Teritorijas plānojums bijušajam Riebiņu novadam

Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam

Plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/AP1A/VRAA/022 „Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros.

Teritorijas plānojuma materiāli:

Informatīvais ziņojums par Riebiņu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Grafiskā daļa:

Karte „Teritorijas pašreizējā izmantošana” ,  M 1: 40 000

Karte ”Teritorijas struktūra atbilstoši NIML”, M1: 40 000

Karte ” Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”M1: 40 000

Karte ”Aizsargjoslas”, M1: 40 000

 

Kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, M1: 15 000, pagasti

Galēnu pagasts

Riebiņu pagasts

Rušonas pagasts (1. daļa)

Rušonas pagasts (2. daļa)

Silajāņu pagasts

Sīļukalna pagasts

Stabulnieku pagasts

 

Kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M1: 5 000, ciemi (blīvi apdzīvotās vietas)

Aglonas stacija

Bašķi

Gaiļmuiža

Galēni

Kastīre

Pieniņi

Riebiņi

Silajāņi

Sīļukalns

Stabulnieki

 

Inženiertehniskā infrastruktūra

Energo apgāde:

1.dokuments

1.1. dokuments

  1. dokuments
  2. dokuments
  3. dokuments

 

Maģistrālās komunikācijas Riebiņu novadā

Telekomunikācijas

Lattelecom Riebiņu novadā

Telekomunikācijas

 

Ūdensapgādes komunikācijas

Bašķi

Gaiļmuiža

Galēni

Kastīre

Klišova

Riebiņi

Silajāņi

Sīļukalns

Stabulnieki

 

Info shēmas

Degradētās teritorijas shēma

Kultūras pieminekļi pašvaldībā

Urbumi

Derīgie izrakteņi

 

PIELIKUMI

Appplūstošo teritoriju izptēte

Feimankas applūstošā teritorija Riebiņu ciemā un apkārtnē

Feimankas applūstošā teritorija Silajāņu ciemā un apkārtnē

Jašas applūstošā teritorija kastīres ciemā un apkārtnē

Maltas applūstošā teritorija

Markovas ezera applūstošā teritorija

Ošas upes applūstošās un plūdu riska teritorijas

 

Kultūras pieminekļi

Kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiski nozīmīgie objekti Riebiņu novada teritorijā

Aizsargājamie kultūrvēsturiskie objekti

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Apdzīvoto vietu saraksts

Derīgo izrakteņu atradnes un tajās akceptētie krājumi

Derīgo izrakteņu ieguves shēma

Degradētās teritorijas

Degradēto teritoriju izpēte

 

Artēziskie urbumi

Urbumi ierīkoti līdz 2007. gadam

Urbumi ierīkoti pēc 2007. gada

Ūdensapgādes urbumi

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2023.