Salas pamatskola – izglītība mazam un lielam

 

SOROSA FONDA- LATVIJA (SFL)
INICIATĪVAS „PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM”
2.kārtas
„Skola kā kopienas attīstības resurss” projektu grupa „Drošs turpinājums”

Projekts „Salas pamatskola – izglītība mazam un lielam, kultūras, sociālais, garīgais centrs kopienā”

Projekta Nr. 2012-SM2S-41

Projekts tiek realizēts no 2012.gada 1.decembra līdz 2013.gada 30.novembrim. Kopējā projekta summa ir 15000 EUR.

Projekta mērķis– saglabāt Salas pamatskolu kā izglītības centru mazam un lielam, kultūras, sociālo un garīgo centru kopienas iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes veicina skolas attīstību par daudzfunkcionālo kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru. Centrs veicina dažādu iedzīvotāju grupu (kopienas iedzīvotāju) labklājību un līdzdalību vietējās kopienas attīstībā, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanā.

Projekta aktivitātes rosina pašvaldības un vietējo sabiedrību izmantot skolu kā intelektuālu un fizisku resursu novada attīstības kontekstā.

Skola nodrošina iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu, kultūrā, izglītībā, sociālajā jomā un veicina uzņēmējdarbības attīstību. Vietējiem iedzīvotājiem tiek veicināta kopienas sajūtas izpratne visās paaudzēs, apmeklējot projekta ietvaros paredzētos pasākumus, kopīgi līdzdarbojoties aktivitātēs.

Ar aktivitātēm varat iepazīties Preiļu novada mājas lapas foto galerijā un blogā parmainuskolas.lv

Skolā apgūst kvalitatīvu pamatizglītību, attīsta skolēnu spējas, talantus, radošumu. Skola ir arī kultūras centrs, kur notiek pasākumi ģimenēm, vecvecākiem, dažādām paaudzēm. Darbojas tālmācības kursi- datorzinības, kokapstrāde, folkloras un vokālais ansamblis. Bērni no 1,5 gadu vecuma var apmeklēt pirmsskolas iestādi. Skola ir arī garīgais centrs, kur tiek iesaistītas ģimenes garīgo tradīciju saglabāšanā.

Salas pamatskola ir konkurētspējīga, atvērta visam jaunajam, kultūras centrs, mūzikas oāze, pieaugušo izglītība, sporta aktivitātes, pirmsskolas izglītība sākot no 1,5 gadu vecuma. Interešu izglītība gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Skola ar kvalitatīvu mācību darbu, dažādiem ārpusstundu pasākumiem, iesaistot kopienas ļaudis, kā arī novada iedzīvotājus, integrējot jauniešus dažādās aktivitātēs. Darbība sociālajā jomā- palīdzot vientuļiem cilvēkiem, daudzbērnu ģimenēm, braucot koncertturnejās, apsveicot jaunās ģimenes ar bērniņa piedzimšanu, iesaistot pieaugušos dažādās aktivitātēs. Talku rīkošana pie vientuļiem pensionāriem, apkārtējās vides labiekārtošana. Skolas sakoptā vide audzina, rāda pozitīvo piemēru, kā bez finansējuma uzturēt sakoptu vidi. Skola ar lielu pieredzes apmaiņas efektivitāti gan starpnovadu skolotāju, gan novadu izglītības pārvaldes darbinieku, gan Latgales mazpulku vadītāju darbā, gan ar Sorosa fonda Latvija sadarbības skolām. Skolai ir plašs sadarbības partneru loks.

Realizējot Sorosa fonda- Latvija projektu, tiek nodrošināts nepieciešamais pirmsskolas, no 1,5 gadiem līdz skolas vecuma, bērniem izglītības iespējas. Atjaunināts attīstošo rotaļu un telpu aprīkojums, kadru nodrošinājums. Tas palīdz vecākiem uz visu dienu bērnu nodot gādīgās profesionālu pedagogu rokās jau sākot no 1,5 gadu vecuma.

Ir iespēja turpināt un padziļināti apgūt datorprasmes pieaugušajiem.

