Krīzes centra pakalpojumu pilnveidošana

2011. gada 22.martā

Šī gada 8. martā starp Nodarbinātības valsts aģentūru kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto sadarbības iestādi un Preiļu novada domi kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” īstenošanai Preiļu novadā.

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt un attīstīt Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā kvalitatīvu sociālo rehabilitāciju un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus no vardarbības cietušiem bērniem, bērniem – bāreņiem, trūcīgām personām un personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm. Projekta rezultātā tiks izstrādāts un ieviests pasākumu komplekss, kas palīdzēs personām pilnvērtīgāk dzīvot, projekta aktivitātes vēršot uz personas funkciju atjaunošanu vai uzlabošanu, tādējādi nodrošinot sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt Motivācijas un dzīves prasmju apguves un pilnveides programmu mērķa grupām, pēc kuras vadīties, sagatavojot individuālos rehabilitācijas plānus. Tāpat paredzētas darba prasmju apmācības dažādās ar ikdienas dzīves organizēšanu saistītās jomās: mājsaimniecības prasmju apguve, kas ietver sevī ģimenes budžeta plānošanu, ēdiena gatavošanu, darbu ar sadzīves tehniku, šūšanu, adīšanu un tamborēšanu, kā arī mājokļa iekārtošanas prasmju apguve, apgūstot interjera pamatus un dekupāžu.

Plānots piesaistīt piecus speciālistus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu Krīzes centrā, kā arī četrus tehniskā personāla speciālistus.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 16 mēneši. Projekta īstenošanas laiks ir no 2011. gada 1. augusta līdz 2012. gada 30. novembrim.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 99 220.00, kas ir 100 % Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

2011.gada 30. septembrī

Noslēgusies personāla atlase darbam Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā

Lai sekmīgi īstenotu projektu „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087), septembra mēnesī notika personāla atlase, izraugoties atbilstošākos kandidātus darbam Krīzes centrā.

Laikā no 1. līdz 8. septembrim, kad visi interesenti varēja iesniegt dokumentus izsludinātajam konkursam, tika saņemti 47 pieteikumi no 45 personām (2 kandidāti izvēlējās pretendēt uz divām vakancēm). Ja pirmajās dienās tika saņemti vien 3 līdz 8 pieteikumi, tad pēdējā dienā savu vēlmi piedalīties konkursā izteica 21 pretendents. Vislielākais konkurss izrādījās uz Krīzes centra vadītāja (10 pretendenti uz 1 vakanci) un sociālo audzinātāju amatu (23 kandidāti uz 3 vakancēm).

13. septembrī, klātesot Preiļu novada domes priekšsēdētājam Aldim Adamovičam, Preiļu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniekam Laurim Pastaram, Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājai Diānai Vucānei un projekta vadītājai Anitai Gāgai, notika aplokšņu atvēršana un iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem, kuri tika izvērtēti atbilstoši jau sludinājumā norādītajām amata prasībām. Atbilstošākie kandidāti tika aicināti uz darba interviju.

Par Krīzes centra vadītāju izraudzīta Inta Pelše, kurai ir gan iegūts profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā (2008. gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti), gan augstākā pedagoģiskā izglītība un medicīnas māsas kvalifikācija. Tāpat I.Pelšei ir ilgstoša pieredze iestādes vadībā, divdesmit gadus vadot privātu uzņēmumu, tādejādi gūstot praktisku pieredzi un zināšanas personāla un finansu vadībā. Arī vietējās kopienas pārzināšana, kā maģistra darba tēmu izvēloties bijušā Preiļu rajona iedzīvotāju informētības nozīmi nabadzības problēmu risināšanā, un promocijas darba tēma (I.Pelše studijas turpina doktorantūras nodaļā) par ģimenes pašorganizācijas atbalsta resursiem, bija nozīmīgs kritērijs kā atbilstošāko pretendentu Krīzes centra vadītāja amatā izvēloties tieši viņu.

