Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana

  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090” “Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

Realizētās projekta aktivitātes:
1) Noorganizētas 4 tematiskās darba grupas ar mērķi apzināt Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības un nepieciešamības, veikt projektu ideju apkopojumus:
• Darba grupas „Tūrisms un uzņēmējdarbība” rezultātu apkopojums (PDF);
• Darba grupas „Veselība un sociālie pakalpojumi” rezultātu apkopojums (PDF);
• Darba grupas „Kultūras, izglītība un sports” rezultātu apkopojums (PDF);
• Darba grupas „Latvijas kultūrvēsturiskā objekta – Preiļu pils – attīstības scenāriju izstrāde” rezultātu apkopojums (PDF).

2) Apmācību kurss – aktualitātes grāmatvedības dokumentu kārtošanā projektos.

3) Projekta komandas saliedēšanas treniņš. Kursa mērķis ir panākt, lai cilvēki, kuru darbs ir savstarpēji saistīts vai atkarīgs, noskaidro savas sadarbības veidu, tā stiprās un vājās puses, satuvinās turpmākai efektīvai sadarbībai komandā, elastīgi piemērojoties arī pārmaiņām pašvaldībā.

  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090” “Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

Plānotās turpmākās projekta aktivitātes:
1) Apmācību kurss – aktualitātes grāmatvedības dokumentu kārtošanā projektos (8 akadēmiskās stundas – 1 diena);

2) Projekta komandas saliedēšanas treniņš (8 akadēmiskās stundas – 1 diena). Kursa mērķis ir panākt, lai cilvēki, kuru darbs ir savstarpēji saistīts vai atkarīgs, noskaidro savas sadarbības veidu, tā stiprās un vājās puses, satuvinās turpmākai efektīvai sadarbībai komandā, elastīgi piemērojoties arī pārmaiņām pašvaldībā.

3) 20 Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku (pašvaldību vadītāji, deputāti, attīstības daļas speciālisti, tehniskās daļas speciālisti, izglītības iestāžu direktori) dosies vienas dienas pieredzes apmaiņā uz Valmieras pilsētas pašvaldību. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis ir apskatīt un pārrunāt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas realizētos projektus, kā arī  ieviestos projektus izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības jomās.

4) Projekta noslēguma pasākums – seminārs, kura ietvaros tiks prezentēti projekta ietvaros sasniegtie rezultāti un tiks veikts apkopojums par apmācību rezultātiem un pašvaldību darbinieku ieguvumiem no apmācības kursiem. Seminārs tiks organizēts Preiļos, Preiļu novada domes telpās. Semināru paredzēts organizēt 2013.gada janvāra beigās, kurā tiks izvērtēti projekta rezultāti un prezentēta 4 darba grupu rezultātā apzinātās katras pašvaldības, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības un nepieciešamības un projekta idejas.


  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090” “Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

Projekta ietvaros noslēgušās šādas aktivitātes:
Apmācību organizēšana Preiļu un Riebiņu novada domes, domes struktūrvienību, iestāžu darbiniekiem. Projekta ietvaros notika sekojošas apmācības:
1) Projektu pieteikumu izstrāde un vadība izglītības un kultūras jomās (48 akadēmiskās stundas – 6 dienas);

2) Projektu pieteikumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Kohēzijas fondam un ERAF programmām, t.sk. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumentam (48 akadēmiskās stundas – 6 dienas);

3) Projektēšanas uzdevumu sastādīšana, energoefektīva būvniecība, būvniecības procesu vadība un būvniecības tāmju izstrāde projekta vajadzībām (40 akadēmiskās stundas – 5 dienas);

4) Zaļais publiskais iepirkums, tehniskās specifikācijas izstrādāšana, ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti (32 akadēmiskās stundas – 4 dienas).

