Uzņēmējdarbības vide

Preiļu novads Latvijas republikas Nacionālajā attīstības plānā definēts par reģionālo attīstības centru. Tā teritorija aizņem 364.41 km2, kas ietver Preiļu pilsētu un 4 pagastus.

Preiļu novadā ir maz nozīmīgu derīgo izrakteņu atradņu, tās ir nelielas un to izstrāde no saimnieciskā viedokļa nav ekonomiski izdevīga (pēc LVĢMC datiem).

Lielāko Preiļu novada platību aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 57%, tad seko meži – 27%, purvi 5%, zeme zem ūdeņiem – 3%.

Lauksaimniecības zemes ir nozīmīgs novada attīstības resurss, jo lauksaimniecība ir viena no Preiļu novada pamatnozarēm.

Preiļu novada ekonomisko bāzi veido 687 (Lursoft dati uz 18.08.2020.) uzņēmumi, no kuriem 273 ir zemnieku saimniecības.

Preiļu novadā sekmīgi attīstās ne tikai lauksaimniecības produktu ražošana, bet arī to pārstrāde, ko veiksmīgi attīsta a/s “Preiļu siers” – lielākais siera ražotājs un eksportētājs valstī, lielākais darba devējs novadā (apmēram 300 strādājošo).

Vieglās rūpniecības nozarē veiksmīgi darbojās SIA “VS TEKS” un SIA “FIRMA JATA” – eksportējoši uzņēmumi, kas nodarbina vairāk kā 100 strādājošo.

Novadā attīstās kravu pārvadājumi, kokapstrāde, gaļas pārstrāde, tūrisma nozare, amatniecība, kā arī dažādu pakalpojumu sniegšana un mazumtirdzniecība.

Lielākie pašvaldības uzņēmumi ir SIA “Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca”.

Novada attīstībā liela nozīmē ir tūrisma jomai. Šobrīd novads piesaista tūristus ar Miniatūro leļļu karaļvalsti, vīngliemežu audzētavu “Ošu mājas”, vīna darītavu z/s Kalni, P.Čerņavska keramikas māju, keramikas darbnīcu Jašas podi u.c. Nākotnē, attīstot Preiļu muižas un parka kompleksu, novadam jākļūst par aktīvu tūrisma pilsētu, kas piesaistīs gan vietējos, gan ārvalstu tūristus.

Kopā Preiļos strādājošie uzņēmumi gadā rada pievienoto vērtību 22,6 milj.EUR apmērā, jeb vidēji 3357 EUR uz katru iedzīvotāju.


Informācija par Preiļu novadu (PDF, EN)


16.08.2021. Uzņēmējdarbības tendences Preiļu novadā

28.09.2020. Uzņēmējdarbības tendences Preiļu novadā

Pēdējās izmaiņas: 16.08.2021.