Lai arī vairumā gadījumu sociālo darbu studē un par sociālajiem darbiniekiem strādā sievietes, Krīzes centrā kā sociālā darba speciālistu izraudzīti trīs vīrieši – par sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem strādā Sandis Upenieks, sociālā darbinieka pienākumi uzticēti Ivaram Madelānam, sociālā rehabilitētāja – Andrim Tarvidam. Ar Krīzes centra darbam atbilstošu izglītību un profesionālo pieredzi psihologa amatā apstiprināta Liena Fedotova, kuras pieredze pēdējo 13 gadu laikā ir bijusi tieši saistīta ar klientu konsultēšanu. Viņas darba pieredzē ir personu psiholoģiskā rehabilitācija pēc traumas un krīžu gadījumos, kā arī no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācija. Tāpat L.Fedotova ir piedalījusies bērna kā cietušā vai liecinieka nopratināšanas procesā Valsts policijā. Kā sociālās audzinātājas ar augstāko pedagoģisko izglītību un pieredzi audzināšanas darbā izvēlētas Kristīne Kursīte, Dina Švalbe un Inga Some. Viņām visām tāpat ir bijusi saskare ar sociālai tuvu sfēru (K.Kursīte pildījusi pagasttiesas priekšsēdētājas pienākumus, D.Švalbe kā teorētiski, tā praksē ieguvusi aprūpētāja kvalifikāciju, I.Some strādājusi gan bērnu namā, gan Probācijas dienestā), kas vērtētāju skatījumā bija papildus pozitīvs aspekts, apstiprinot viņas šajā amatā.

30. septembrī tika organizēta jauno darbinieku iepazīšanās ar Sociālā dienesta darbu, darbiniekiem, izteikts savs redzējums par darbu Krīzes centrā, kā arī iepazītas Krīzes centra telpas, kurās turpmāk jaunizveidotajai komandai būs darba vieta.

Lai arī šobrīd jaunajiem speciālistiem galvenajos darba pienākumos ietilpst savas darba vides savešana kārtībā, paralēli tam tiem studēta gan darbam nepieciešamā likumdošana, gan plānota darbam nepieciešamās dokumentācijas izveide, lai, uzņemot pirmos Krīzes centra apmeklētājus, tiktu veiksmīgi uzsākta pakalpojumu sniegšana.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 16 mēneši. Projekta īstenošanas laiks ir no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 99 220,00, kas ir 100 % Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja
Anita Gāga

2011.gada 29. decembrī

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Krīzes centrā piešķirti jau desmit personām

Pēc ilgāka nekā sākotnēji bija plānots sagatavošanās posma, novembra beigās Krīzes centra mājīgajā vidē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus uzsāka saņemt pirmie trīs bērni Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” ietvaros. Decembrī klientu pulkam pievienojās vēl 3 bērni un 4 personas darbspējīgā vecumā.

Lai arī katram ir savs stāsts par nokļūšanu Krīzes centrā, tiem visiem pamatā ir sarežģīti emocionāli pārdzīvojumi, arī fiziska vardarbība, vecāku nolaidība, alkoholisms un zemas pamatprasmes, kas liedz iespēju būt pilnvērtīgam sabiedrības loceklim. Spraiga un emocijām bagāta izvērtās arī Krīzes centra darbinieku pirmā nedēļa ar klientiem, jo cik dažādas ir klientu īpašības, tik dažādas ir arī viņu vajadzības.

Nenoliedzami – pamats sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai ir prasmīgi darbinieki, bet ne mazāk svarīga ir arī vide, ko atzinuši paši klienti. Par projekta līdzekļiem septembra oktobra mēnešos tika labiekārtotas klientu izmitināšanas istabiņas, iegādāts inventārs apģērba mazgāšanai, žāvēšanai, gludināšanai. Bērniem Krīzes centrā tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, pieaugušajiem iespēja gatavot pašiem, jo istabiņās speciāli ierīkotā virtuves nišā uzstādītas elektriskās plītis ar diviem sildriņķiem un cepeškrāsni, pieejams arī ledusskapis. Katrai istabiņai ir savs sanitārais mezgls un duša. Atpūtas stūrītī izvietots televizors.

Paralēli sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai notika darbs pie motivācijas un dzīves prasmju apguves un pilnveides programmas izstrādes. Vairākās ekspertu tikšanās reizēs pamazām tika panākts kopējs skatījums tam, kādam šīs programmas saturam vajadzētu būt, lai to varētu izmantot darbā ar Krīzes centra klientiem.

Kā atzina viena no klientēm, viņa ir pateicīga par iespēju te atrasties, jo tikai dramatiskā situācija, kuras rezultātā viņai varēja tikt atņemtas aprūpes tiesības uz mazuli, un krasā vides maiņa lika viņai sasparoties un ar citu apņemšanos soli pa solim doties pozitīvu pārmaiņu ikdienas dzīvē virzienā. Ja arī Tev vajag palīdzību, kādu, kas ne tikai dzird, bet arī saprot, nāc – Krīzes centrs ir pieejams visu diennakti! Sīkāka informācija Preiļu novada Sociālajā dienestā.

Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

2012.gada 29. februārī

Svinīgā pasākumā atklāts Krīzes centrs

Ar S.Kaldupes vārdiem –
„To maizes šķēli, kas tev plaukstā, uz pusēm sadali.
Varbūt tev līdzās kāds, kam salst…
Un dziesmu arī sadali uz pusēm
Jo, sniegputenī ejot, daudziem salst” –
29. februārī svinīgo Krīzes centra atklāšanas pasākumu ievadīja Krīzes centra vadītāja Aiga Budriķe. Lai arī kopš Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” uzsākšanas ir pagājuši daži mēneši, zīmīgā diena, kas ir vien četros gados reizi, bija ļoti atbilstoša patiesi sirsnīgajam pasākumam.

Pēc svinīgajām uzrunām, kuras teica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičš, atsaucot atmiņā ilgo ceļu līdz projekta realizācijai šī brīža kvalitātē, labklājības ministre Ilze Viņķele, kura, vēlot mazāku klientu skaitu, lika akcentu uz labklājības pieaugumu un smago ekonomisko apstākļu izraisīto seku mazināšanos valstī kopumā, un Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne, kura dalījās iespaidos par projekta īstenošanu, notika svinīgās lentas griešana. Svētību rekonstruētajai ēkai, visiem tās iemītniekiem – kā darbiniekiem, tā klientiem, deva Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš.

Svinīgajā pasākumā dalību ņēma Preiļu novada domes deputāti, novada un valsts iestāžu vadītāji, a/s Swebbank Preiļu nodaļas vadītāja Iveta Stare, būvuzraugs, būvnieki, domes atbildīgās amatpersonas, kas ilgstoši sekoja būvdarbu norisei, kā arī kaimiņu novadu sociālā darba speciālisti – viesi gan iepazina Krīzes centra telpas, gan izteica laba vēlējumus centra speciālistiem šajā tik atbildīgajā darbā.

Muzikālo noskaņu ar emocionālām dziesmām ģitāru pavadījumā sniedza Grieta Kolosova un Krista Šķēpa. Paldies arī Artai Bulmeistarei un Kalvim Kacaram par dalību pasākumā.

Gribās ticēt, ka piepildīsies Krīzes centra vadītājas A.Budriķes teiktais par Krīzes centru kā vietu, kuras sūtība ir dalīties. Dalīties ar mīļumu, uzmanību, sirsnību un iejūtību, lai, sarežģītā situācijā nonākušiem ļaudīm, būtu iespēja pārciest grūto brīdi.

Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

2012. gada 2. aprīlī

Krīzes centrā noslēdzies darba prasmju apmācību nodarbību pirmais cikls

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” ietvaros no februāra vidus līdz marta beigām Krīzes centrā notika viena no projekta aktivitātēm – darba prasmju apmācības. Pusotra mēneša garumā centra klientiem bija iespēja iegūt ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas par ikdienas dzīvē vajadzīgām lietām, jo nodarbību saturs bija vērsts uz tādu prasmju apguvi, kas būtiskas ikvienam.

Vai maz varat iedomāties, kā mainās apnicis apģērba gabals, ja uzšuj košus „ielāpiņus”? Vai – ja apģērbs ir nevalkājams, cik skaista top drēbes „ziedu” glezna vai, pāršujot veco apģērbu, top ietilpīga soma? Ja vēl uzšuj kādu pērli uz drēbes „zieda”, top brīnumjaukas matu rotas! Jāatzīst, nodarbību vadītāja Liene Gžibovska ar savām radošajām idejām prata aizraut ikvienu, kas kaut nedaudz izrādīja interesi par nodarbībās notiekošo. Paveikts tika patiesi daudz: tapa priekšauti, galvassegas, dažādi spilveni kā interjera elementi, drāniņas karsto trauku satveršanai, tika dekupēti visdažādākie priekšmeti – pat tukša kafijas bundža ieguva „otru” dzīvi košā tērpā, bet vecs čemodāns un sākotnēji pavisam apbružāti puķu podi nu rotās Krīzes centra telpas, jo uz to sāniem gozējas saules puķes. Tika iemēģināta roka olu čaumalu mozaīkā, sveču liešanā, foto rāmīšu darināšanā no it kā neierasta materiāla – celtniecības putām, tika tamborētas sedziņas, zīdaiņu zābaciņi, Actimel dzēriena pudelīte nu dzīvi turpina tamborēta rotaļu pūdeļa izskatā. Tāpat tika gatavoti lupatu paklājiņi, adītas volānšalles un žabo. Ēdiena gatavošanas nodarbībās tapa visdažādākie salāti, gardi kēksi ar žāvētiem augļiem, vaniļas un kanēļkūciņas, rauga mīklas pīrāgi. Visu paveikto pat nevar uzskaitīt!

