Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā

Apstiprināts Preiļu novada domes projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā”

Projekta mērķis ir izveidot jaunus un pilnveidot esošo PIPP novada teritorijā, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu dzīves kvalitāti.

Projekta ietvaros Preiļu novada dome plāno izveidot novada teritorijā 6 jaunus publiskos interneta pieejas punktus (PIPP), kuros tiks nodrošināta pieeja arī datortehnikai: uzstādītas bezvadu tīkla iekārtas un iegādātas daudzfunkcionālās iekārtas, 2 jaunus PIPP ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai, kā arī pilnveidot 1 jau esošo publiskos interneta pieejas punktu Preiļu pilsētā – Preiļu novada domes ēkā, nomainot bezvadu tīkla iekārtas un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošinātu noteiktā mērķa sasniegšanu. Kopējais projekta finansējums sastāda 33 362,35 euro, no kurām 85% sastāda ERAF finansējums un 15% nacionālais līdzfinansējums. Projekta ieviešanas ilgums – 6 mēneši.

Projekts tiks īstenots Preiļu novada 5 teritoriālajās vienībās: Preiļu pilsētā, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu un Saunas pagastos.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta iespēja piekļūt PIPP plašam sabiedrības lokam, kas ļaus uzlabot Preiļu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projektā plānotās darbības: esošā PIPP pilnveidošana un jaunu PIPP izveidošana, nodrošinās plašam sabiedrības lokam iespēju piekļūt jaudīgam un kvalitatīvam Internetam arī ārpus telpām, izmantojot bezvadu tīkla iekārtu iespēju, ērti piekļūt Internetam telpās, jo gandrīz visas ēkas ir pielāgotas arī personām ar īpašām vajadzībām, visi PIPP, kuri piedāvās pieeju datortehnikai, tiks nodrošināti ar mūsdienīgu aprīkojumu, kas dos iedzīvotājiem iespēju ne tikai izmantot Interneta pakalpojumus, bet arī veikt datu apstrādi, digitalizāciju un izdrukāšanu. Kā arī nodrošinās pakalpojuma izmantotāju uzskaiti, drošu datu aizsardzību. 

Projektu vadītāja
Sanita Meļko
Sanita.melko@preili.lv

 


 

Preiļu novadā būs vairāk publisko interneta piekļuves punktu

Lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, Preiļu novadā tiks izveidoti jauni publiskie interneta piekļuves punkti un pilnveidoti esošie.

Novada dome un Valsts reģionālās attīstības aģentūra aizvadītā gada novembrī noslēdza vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā” realizāciju. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiks radītas iespējas piekļuvei publiskās pārvaldes, novada un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai.

Projekta ietvaros novada iedzīvotāju un viesu vajadzībām katrā novada teritoriālajā vienībā tiks izveidots jauns publiskais interneta pieejas punkts ar bezvadu interneta pieejas zonu gan telpās, gan ārpus tām, kā arī pieejamām daudzfunkcionālām ierīcēm, kas nodrošinās informācijas izdrukas, skanēšanas un kopēšanas iespējas. Jauni publiskā interneta pieejas punkti tiks uzstādīti Aizkalnes Tautas nama ēkā, Pelēču pamatskolā un Saunas pagasta pārvaldē. Preiļu pagastā pie Sociālā dienesta Krīzes centra tiks ierīkota bezvadu interneta pieejas zona, tāpat arī Preiļu pilsētā paredzēti jauni publiskā interneta pieejas punkti Preiļu novada Kultūras namā, Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā un pilsētas centrā Tirgus laukumā 1. Tāpat ir iecerēts pilnveidot esošo publisko interneta pieejas punktu, kas atrodas Preiļu novada domes ēkā, nomainot bezvadu tīkla iekārtas un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu.

Projekta vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka uz doto mirkli ir apsekotas visas ēkas, kurās tiks uzvietoti publiskie interneta pieejas punkti, lai konstatētu un veiktu nepieciešamos uzlabojumus, kas ļautu pieejas punktiem būt pieejamiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat projekta ietvaros četri domes darbinieki tika apmācīti iepirkties Elektronisko iepirkumu sistēmā, kurā šobrīd tiek veikti iepirkumi tīkla ievilkšanai un datortehnikai. “Projekta rezultātā iedzīvotājiem tiks nodrošināta kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša piekļuve publiskajiem elektroniskajiem katalogiem un pakalpojumiem”, tā S.Meļko.

Projekta kopējā summa sastāda 33 362,35 eiro, ERAF finansējums sastāda 85% no projekta kopējās summas jeb 28 358,00 eiro, valsts finansējums – 3% jeb 1000,87 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 12% jeb 4003,48 eiro. Plānotie darbi ir jāpaveic līdz šī gada maija mēnesim.

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.