Projekta ietvaros tiek plānots izveidot 4 darba grupas, kurās tiks apzinātas pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības. Tiek plānots, ka katrā grupā darbosies konkrētās jomas 15 speciālisti. Darba grupu vadīšanai tiks piesaistīti ārējie eksperti, kuriem ir zināšanas un pieredze konkrētajā jomā. Pirmās darba grupas tēma – kultūra, izglītības un sports; otrās darba grupas tēma – tūrisms un uzņēmējdarbība; trešā grupa – veselība un sociālie pakalpojumi; ceturtās grupas tēma ir Preiļu pils attīstības scenāriju izstrāde. Kopējo projekta ideju apraksti būs pieejami elektroniskā formātā – vietējo pašvaldību mājas lapās, kur arī vietējiem iedzīvotājiem būs iespējams izteikt savu viedokli un sarindot projekta idejas prioritārā secībā.


  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090” “Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

Projekts “Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

2012.gada 2.augustā projekta ietvaros tika uzsāktas mācību kursa „Projektēšanas uzdevumu sastādīšana, energoefektīva būvniecība, būvniecības procesu vadība un būvniecības tāmju izstrāde projekta vajadzībām” apmācības, lektors Jānis Juliks. Apmācību kurss paredzēts uz 5 dienām, kura laikā apmācību dalībnieki apgūs šādas tēmas:

Apmācību kursa diena Apgūstamās tēmas Datums  
1.dienaAuditorijas vajadzību un zināšanu līmeņa  noskaidrošana

Projektēšanas uzdevuma sastādīšana

·          Būvniecības process

·          Lietotie termini

·          Būvju projektēšana

·          Projektēšanas sagatavošana ( izejas dati projektēšanai)

·          Projektēšanas uzdevuma struktūra

·          Projektēšanas uzdevuma sagatavošana

·          Projektēšanas uzdevumu praktisko piemēru analīze

·          Projektu saskaņošana un akceptēšana

·          Izmantojamie normatīvie akti un dokumenti

·          Tehniskā projekta sastāvs. Prasības un noformēšana

·          Darbu apjomu aprēķināšana

·          Projektēšanas uzdevuma sagatavošana

·          Jautājumi  un atbildes

02.08.2012.
2.dienaEnergoefektīva būvniecība

·          Enerģijas patēriņš pasaulē un tās resursi

·          Enerģiju taupošās tehnoloģijas, to ieviešana, alternatīvās enerģijas izmantošana

·          Standarti, normatīvi, likumdošana  enerģijas taupīšanas jomā

·          Siltuma vadīšana un pārnese

·          Siltumizolācijas materiāli to pielietošana

·          Ekoloģiski būvmateriāli

·          Energoefektīva māja

·          Energoefektivitāte

·          Ēku siltināšanas pamatprincipi

·          Ēku inženiersistēmas to energoefektivitāte

·          Apgaismojums

03.08.2012.
3.dienaEnergoefektīva būvniecība

·          Ēku apkures sistēmas

·          Esošo inženiersistēmu uzlabošana

·          Ēku renovācijas sagatavošana

·          Energoaudits , energosertifikācija

·          Ēku tehniskā apsekošana

·          Jaunie energoefektīvie risinājumi būvniecībā

·          Gudrā māja  un BMS

·          Patērētās enerģijas uzskaite un energoefektivitātes noteikšana

·          Jautājumi un atbildes

12.09.2012.
4.dienaBūvniecības procesa vadība

·          Līgumi būvniecībā

·          Galvenais būvuzņēmējs, apakšuzņēmēji

·          Būvniecības firmas izvēle, iepirkumi

·          Projektu vadīšanas tehnika

·          Būvdarbu grafiki to veidi un pielietošana (Kalendārais plāns, darbaspēka kustības grafiks, materiālu piegādes grafiks, iepirkumu grafiks)

19.09.2012.
5.dienaBūvniecības procesa vadība

·          Dokumentācija būvlaukumā

·          Būvmateriālu atbilstība

·          Būvdarbu tehnoloģija, darbu veikšanas projekts, darbu organizācijas projekts

·          Būvdarbu kvalitāte, tās kontrole

·          Autoruzraudzība, būvuzraudzība

·          Projektu vadītājs

·          Darba aizsardzība veicot būvdarbus

·          Objektu nodošana ekspluatācijā

·          Jautājumi un atbildes

27.09.2012.