Lai visas jaukās lietas, kas tapa Krīzes centrā, ikviens varētu gatavot arī mājas apstākļos, saprātīgi plānojot to materiālu iegādei nepieciešamos līdzekļus, sociālā darbiniece Ritma Vigule pasniedza ģimenes budžeta plānošanas nodarbības, aplūkojot tādus jautājumus kā vērtības un prioritātes, plānojot budžetu, prasme kontrolēt budžetu un izmantot atlaides. Lai čakli strādātu ne tikai rokas, bet arī prāts, tika mācīta arī preces patiesās vērtības noteikšana, jo ne reti „iekrītam” uz it kā lētāku preci, kas ir nesalīdzināmi mazāka svara, nekā tā, kas sākotnēji šķiet dārgāka un – kā izrādās, arī lielāka svara. Tāpat šī kursa ietvaros tika aplūkots jautājums, ko tad varam sarūpēt paši, netērējot tam lielus līdzekļus, piemēram, zāļu tēju vākšana to augšanas sezonā. Paša sarūpētajam tad ir cita vērtība!

Pēdējā nodarbību dienā tika izsniegtas apliecības, un, lai cik tas būtu neparasti, nedaudz skumja bija šķiršanās, jo atrašanās Krīzes centrā visus bija satuvinājusi. Tā teikt – kopīga bēda ir pusbēda! Otrs nodarbību cikls plānots kādā vasaras mēnesī.

Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

2012.gada 3.augustā

Darba prasmju apmācību nodarbību otrā cikla noslēgums Krīzes centrā

Līdzīgi kā ziemas mēnešos, pašā vasaras karstumā Krīzes centrā Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” ietvaros notika darba prasmju apmācību nodarbību otrais cikls. Lai arī nodarbību kursi bija tādi paši kā gada sākumā, saturiski tie tika dažādoti, piedāvājot iespēju apgūt, kā praktiski izmantot šobrīd dabā pieejamās izejvielas ne tikai ēdiena pagatavošanā, bet arī interjera elementu izveidē. Turklāt bija padomāts arī par to, lai saistoša nodarbošanās būtu kā pieaugušajiem, tā bērniem.

„Ar izdomu var panākt ļoti daudz!”- tā atzina vairums nodarbību apmeklētāju. Kā saistošākās nodarbes minamas vācelīšu gatavošana no veļas knaģiem, ģipša atlējumu veidošana cepumu formiņās, ģipša masku un sāls sabērumu gatavošana. Visneparastākā un vienlaicīgi laikietilpīgākā minama interjera elementa izveide, kurai nosaukumu varētu dot „vecu grāmatu „otrā dzīve””, kas gala rezultātā patiesībā ir gaumīgi dekupēta kārbiņa, izveidota no vecas grāmatas. Tāpat „otro dzīvi” piedzīvoja nolietotu apģērbu rāvējslēdzēji, kas pārtapa neparastos aksesuāros. Ja pirmajā brīdī vairums bija atturīgi šo neikdienišķo nodarbju veikšanā, tad dienas beigās ikviens jau spēja darboties patstāvīgi un ar azartu nodoties skaistu darbu izveidē.

Nodarbībās par budžeta plānošanu tika runāts gan par to, kā iztikt ar tiem līdzekļiem, kas ir katras ģimenes rīcībā, gan, kā iemācīties kaut ko nepirkt – īpaši aktuāli tas varētu būt vasaras/ rudens mēnešos, kad tik daudzas dabas veltes var sarūpēt paši.

Šo aktivitāti noslēdzot nākas atzīt, ka darba prasmju apmācības rezultātā mērķa grupas dalībniekiem bijusi iespēja apgūt gan ikdienā nepieciešamas prasmes, gan zināšanas par zināmā mērā ekskluzīvu preču izgatavošanu, kas kādam varētu būt arī lielisks ģimenes budžeta papildinājuma avots. Tomēr visos gadījumos noteicošais kaut kā jauna apguvē ir pašas personas ieinteresētība un motivācija.

Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

2012. gada 26. novembrī

Noslēgumam tuvojas Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts Krīzes centrā

Lai arī šobrīd liekas, ka pagājis pavisam mazs laika sprīdis, kopš uzsākta pakalpojumu sniegšana Krīzes centrā Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” ietvaros, ir palicis tikai mēnesis līdz projektā plānoto aktivitāšu noslēgumam šī gada 31. decembrī.

