemīļotā “Rūžeņa”, “Goju pa mežu” u.c. Mūsu seniori bija ļoti aktīvi, dziedāja līdzi, kurš pat sita kājas ritmā. Visi seniori – gan SAC “Preiļi” iemītnieki, gan pašas mākslinieces tika sveikti šajos svētkos ar krāšņajiem rudens ziediem – mārtiņrozēm, katrs saņēma ziedu pušķi ar dāvaniņu, kā arī našķus – kūkas, konfektes, ābolus, kā arī laba vēlējumus no visiem SAC darbiniekiem novēlēja vadītāja Inga, lai ikdienā dzīvesprieks un veselība  pavada ikdienu.

Mēneša pēdējā diena bija vissaspringtākā, jo SAC “Preiļi” viesojās ilggadējie sadarbības partneri no Norvēģijas – Organizācija Afjūras brīvprātīgo centrāles, Baltijas draugi “Baltikums Vernner”. Norvēģu seniori brīvprātīgi un ļoti aktīvi nodarbojas ar labdarību. Viņi interesējas par mūsu problēmām, tai skaitā materiālajiem atbalstiem. Sadarbība ar šo dibinājumu SAC “Preiļi” jau ir vairāku gadu garumā. Viņi ir atbalstījuši mūs un apgādājuši mūsu iemītniekus ar dažādām ikdienas vajadzībām nepieciešamām  mantām. Tāpēc ar prieku uzņēmām šī gada ekskursantus – norvēģu Baltijas draugus un novēlējām norvēģu senioriem uzturēt draudzīgās saites ar Latviju, tai skaitā mums arī turpmāk.

Septembra pēdējās nedēļas nogale SAC “Preiļi” iemītniekiem bija ļoti aktīva ar to, ka mūsu seniori piedalījās 14. Saeimas vēlēšanās, balsojot jau pirmsvēlēšanu dienā š.g. 30.septembrī. Daļa no viņiem apmeklēja vēlēšanu iecirkni, bet tie, kuri nespēja, izmantoja iespēju un pieteica balsošanu uz vietas iestādē un 1.oktobrī arī nobalsoja.

SAC Preiļi iemītnieku vārdā arī sirsnīgi pateicamies “Čaklo bitīšu klubiņam” un tā koordinatorei Līgai Korniševai, kuri uzdāvināja adījumus (zeķes, šalles, cimdus) mūsu iemītniekiem.

SAC “Preiļi” sociālā darbiniece J.Sparāne


Es lieku domām ziedēt
Kā puķēm pasakā
Lai visas vainas dziedēt
Var smarža  dievišķā.
K. Krūza

Ir pienākusi ļoti skaudra, vējaina un asa, bet tomēr vasara, ir saplaukušas tulpes, narcises un ceriņi. Neskatoties uz šīm pārmaiņām dzīvē, viss rit uz priekšu un kas var būt brīnišķīgāks, kā bērnu smaidi, skaistas dejas un  vasaras dabas burvība? Visas šīs lietas apvienojot, Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālās aprūpes centra “Preiļi” iemītnieki (turpmāk, SAC “Preiļi) š. g. 23. maijā baudīja krāsainu, emocijām bagātu un neaizmirstamu koncertu brīvā dabā. Mūsu svētku viesi bija Preiļu 1. pamatskolas deju kopas – “Gaida”, 1.-2. klases un 3.- 4. klašu deju kolektīvi, kā arī to vadītājas – Gaida Ivanova un Viktorija Ancāne. Ciemiņi SAC iemītniekus priecēja ar dejām, kuras bija tik dažādas un jautras, ka aplausi pavadīja katru deju. Dejotāji ar savu vizuālo tēlu bija paveikuši brīnumu, jo SAC iemītnieki vienkopus tik daudz krāšņu dejotāju nebija redzējuši, daudziem tas bija pārsteigums. Ciemiņi dāvāja  ne tikai skaistu svētku koncertu, bet katram senioram bija sarūpēts našķis, par ko pateicas iemītnieki skolēnu vecākiem. Koncerta izskaņā tika suminātas Leontīnes – 23. maija gaviļnieces.

Visa SAC “Preiļi” iemītnieku un kolektīva vārdā sakām sirsnīgu paldies visiem ciemiņiem par skaistajiem un neaizmirstamajiem svētkiem, ko jūs radījāt ar savu klātesamību. Paldies arī SIA “Preiļu slimnīcas” kolektīvam par sniegto atbalstu un sapratni.

Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri bija kopā ar mums!

Sociālā darbiniece J. Sparāne


Liels paldies visiem, kuri rūpējas par vecāka gājuma cilvēkiem, neaizmirstot viņus apciemot vai nododot kādu priecīgu ziņu (radiem, draugiem, paziņām, tuviem un tāliem ciemiņiem), kas dāvā prieku un neaizmirstamus mirkļus pansionāta ikdienas dzīvē!

Esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai.

Dāvāsim Jums sirds siltumu, labestību , sapratni un mīlestību!

Pansionāta „Preiļi” personāla vārdā – vadītāja Inga Vilcāne

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2022.