Rēzeknes ielas rekonstrukcija

Sāksies Rēzeknes ielas rekonstrukcijas būvdarbi

2012. gada 18. oktobrī

Šī gada 26. septembrī starp Preiļu novada domi un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju tika parakstīta vienošanās par projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošanu.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Rēzeknes ielas (tranzītiela – ceļš P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi) rekonstrukciju 0,631 kilometra garumā, kas ietver arī attiecīgā ielas posma pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, jauna asfaltbetona seguma ieklāšanu, ietvju izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu.

Rekonstrukcijas rezultātā Rēzeknes ielā uzlabosies satiksmes drošība un satiksmes organizācija. Par projekta ietvaros paredzēto darbu veikšanu un uzraudzīšanu ir noslēgti līgumi ar iepirkumu procedūras uzvarētājiem: būvdarbu līgums ir noslēgts ar SIA „Krustpils”, būvdarbu būvuzraudzības līgums ar SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzības līgums būvdarbiem ar SIA „C Projekti”.

Būvdarbi notiks vairākos etapos. Vispirms tiks pabeigti visi plānotie darbi vienā ielas posmā un tas atvērts satiksmei un tikai tad darbi tiks uzsākti nākošajā ielas posmā. Sakarā ar to, ka pieslēgumi visām apakšzemes komunikācijas sākas no pilsētas centrālā krustojuma, ielas rekonstrukcijas darbus sākt posmā no Autoostas laukuma izbrauktuves uz Rēzeknes ielas līdz Rēzeknes – Kārsavas ielu krustojumam. Lai nodrošinātu iespēju apbraukt slēgto ielas posmu pa Valmieras ielu, pagājušajā nedēļa tika noasfaltētas tranšeju vietas Brīvības ielas posmā no centra krustojuma līdz Valmieras ielai.

Šobrīd notiek sagatavošanās un saskaņošanas darbi, lai jau tuvākajā laikā varētu uzsākt ielas rekonstrukcijas darbus. Pirmā posma rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt šogad un, ja laika apstākļi būs piemēroti, tad šajā posmā uzklāt arī pirmo asfaltbetona seguma kārtu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 709 270,49, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas Ls 652 063,69 (Ls 488 982,56 ERAF finansējums (74,99%), Ls 19 561,91 valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3%), Ls 143 519,22 pašvaldības budžeta līdzfinansējums (22,01%)) un projekta neattiecināmās izmaksas Ls 57 207,49. Preiļu novada domes kopējais finansējums projekta īstenošanai sastāda Ls 200 726,71.

Par rekonstrukcijas darbu norisi un satiksmes ierobežojumiem sekojiet informācijai www.preili.lv.

Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes lietvedības pārzinis

Sākusies Rēzeknes ielas rekonstrukcija

2012. gada 15.novembrī

Šī gada 5. novembrī tika uzsākti Rēzeknes ielas posma no Autoostas laukuma izbrauktuves uz Rēzeknes ielas līdz Rēzeknes – Kārsavas ielu krustojumam rekonstrukcijas darbi. Pirms darbu uzsākšanas, atbilstoši Latvijas Valsts Ceļu norādījumiem, tika izstrādāta satiksmes organizācijas shēma un uzstādītas visas nepieciešamās ceļa zīmes. Vispirms objektā tika demontēts vecais asfaltbetona segums (tika nofrēzēta asfaltbetona  virskārta 10- 15  cm biezumā, demontēta atlikusī asfaltbetona seguma  konstrukcija un grants-šķembu pamats). Veicot darbus, tika atklāts akmens bruģa segums, kas bija veidots no  neapstrādātiem laukakmeņiem. Bruģa segums tika demontēts un nogādāts glabāšanai SIA „Preiļu saimnieks” teritorijā. Izmantojot atgūtos materiālus no vecā seguma, ir izveidoti nepieciešami pievedceļi, nodrošināta autotransporta iebraukšana no Krāslavas ielas uz stāvlaukumiem pretī tirgum, kā arī turpinās stāvlaukuma pretī bibliotēkai seguma pielabošanas darbi. Pēc ielas seguma demontāžas apakšuzņēmējs SIA „Daugavpils būvmehanizācija” ir uzsākusi ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbus.

Atgādinām, ka 2012. gada 26. septembrī starp Preiļu novada domi un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju tika parakstīta vienošanās par projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošanu.

Projekta ietvaros notiek Rēzeknes ielas (tranzītiela – ceļš P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi) rekonstrukcija 0,631 kilometra garumā, kas ietver arī attiecīgā ielas posma pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, jauna asfaltbetona seguma ieklāšanu, ietvju izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu. Rekonstrukcijas rezultātā Rēzeknes ielā uzlabosies satiksmes drošība un satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA „Krustpils”, būvdarbu būvuzraudzību – SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību būvdarbiem – SIA „C Projekti”.

Būvdarbi notiks vairākos etapos. Vispirms tiks pabeigti visi plānotie darbi vienā ielas posmā un tas atvērts satiksmei un tikai tad darbi tiks uzsākti nākošajā ielas posmā. Pirmā posma rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt šogad. Tiek plānots, ka darbi atlikušajā ielas posmā varētu tikt uzsākti nākošā gada aprīlī.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 709 270,49, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas Ls 652 063,69 (Ls 488 982,56 ERAF finansējums (74,99%), Ls 19 561,91 valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3%), Ls 143 519,22 pašvaldības budžeta līdzfinansējums (22,01%)) un projekta neattiecināmās izmaksas Ls 57 207,49. Preiļu novada domes kopējais finansējums projekta īstenošanai sastāda Ls 200 726,71.

Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes lietvedības pārzinis

Rēzeknes ielas rekonstrukcija turpināsies pavasarī

2012. gada 19.decembrī

Rēzeknes ielas rekonstrukcija, kas notiek projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” ietvaros, turpināsies pavasarī. Šobrīd ir pabeigti šim gadam plānotie darbi ielas pirmajā posmā un no 20. decembra tas tiks atvērts satiksmei. Attiecīgajā posmā, kas ir 110 metru garš, ir rekonstruēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli un lietus ūdens kanalizācijas sistēma, sagatavota ielas pamatne un ieklāts un noblietēts šķembu segums.

Atgādinām, ka 2012. gada 26. septembrī starp Preiļu novada domi un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju tika parakstīta vienošanās par projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošanu. Darbi ielas pirmajā posmā (no Autoostas laukuma izbrauktuves uz Rēzeknes ielas līdz Rēzeknes – Kārsavas ielu krustojumam) tika uzsākti 5. novembrī.

Projekta ietvaros notiek Rēzeknes ielas (tranzītiela – ceļš P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi) rekonstrukcija 0,631 kilometra garumā, kas ietver arī attiecīgā ielas posma pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, jauna asfaltbetona seguma ieklāšanu, ietvju izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu. Rekonstrukcijas rezultātā Rēzeknes ielā uzlabosies satiksmes drošība un satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA „Krustpils”, būvdarbu būvuzraudzību – SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību būvdarbiem – SIA „C Projekti”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 709 270,49, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas Ls 652 063,69 (Ls 488 982,56 ERAF finansējums (74,99%), Ls 19 561,91 valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3%), Ls 143 519,22 pašvaldības budžeta līdzfinansējums (22,01%)) un projekta neattiecināmās izmaksas Ls 57 207,49. Preiļu novada domes kopējais finansējums projekta īstenošanai sastāda Ls 200 726,71.

Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes lietvedības pārzinis

Atsākušies Rēzeknes ielas rekonstrukcijas darbi

2013. gada 8.maijā

Iestājoties pavasarim un uzlabojoties laika apstākļiem, tika atsākta Rēzeknes ielas rekonstrukcija, kas notiek projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” ietvaros.

Darbi Rēzeknes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Kooperatīva ielai tika uzsākti 23.aprīlī ar ietves demontēšanu ielas kreisajā pusē. Ielas braucamā daļa šajā ceļa posmā, kā līdz šim, paliks atklāta satiksmei un netraucēs autotransporta kustību. Materiāli, kas tiks iegūti ietves demontēšanas laikā, tiks nodoti un nogādāti glabāšanā SIA „Preiļu saimnieks” teritorijā.

7.maijā tika uzsākta Rēzeknes ielas vecā asfalta frēzēšana posmā no Kooperatīva ielas līdz apvedceļam, līdz ar to šī iela būs pilnībā slēgta satiksmei. Autotransporta kustība tiks novirzīta pa Kooperatīva un Viļānu ielām. No Rēzeknes ielas daudzdzīvokļu masīva autotransporta kustība tiks novirzīta caur Kārsavas ielu uz Rēzeknes ielu pie veikala „Preilis” vai pa jaunizveidoto pagaidu ceļu gar koģenerācijas staciju uz Liepu ielu.

Pirms darbu uzsākšanas, atbilstoši Latvijas Valsts ceļu noteikumiem izstrādātai un apstiprinātai satiksmes organizācijas shēmai, tika uzstādītas visas nepieciešamās ceļa zīmes.

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, plānots Rēzeknes ielas rekonstrukcijas darbus pabeigt jūlija beigās.

Atgādinām, ka 2012. gada 26. septembrī starp Preiļu novada domi un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju tika parakstīta vienošanās par projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošanu.

Projekta ietvaros notiek Rēzeknes ielas (tranzītiela – ceļš P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi) rekonstrukcija 0,631 kilometra garumā, kas ietver arī attiecīgā ielas posma pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, jauna asfaltbetona seguma ieklāšanu, ietvju izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu. Rekonstrukcijas rezultātā Rēzeknes ielā uzlabosies satiksmes drošība un satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA „Krustpils”, būvdarbu būvuzraudzību – SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību būvdarbiem – SIA „C Projekti”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 709 270,49, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas Ls 652 063,69 (Ls 488 982,56 ERAF finansējums (74,99%), Ls 19 561,91 valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3%), Ls 143 519,22 pašvaldības budžeta līdzfinansējums (22,01%)) un projekta neattiecināmās izmaksas Ls 57 207,49.

Preiļu novada domes kopējais finansējums projekta īstenošanai sastāda Ls 200 726,71.

Par rekonstrukcijas darbu norisi un satiksmes ierobežojumiem sekojiet informācijai www.preili.lv. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine


2013. gada 18. septembrī

Noslēgumam tuvojas Rēzeknes ielas rekonstrukcijas būvdarbi

Noslēgumam tuvojas Rēzeknes ielas rekonstrukcijas darbi projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/028 „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” ietvaros (būvdarbu veicējs SIA „Krustpils”, būvdarbu būvuzraudzības veicējs SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzības veicējs būvdarbiem SIA „C Projekti”).

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.