Projekta īstenošanas laikā piesaistītajiem speciālistiem ir nācies risināt visdažādākās situācijas, klientu loks bijis no zīdaiņa vecuma bērniem līdz pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kuru dzīves ceļā gadījušās grūtības, pamešana novārtā, vardarbība, nepietiekošas zināšanas un prasmes, niecīgi ienākumi, kas lieguši nodrošināt pat pamatvajadzības.

Pateicoties projekta finansējumam bijusi iespēja aprīkot klientu izmitināšanai paredzētās istabiņas ar nepieciešamo inventāru, labiekārtot koplietošanas telpas, lai vidi Krīzes centrā padarītu mājīgu un vērstu klientu uzmanību, ka ir iespēja dzīvot savādāk, mainot situāciju, mainoties pašiem un pieņemot speciālistu palīdzību.

Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

 

2013. gada 2.janvārī

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts Krīzes centrā

Gadu mijā noslēdzies Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana”. Kopumā pakalpojumu saņēmušas 118 personas (69 sievietes, 49 vīrieši), izmitināšana tikusi nodrošināta 96 personām. Dažādu apsvērumu dēļ – pēc pašas personas vēlēšanās vai sakarā ar krīzes centra iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, pakalpojuma sniegšana pārtraukta 9 personām.

Analizējot pakalpojuma saņēmējus nākas secināt, ka vairumā gadījumu krīzes centra sniegtā palīdzība bijusi nepieciešama bērniem vecumā līdz 14 gadiem – 37 meitenēm un 43 zēniem. Jāatzīmē, ka vairākums bērnu pakalpojumu saņēmuši kā vardarbībā cietušie. Arvien biežāk nācies saskarties ar bērna novārtā pamešanu – vardarbības veidu, kad bērns tiek atstāts tādā psiholoģiskā un fiziskā situācijā, kad netiek nodrošinātas viņa attīstībai un izdzīvošanai svarīgas vajadzības. Tāpat tikusi konstatēta arī emocionālā, fiziskā un par seksuālā vardarbībā. Citās vecuma grupās pakalpojuma saņēmēju skaits ir bijis mazāks, vecākais klients bijis pirmspensijas vecumā.

Ņemot vērā bērnu kā pakalpojuma saņēmēju lielāko īpatsvaru kopējā dalībnieku skaitā, mērķa grupas dalībnieki, likumsakarīgi, vairumā gadījumu ir bez izglītības, 40 procenti dalībnieku ir ar sākumskolas vai pamatskolas izglītību, un tikai 17 procenti dalībnieku ir ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību, neskatoties uz to viņi visi bijuši ilgstošie bezdarbnieki.

Vērtējot sociālās rehabilitācijas gaitu pakalpojuma saņemšanas brīdī jāatzīst, ka viennozīmīgi ikvienas personas dzīvē bija vērojamas pozitīvas pārmaiņas, jo krīzes centrs uz to brīdi bija drošā vide, kur risināt samilzušās problēmas, patverties no pāridarītāja. Krīzes centra psiholoģe Liena Fedotova jau projekta īstenošanas sākumā zināmā mērā formulēja krīzes centra moto – „Tā ir vieta, kur smelties spēku, lai atgrieztos dzīvē”.

Krīzes centra speciālistu – Aigas Budriķes, Lienas Fedotovas, Andra Tarvida, Sanda Upenieka, Ivara Madelāna, Ingas Somes, Kristīnes Kursītes, Dinas Švalbes un Annas Švirkstes vislielākais darbs atspoguļojies bērnu smaidos, kuri grūtajā brīdī patvērumu, atbalstu, drošības un māju sajūtu bija raduši krīzes centrā. Īsi pirms projekta aktivitāšu noslēguma bērniem bija iespēja piedzīvot kaut nelielu daļiņu svētku sajūtas, gatavojot piparkūkas un svētku apsveikumus, rotājot svētku eglīti, kā arī saņemot pašdarinātās rotaļlietas no sabiedriskā centra „Līči” rūķiem. Pozitīvā gaisotnē norisinājās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja rīkotā labdarības akcija „Mēs katrs esam eņģelis”, kas norisinājās sadarbībā ar Preiļu 2. vidusskolu, Preiļu 1. pamatskolu un Preiļu Valsts ģimnāzijas jauniešiem.

Nodrošinot projekta ilgtspēju, krīzes centrs turpina pakalpojuma sniegšanu, tāpēc ikviens, kuram nepieciešama palīdzība, laipni aicināts vērsties pēc palīdzības.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums bija 16 mēneši. Projekts īstenots laikā no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. decembrim. Projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālais fonds.

Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.