SAC “Preiļi”

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC „Preiļi”
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 11.11.2010., pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr. 657)

Kontaktinformācija

Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65381226 (1. stāvā); 65312560 (2. stāvā)
Darba laiks:

Darba dienās plkst. 8.00–16.30
Pusdienu pārtraukums plkst. 13.00.–13.30

Inga Vilcāne
SAC vadītāja

Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbu ārkārtējās situācijas laikā (PDF)


INFORMĀCIJA TUVINIEKIEM PAR RADINIEKU APMEKLĒŠANU SAC

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot institūcijā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

 1. tuvinieks ir vakcinējies un var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 2. tikšanos var organizēt ārtelpās vai īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi);
 3. tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, maskas, roku dezinficēšana;
 4. tikšanās laiks (ja iespējams, darba dienu vakaros un brīvdienās) iepriekš ir saskaņots ar administrāciju, informējot, ka tā ir atļauta tikai tuviniekam, kurš var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī, ja  tuvinieks  10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi –https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu – https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi ;
 5. apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā;
 6. apmeklējuma laikā gan klientam, gan tuviniekam jānodrošina individuālo aizsardzības līdzekļu (maskas) un dezinfekcijas līdzekļu lietošana (ja tikšanās tiek organizēta īpaši aprīkotā apmeklējumu telpā, kur iespējams sarunāties caur stiklu pa telefonu vai izmantojot citus tehniskus risinājumus, individuālie aizsardzības līdzekļi nav jālieto).

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. 

Nepieciešamības gadījumos zvanīt pa tālr.

 • 65381226 (1. stāvs)
 • 65312560 (2. stāvs)

SAC „Preiļi darbības apraksts:

No 29.04.2016. Pansionāts „Preiļi” ir Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība (no 01.07.2010. pansionāts bija Preiļu novada pašvaldības iestāde), kura izveidota un reģistrēta LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2010. gada 11. novembrī ar reģ. nr. 657.

2016. gada 24. novembra Preiļu novada domes sēdē (protokols nr. 17 16§.) tika pieņemts lēmums par Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pansionāta „Preiļi” paplašināšanos, iznomājot papildus telpas SIA “Preiļu slimnīca” ēkas Raiņa bulvāris 13, Preiļos, 2. stāvā. Līdz tam Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts “Preiļi” atradās šīs ēkas 1. stāvā.

SAC „Preiļi” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

SAC „Preiļi” tiek sniegti sociālās aprūpes pakalpojumi, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ.

SAC „Preiļikopumā ir paredzētas 48 (četrdesmit astoņas) vietas personām, kurām nepieciešama ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana. Pansionāts atrodas Preiļu pilsētas centrā, Raiņa bulvārī 13, SIA „Preiļu slimnīca” telpās (1. un 2. stāvā vecās slimnīcas divstāvu ēkā).

SAC „Preiļi” tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī I un II grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši MK 2006. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 946 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”. 

SAC „Preiļi” ir dibināts ar mērķi sniegt palīdzīgu roku grūtā brīdī tiem cilvēkiem un to cilvēku radiniekiem, kas paši vairs nespēj par sevi parūpēties tā, lai varētu turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Gadījumos, kad cilvēks vecuma vai veselības dēļ nespēj sevi aprūpēt un piederīgie nevar sniegt savam tuviniekam mājas aprūpi, Pansionātā „Preiļi” tiek piedāvāts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums. Pansionātā pastāvīgi dzīvoja 24 klienti, šobrīd pakāpeniski tiek uzņemtas jaunas personas. Pansionāta iemītnieki savu brīvo laiku pavada domubiedru grupās, diskutējot par sev aktuālajām tēmām, vai vienkārši atpūšas, pavadot laiku kopīgi skatoties teleraidījumus, spēlējot galda vai citas spēles, piedaloties saimnieciskajos darbos vai pansionāta telpu vizuālajā noformēšanā, atbilstoši savām intelektuālajām un fiziskajām spējām. Reizi divos – trijos mēnešos (vajadzības gadījumā arī biežāk) iestādes telpās notiek dievkalpojumi, kurus vada Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns/priesteris. Pansionātā viesojās dažādi viesi ar koncertuzvedumiem, teātriem, labdarības pasākumiem.  Iestādē tiek aktīvi atzīmētas gadskārtu dienas, valsts svētku un svinamās dienas, kā arī klientu jubilejas. Klienti aktīvi interesējas un lasa laikrakstus, t.sk. avīzes, žurnālus un citus izdevumus. Pēc iespējas paši dodas uz Preiļu pasta nodaļu, Preiļu pilsētas bibliotēku, lai iegādātos sev interesējošo lasāmvielu. Savu fizisko iespēju robežās pansionāta iemītnieki apmeklē tuvākos pilsētas veikalus, Preiļu Romas katoļu baznīcu vai Preiļu vecticībnieku baznīcu, kā arī dodas pastaigās arī uz Preiļu parku.  


SAC darba laiks:

SAC „Preiļi” administrācijas darba laiks:

 • darba dienās plkst. 8.00–16.30
 • pusdienu pārtraukums plkst. 13.00–13.30

SAC „Preiļi” aprūpētāju darba laiks: visu diennakti, saskaņā ar Darba grafiku.


Iestādes organizatoriskās struktūras shēma (PDF)


Iestājoties SAC „Preiļi”, klients iesniedz šādus dokumentus:

 • personas vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
 • Preiļu novada Labklājības pārvaldes vai citas pašvaldības lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju/pabalstu;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • personas vajadzību novērtēšanas karte sociālo pakalpojumu saņemšanai; 
 • iestājoties personai jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte. 

SAC „Preiļi” tiek nodrošināti šādi sociālie pakalpojumi:

 •  Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību (vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās labiekārtotās istabiņās), kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru;
 • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli;
 • Telpām un āra apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi klientiem;
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm;
 • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces;
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu veselības aprūpi; kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība;
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību;
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem, draugiem, paziņām.

Saskaņā ar līgumu nodrošinām arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju atjaunošana un nostiprināšana.


Viena iemītnieka UZTURĒŠANĀS IZMAKSAS:

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Preiļi” klientu uzturēšanās maksa 2023. gadā (spēkā ar 01.02.2023.):

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 700 mēnesī,
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 850 mēnesī.

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra lēmums, protokols Nr. 26., 39. § “Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs”/


Liels paldies visiem, kuri rūpējas par vecāka gājuma cilvēkiem, neaizmirstot viņus apciemot vai nododot kādu priecīgu ziņu (radiem, draugiem, paziņām, tuviem un tāliem ciemiņiem), kas dāvā prieku un neaizmirstamus mirkļus SAC ikdienas dzīvē!

Esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai.

Dāvāsim Jums sirds siltumu, labestību, sapratni un mīlestību!

SAC „Preiļi” personāla vārdā – vadītāja Inga Vilcāne


Aktualitātes SAC “Preiļi”

31.01.2023. SAC “Preiļi” ar pozitīvām noskaņām Jaunajā gadā
10.01.2023. Gadu mijas labdarības pasākumi Sociālas aprūpes centrā “Preiļi”
16.12.2022. Ziemassvētku un Jaungada pasākumi SAC “Preiļi”
07.10.2022. Aktivitātes rudens noskaņās SAC “Preiļi’
28.05.2022. Sociālās aprūpes centra “Preiļi” iemītnieki bauda koncertu brīvā dabā

Pēdējās izmaiņas: 17.02.2023.