Krīzes centra izveide Pansijā Līčos

2009. gada 15. oktobrī
Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā

Projekta vispārējais mērķis – nodrošināt bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu alternatīvās sociālās aprūpes un sociālo prasmju attīstības iespējas ārpus Preiļu pilsētas.

Projekta konkrētie mērķi ir:
• izveidot Preiļu novada diennakts krīzes centru Preiļu novada pansijās ēkas 3. stāvā, Līčos, Jaunatnes ielā 1;
• nodrošināt alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību Preiļu novada sociālā riska grupām.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tiks veikti šādi uzdevumi:
• Veikt paredzēto telpu rekonstrukcijas darbus;
• Veikt krīzes centra nepieciešamā aprīkojuma iegādi;
• Veikt projekta darbinieku apmācību, kas centrā darbosies kā darba konsultanti un padomdevēji centra darbiniekiem;
• Izveidot centra klientu uzskaites sistēmu;
• Izveidot centra materiāli tehnisko bāzi sociālās un psiholoģiskās palīdzības sniegšanai;
• Nodrošināt darbu ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, disfunkcionālām ģimenēm;
• Pievērst sabiedrības uzmanību iespējamām sociālām un psiholoģiskām krīzes situācijām un informēt par to novēršanas veidiem.

Projekta ietvaros tiks rekonstruētas telpas Preiļu novada pansijas ēkā, Jaunatnes ielā 1, Līčos, saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu.

Rekonstruēto telpu kopējā platība – 362,9 m2 /ēkas trešais stāvs/. Tiks veikta rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Rekonstruētās telpas tiks aprīkotas un iekārtotas atbilstoši krīzes centra vajadzībām.

Tiks nodrošināta iespēja krīzes centrā uzturēties un saņemt psihologa palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pansijas ēkā tiks ierīkots speciāls lifts.

Preiļu novada krīzes centram būs izvirzīti divi galvenie uzdevumi:
• Sniegt atbilstošu palīdzību /naktsmītne, virtuve, veļas mazgāšanas iespēja u.c./ krīzes situācijā nonākušiem bērniem, māmiņām un citām riska grupām.
• Sniegt psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām vai ģimenēm, lai veicinātu normālas sociālas funkcionēšanas spējas atgūšanu sabiedrībā;

Par projekta gaitu tiks informēta sabiedrības ar masu mediju un Interneta palīdzību.
Projekts ilgums 12 mēneši, projekta kopējā summa Ls 194 844.


 

2010. gada 8. februārī
Turpinās būvdarbi projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” ietvaros

Turpinās ERAF projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” (vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006) īstenošana.

Atbilstoši 2009. gada 3. septembrī noslēgtajam līgumam starp Preiļu novada domi, SIA „Preiļu Saimnieks, (ēkā tiek īstenots arī valsts investīciju projekts, ko īsteno SIA „Preiļu Saimnieks, kas veica kopēju iepirkumu būvdarbiem visam objektam) un būvuzņēmēju SIA „Lata CMD” ēkā notiek vērienīgi būvdarbi, pārbūves darbi.

Ēkā Jaunatnes ielā 1, Līčos tiek atjaunota kompleksi, ERAF projekta ietvaros „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” ēkās trešajā stāvā tiks izvietots Krīzes centrs.

Neskatoties uz bargo ziemu ēkā tiek veikti iekšdarbi, Krīzes centrā tiek ierīkotās iekšējās komunikācijas, izveidotas starpsienas atbilstoši tehniskajam projektam.

Atbilstoši iepirkumu rezultātiem, noslēgtajiem līgumiem kopējās Krīzes centra izmaksas ar būvuzraudzību un autoruzraudzību sastādīs ap Ls 80 973, tai skaitā 9% pašvaldības līdzfinansējums. Lai projekts tiktu veiksmīgi īstenots Preiļu novada dome kārtējā marta domes sēdē lems par īstermiņa aizņēmumu projekta priekšfinansēšanai.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda.


2010.gada 4.jūnijā
Intensīvi turpinās Preiļu novada Krīzes centra izveides darbi

Ekonomiskā situācija un dažādas negācijas sabiedrībā arī Preiļu novadā apliecina krīzes centra un pansijas nepieciešamību, tāpēc arī Preiļu novada dome ir radusi iespēju piesaistīt finansējumu un realizēt projektus, kuru ietvaros Preiļu novadā tiks izveidots krīzes centrs un pansija.

Šobrīd turpinās ERAF projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” (vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006) īstenošana.

Preiļu novada diennakts krīzes centrs atradīsies Preiļu novada pansijās ēkas (Jaunatnes ielā 1, Līčos) trešajā stāvā. Krīzes centra vajadzībām rekonstruējamo telpu kopējā platība ir 362,9 m2. Šobrīd objektā aktīvi turpinās būvdarbi un pārbūves darbi, kuri tiek veikti atbilstoši 2009. gada 3. septembrī noslēgtajam līgumam starp Preiļu novada domi, SIA „Preiļu Saimnieks un būvuzņēmēju SIA „Lata CMD”. Ēkā tiek īstenots arī valsts investīciju projekts, ko īsteno SIA „Preiļu Saimnieks, kas veica kopēju iepirkumu būvdarbiem visam objektam. Pēc būvdarbu pabeigšanas, paredzēts rekonstruētās telpas aprīkot un iekārtot atbilstoši krīzes centra vajadzībām.

Krīzes centrā tiks nodrošināta iespēja uzturēties un saņemt psihologa palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pansijas ēkā tiks ierīkots speciāls lifts.

Projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” noslēguma termiņš ir šī gada 30.septembris. Objekta rekonstrukcijas kopējās izmaksas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem sastāda Ls 80 244,91 ar PVN, no kuriem 9% ir pašvaldības līdzfinansējums, 6% -valsts finansējums, bet 85% ERAF līdzekļi. Papildus būvdarbu izmaksām ir autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.


2010. gada 15. oktobrī
Turpinās būvdarbi projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” ietvaros

Turpinās ERAF projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” (vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006) īstenošana.

Atbilstoši 2009. gada 3. septembrī noslēgtajam būvdarbu līgumam, SIA „Lata CMD” ēkā Jaunatnes ielā 1 veic vērienīgus būvdarbus, pārbūves darbus.

Ēkā Jaunatnes ielā 1, Līčos tiek atjaunota kompleksi, ERAF projekta ietvaros „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” ēkās trešajā stāvā tiks izvietots Krīzes centrs.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda.


2011. gada 20. jūlijā
Noslēgumam tuvojas būvdarbi projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” ietvaros

Noslēgumam tuvojas ERAF projekta „Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā” (vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006) īstenošana. Rekonstruētās telpas aprīkotas un iekārtotas atbilstoši krīzes centra vajadzībām. Preiļu novadā tiks nodrošināta iespēja krīzes centrā uzturēties krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkā ierīkots lifts.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.