Teritorijas plānojums bijušajam Aglonas novadam

Aglonas novada dome 2020. gada 6. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 26 “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, un saistošo noteikumu Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (prot. Nr.26, 1.§).

Izraksts_LP_Mezlici

Lokālplanojums Mezlici funkcionalais zonejums

TIAN_20200925_1627

Paskaidrojuma raksts

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā.
Aglonas novada dome paziņo, ka 2020. gada 28. maija domes sēdē (protokols Nr.12, 16.§) tika pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kadastra nr. 76420040509.
Sīkāka informācija par teritorijas plānošanas dokumenta izstrādi turpmāk tiks izvietota pašvaldības mājas lapas www.aglona.lv sadaļā Novada dome/Attīstības plānošana/ Teritorijas plānojums un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3.

emums par LP-2020-01_izstrades uzsaksana.

P Nr1 DARBA UZDEVUMS_LP-2020-01.

Aglonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam

Atbilstoši 2013. gada 28. augustā pieņemtajam Aglonas novada domes lēmumam “Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 18, 17.§.) ir apstiprināts Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”

Paziņojums par teritorijas plānojumu PDF (lejupielādei) Publikācija

I daļa. Paskaidrojuma raksts

III daļa.  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam

Aglonas novada domes sēdes protokols

II daļa. Grafiskā daļa

 1. Aglonas Bazilika aizsardzības zona
 2. Aglonas Bazilika teritorija
 3. Derīgie izrakteņi
 4. Teritorijas esošā izmantošana 30 000
 5. Teritorijas esošā izmantošana 30 000 GP2
 6. Teritorijas esošā izmantošana Aglonas ciemi GP3
 7. Teritorijas esošā izmantošana Aglonas ciems
 8. Teritorijas esošā izmantošana D dala
 9. Teritorijas esošā izmantošana Jaunaglonas ciems
 10. Teritorijas esošā izmantošana Priežmales Grāveru Šķeltovas ciemi
 11. Teritorijas esošā izmantošana ZA daļa
 12. Teritorijas esošā izmantošana ZR daļa
 13. Teritorijas plānotā izmantošana D daļa
 14. Teritorijas plānotā izmantošana Aglonas ciems
 15. Teritorijas plānotā izmantošana Novada ciemi
 16. Teritorijas plānotā izmantošana ZA daļa
 17. Teritorijas plānotā izmantošana ZR daļa
 18. Topogrāfiskā pamatne 30 000
 19. Topogrāfiskā pamatne D daļa
 20. Topogrāfiskā pamatne ZA daļa
 21. Topogrāfiskā pamatne ZR daļa
 22. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciema shēma
 23. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru ciema shēma
 24. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciema shēma
 25. Udenssaimniecības attīstība Aglonas novada Priežmales ciema shēma
 26. Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Šķeļtovas ciema shēma
 27. Ugunsdzēsība
Pēdējās izmaiņas: 05.10.2022.