Rosīgi darbojas folkloras ansamblis „Bindari” un pirmajā projekta realizācijas kārtā nodibinātais vokālais ansamblis „Maganeņis”. Intensīvāk notiek vokālā ansambļa mēģinājumi, koncerti, uzstāšanās, tiek organizētas koncertturnejas, apsveikumu koncerti „Vienīgi Jums no mums”. Dalībniekiem tiek celta pašapziņa, viņi attīsta savu talantu un ir piemērs bērniem, mazbērniem.

Vides sakopšanai un sava novada izaugsmei tiek rīkotas kopējās talkas. Darbojas darbnīca kārklu klūdziņu pielietojumam lauku sētā, to visu varēs iegādāties Ziemassvētku tirdziņos, Lieldienās, un pavasarī, tirgū Mārtiņos un citos svētkos.

Brīvā laika saturīga pavadīšana – ir iespējama vairākās vietās – izveidotajā ar dēļu grīdas segumu basketbola laukumā, futbola laukumā, atpūtas vietā pie āra kamīna, ābeļdārzā, atpūtas un rotaļu laukumā, kā arī nepabeigtajā, pielāgotajā ēkā sporta nodarbībām.

Tiek organizētas par tradīciju kļuvušās ģimeņu 3 dienu nometnes (20 ģimenēm 55 cilvēki) talantīgiem bērniem un daudzbērnu ģimenēm. Uzlabojas individuāls darbs ar talantīgiem bērniem, sadarbība ar bērnu ģimenēm un paaudžu mantojuma nodošana, saglabāšana.

Aktīvi notiek internāta bērnu izglītošana, datoru iegāde, spēļu istabas aprīkojuma papildināšana, iegādātas attīstošās spēles. Iegādātie velosipēdi nepieciešami, lai internāta bērni, kā arī skolas brīvprātīgie, kopā ar internāta audzinātāju, citiem interesentiem, varētu organizēt apkārtējās vides izglītojošus braucienus, piedalītos tālākās talkās, palīdzēt vientuļiem pensionāriem ikdienas darbos, kā arī no veikala atvest dzīvei nepieciešamos produktus, kā arī piegādātu presi.

Muzejam paredzēts iegādāties mēbeles, aprīkojumu. Paralēli tam notiek darbs, lai no kopienas iedzīvotājiem iegūtu vēsturiskus materiālus muzeja izveidei.

Sadarbība ar Vārkavas, Jaunsilavas, Sīļukalna pamatskolām- organizējam pieredzes apmaiņas pasākumu šī projekta ideju tirdziņā.

Izdodam grāmatu, DVD disku par Sorosa projekta aktivitātēm Salas pamatskolā.

Projekta uzdevumi:

  1. Pilnveidojot pirmsskolas grupas darbu, izglītot bērnus no 1,5 gada līdz skolas vecumam, un pamatizglītības apguvi, talantu attīstību;
  2. Turpināt veidot skolu, kā mūžizglītības bāzi pieaugušajiem;
  3. Salas pamatskola kā kultūras, sociālo pakalpojumu, garīgo, sporta un atpūtas vieta Preiļu novada Saunas pagasta Smelteros vietējās kopienas iedzīvotājiem un plašākai sabiedrībai;
  4. Turpināt iesākto darbu ar bērniem un visiem apkārtnes iedzīvotājiem un rast jaunus resursus talantu attīstībā. Dot iespēju apgūt jaunas prasmes, iemaņas;
  5. Parādīt idejas, kā var izmantojot ierobežotus resursus uzlabot dzīves kvalitāti;
  6. Organizēt pasākumus kopienas ļaudīm atpūtai skolas uzbūvētajā tējas namiņā un pie āra kamīna Salas pamatskolas dārzā;
  7. Rīkot izglītojošus, attīstošus, sporta un kultūras pasākumus Smelteros;
  8. Iekārtot kabinetu un iegādāties aprīkojumu bērniem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem;
  9. Muzeja telpu izveide un mēbeļu iegāde; muzeja eksponātu vākšana un eksponātu krājuma veidošana;

10.  Sakārtot pielāgoto, nepabeigto ēku (pretī skolai) sporta nodarbībām.

Fotogalerija

Projekta direktore Valentīna Liniņa

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.