Ūdenssaimniecība Pelēču ciemā

2010. gada 12. oktobrī

Parakstīta vienošanās par projekta “ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” īstenošanu

Šī gada 11. oktobrī starp VA Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014. Vienošanās ietvaros tiks īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”.

Projekta ietvaros Pelēču ciematā paredzēta: artēziskās akas rekonstrukcija, ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija (2 993 m) un jaunu cauruļvadu izbūve (397 m), jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un esošās rekonstrukcija, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija (627 m) un jaunu cauruļvadu izbūve (1 234 m), jaunu spiedvadu izbūve (238 m), jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 303 713,00 lati, no tām 258 156,05 finansē Eiropas Savienība, 45 556,95 tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000″ mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Projektu realizācijas rezultātā Pelēču ciematā tiks uzlabota ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kā arī tiks paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība.

Sīkākai informācijai:
Zigmārs Erts
Attīstības daļas vadītājs
talr. 65322766; e-pasts:
zigmars.erts@preili.lv
_____________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PELĒČU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2011. gada 8. aprīlī

Turpinās projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”

Projekta ietvaros līdz šim veikts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, izstrādāts tehniskais projekts (izpildītājs: SIA „LL Premium Designs”, tehniskā projekta izmaksas Ls 13 605,44).

2011. gada 4. aprīlī Preiļu novada dome izsludinājusi iepirkumu par būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” ietvaros.

Sīkākai informācijai:
Zigmārs Erts
Attīstības daļas vadītājs
talr. 65322766; e-pasts:
zigmars.erts@preili.lv
_____________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PELĒČU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2011. gada 15. augustā

Turpinās projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”

Projekta ietvaros līdz šim veikts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, izstrādāts tehniskais projekts (izpildītājs: SIA „LL Premium Designs”), veikts iepirkums un noslēgts līgums ar SIA „Daugavpils būvmehanizācija” par būvdarbu veikšanu, kopējā līguma summa ar PVN 22% Ls 271 783,79.

Prioritārās programmas ietvaros, rekonstruējot ūdensapgādes tīklus un izbūvējot jaunus, saglabāsies esošais pieslēgumu skaits, taču uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte un tā būs atbilstoša noteiktajām normām. Ūdens zudumi tiks samazināti no 30% uz 11% no iegūtā ūdens daudzuma. Iedzīvotāji tiks nodrošināti ar noteiktajām ūdens rezervēm.

Sīkākai informācijai:
Zigmārs Erts
Attīstības daļas vadītājs
talr. 65322766; e-pasts:
zigmars.erts@preili.lv
_____________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PELĒČU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2011. gada 19. septembrī

Turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība PelēčosLai Pelēču ciemata iedzīvotājiem uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāti, tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”.

Šī gada 1. augustā starp pašvaldību un būvdarbu iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA „Daugavpils būvmehanizācija” tika noslēgts būvdarbu līgums. Projekta ietvaros plānotos būvdarbus paredzēts pabeigt līdz šī gada oktobra beigām. Šobrīd objektā notiek intensīvi būvdarbi: Skolas ielā tiek rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, turpinās jauna spiedvada izbūves darbi, ir uzsākta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.

Kopumā projekta ietvaros paredzēti sekojoši darbi:
 Ūdensapgādē: artēziskās akas rekonstrukcija, dīzeļģeneratora uzstādīšana, esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1399m), jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecība (110m).
 Kanalizācijā: esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (680m), jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (1275m), jauna spiedvada izbūve (302m), jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu- 40 izbūve (t.sk. esošo NAI demontāža).

Projekta rezultātā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte un tā būs atbilstoša noteiktajām normām. Ūdens zudumi tiks samazināti no 30% uz 11% no iegūtā ūdens daudzuma. Iedzīvotāji tiks nodrošināti ar noteiktajām ūdens rezervēm. Notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīvajām prasībām un samazināsies piesārņojuma apjoms. Infiltrācija samazināsies no 16% uz 9%. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā 50% Pelēču ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti ar centralizētas kanalizācijas pakalpojumiem.

Atgādinām, ka 2010. gada 11. oktobrī starp VA Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014. Tās ietvaros tiks īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 303 713,00 lati, no tām Ls 258 156,05 finansē Eiropas Savienība, Ls 45 556,95 tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Šī gada 4. aprīlī Preiļu novada dome izsludinājusi iepirkumu par projekta ietvaros paredzēto būvdarbu veikšanu. Iepirkumā piedāvātās būvdarbu cenas bija ievērojami lielākas nekā projektam piešķirtais finansējums, tāpēc nācās samazināt veicamo darbu apjomu un veikt atkārtotu iepirkumu. Šajā iepirkumā uzvarēja SIA „Daugavpils būvmehanizācija” ar kuru tika noslēgts līgums.  

Jāni Vaivods,
Preiļu novada domes lietvedības pārzinis

 ____________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PELĒČU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

2011. gada 15. decembrī

Noslēgumam tuvojas projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”. Parakstīts akts par projekta ietvaros sasniegto vērtību pieņemšanu ekspluatācijā.

 

_____________________________________________________________________

 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PELĒČU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.