2012.gada 6.augustā tika uzsākts un 7.septembrī noslēdzās mācību kurss „Projektu pieteikumu izstrāde un vadība izglītības un kultūras jomās”, lektore Marija Zeltiņa. Kurss bija paredzēts uz 6 dienām un kursa laikā tika apgūtas šādas tēmas:

Apmācību kursa diena Apgūstamās tēmas Datums  
1.dienaAuditorijas vajadzību un zināšanu līmeņa  noskaidrošana

Finansējuma piesaistes iespējas

·          Šobrīd aktīvās programmas un fondi, atbalstāmās jomas

Projektu izstrādes nianses

EK Mūžizglītības programma

EK Mūžizglītības sektorālā programma “Grundtvig”

06.08.2012.
2.dienaEK Programma “Veselība”

EK Programma “Eiropa pilsoņiem”

07.08.2012.
3.dienaEK Programma “Kultūra”

EK Programma “Multilingvisms”

EK Programma “Sports”

13.08.2012.
4.dienaEK Programmas vides un dabas aizsardzības risināšanai

EK Programma “Jaunatne darbībā”

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC

20.08.2012.
5.dienaLatvijas-Šveices sadarbības programmas nevalstisko organizāciju (NVO) fonds

Ziemeļu Ministru padomes programma (The Nordic-Baltic NGO program)

Annas Lindes EuroMed fonds starpkultūru dialogam

Fondu un programmu specifiskās prasības

·          Eiropas Sociālais fonds

·          Kā programmas dokumenti palīdz projekta izstrādē?

·          Partnerība

·          Projekta apjoms un līdzfinansējuma lielums, finansējuma saņemšanas kārtība

27.08.2012.
6.dienaInformācija par ES struktūrfondu 2013. – 2020. gada plānošanas perioda finansējuma sadali Latvijā – aktualitātes, plānotās un pieejamās aktivitātes

Programmu administrētāji – kā izvēlēties piemērotāko un atbilstošāko programmu; programmas, kur vajadzīgi partneri, programmas, kuras var realizēt patstāvīgi

Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana.

Praktiska nodarbība

—  Nacionālās attīstības prioritātes, nākamajam plānošanas periodam

—  Attīstības tendences pašvaldībā un projektu idejas

—  SWID analīze

07.09.2012.

Visi kursa dalībnieki noslēgumā ieguva Apliecības par veiksmīgu kursa apgūšanu.

Kā arī 06.09.2012. tika uzsākts mācību kurss „Projektu pieteikumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Kohēzijas fondam un ERAF programmām, t.sk. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumentam”. Apmācību kursa ilgums- 6 dienas, lektore Gunta Ozoliņa.

Apmācību kursa diena Apgūstamās tēmas Datums 
1.diena·          Auditorijas vajadzību un zināšanu līmeņa  noskaidrošana

·          Kohēzijas fonda, ERAF un KPFI programmu specifiskās iezīmes, līdzības un atšķirības no citām programmām

06.09.2012.
2.dienaProjektu pieteikumu izstrāde, t.sk.:

·      Kohēzijas fonda programma

·      ERAF programma

·      KPFI programma

14. 09.2012.
3.dienaTehniski ekonomiskā pamatojuma būtība un mērķi, t.sk.:

·      Kohēzijas fonda programma

·      ERAF programma

·      KPFI programma

·      Alternatīvu analīzes izstrāde

21. 09.2012.
4.dienaIzmaksu efektivitātes analīzes izstrāde un ekonomiskās atdeves rādītāju aprēķināšana:

·      Finansiālie atdeves rādītāji

·      Diskontēšana

·      Investīciju atmaksāšanās periods

28.09.2012.
5.dienaIzmaksu – ieguvumu analīzes izstrāde:

·      Sociālekonomiskie ieguvumi dažādu nozaru projektos

·      Sociālekonomiskās atdeves rādītāji

·      Izmaksu un ieguvumu attiecība

04.10.2012.
6.dienaRisku un jūtīguma analīzes izstrāde:

·      Kritisko mainīgo noteikšana

·      Pārslēgšanās punkta vērtību noteikšana

·      Projekta rādītāju riska līmeņa noteikšana

Atdeves rādītāju izmaiņas projekta realizācijas gaitā

11.10.2012.

  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090” “Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

Projekta iesniedzējs – Preiļu novada dome
Projekta sadarbības partneris – Riebiņu novada dome

Projekta mērķis ir veicināt aktīvāku un kvalitatīvāku Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību līdzdalību ES struktūrfondu programmu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 70 pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu  darbiniekus, veicot pašvaldības iestāžu vajadzību apzināšanu un nosakot kopējas projekta idejas.

Projekta tiešā mērķa grupa:
• Preiļu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbinieki (40)
• Riebiņu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbinieki (30)

Projekta iesniedzējs ir Preiļu novada dome. Sadarbības partneris ir Riebiņu novada dome.

Projekta norises vieta – Latgales reģions, Preiļu novads un Riebiņu novads.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 10 mēneši laika posmā no 01.04.2012 līdz 31.01.2013.

Projekta galvenās aktivitātes:
1) Projekta mērķa grupas apmācības, kur tiek plānoti 6 dažādi apmācību kursi:
– Projektu pieteikumu izstrāde un vadība izglītības un kultūras jomās;
– Projektu pieteikumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Kohēzijas fondam un ERAF programmām, t.sk. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumentam;
– Projektēšanas uzdevumu sastādīšana, energoefektīva būvniecība, būvniecības procesu vadība un būvniecības tāmju izstrāde projekta vajadzībām;
– Zaļais publiskais iepirkums, tehniskās specifikācijas izstrādāšana, ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti;
– Aktualitātes grāmatvedības dokumentu kārtošanā projektos;
–  Projekta komandas saliedēšanas treniņš.
2) Sadarbības tīkla izveide – Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu sadarbības izveidošana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādei;
3) Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību.
4) Seminārs par projektā sasniegto rezultātu prezentēšanu un mērķa grupas apmācību rezultātu novērtēšanu.

Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldības kopš 2004. gada aktīvi iesaistās ES fondu apguvē, rakstot projektu pieteikumus, kā arī realizējot apstiprinātos projektus. Apstiprināto ES projektu skaits ar katru gadu pašvaldībās palielinās, kā arī palielinās projektu finansējuma apjoms, kas prasa no pašvaldības arvien lielāku cilvēkresursu kapacitāti, kas ir ierobežota gan skaita, gan zināšanu un prasmju ziņā. Preiļu novada teritorija ir paplašinājusies (2009. gadā esošajam Preiļu novadam nāca klāt vēl 2 pagasti), kuriem nepieciešams ES projektu atbalsts gan infrastruktūras sakārtošanai, gan sociālās un cilvēkresursu attīstības jomās. Zināšanas nepieciešamas ES projektu pieteikumu sagatavošanā, projektu praktiskajā ieviešanā, publisko iepirkumu jomā, tehnisko dokumentāciju sagatavošanā u.c.

Projekta galvenie rezultāti:
1) Apmācīti 70 Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbinieki;
2) Izanalizētas Preiļu un Riebiņu novada pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības un izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādei;
3) Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību;
4) Veikts novērtējums par apmācību kursu rezultātiem;

Noorganizēts seminārs par projektā sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem.

Projekta kopējās izmaksas – LVL 12 089.13, kas ir 100% ESF finansējums

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.