Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība

2014. gada 14. novembrī

Noslēgumam tuvojas projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošana

Noslēgumam tuvojas projekta Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanu. Projekta ietvaros veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolā, Preiļu Valsts ģimnāzijā, noslēgusies remontdarbu veikšanu Preiļu 2. vidusskolā, Preiļu 1. Pamatskolā, PII „Pasaciņa”, Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas blokā. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 3 611 361,50.


2013. gada 18. septembrī

Uzsākta projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošana

2013. gada 21. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru  par projekta Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019 „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 2 538 079,31, tai skaitā ERAF Ls 1 915 410,12. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada 31. decembrim. Projekta ietvaros jau veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolā, Preiļu Valsts ģimnāzijā, šobrīd pašvaldība ir noslēgusi būvniecības līgumus par remontdarbu veikšanu Preiļu 2. vidusskolā, Preiļu 1. pamatskolā, PII „Pasaciņa”, Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas blokā.


2013. gada 15. jūnijā

Turpinās izglītības iestāžu siltināšanas

Turpinās projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” realizācija. Projekts tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Preiļu novada izglītības iestāžu konkurētspēju, izglītības pakalpojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru.

Projekta ietvaros tiks veikti izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas pasākumi piecās Preiļu novada izglītības iestādēs – Preiļu Mūzikas un mākslas skolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā, Preiļu 1. pamatskolā, Preiļu 2. vidusskolā un PII „Pasaciņa”. Lai samazinātu ēku siltumenerģijas patēriņu un līdz ar to arī CO2 emisijas, projekta ietvaros paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus izglītības iestādēs – Preiļu Valsts ģimnāzijā veikt fasādes siltināšanu, Preiļu Mūzikas un mākslas skolā veikt fasādes siltināšanas un jumta remontdarbus, veikt Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas , PII „Pasaciņa” siltināšanas darbus. Realizējot projektu tiks uzlabots ēku mikroklimats, kas ievērojami uzlabos ēku iemītnieku labsajūtu atradoties tajās. Bez fasāžu siltināšanas un apkārtnes labiekārtošanas darbiem paredzams veikt Preiļu Valsts ģimnāzijas ēdināšanas bloka izbūvi un iekšdarbus Preiļu 1. pamatskolā, Preiļu 2. vidusskolā un PII „Pasaciņa” (ēkas rekonstrukcija). Projektu paredzams īstenot 17 mēnešos.

Par Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku siltināšanas 1., 2. un 3.kārtas darbiem līgums ir noslēgts ar iepirkumu procedūras uzvarētāju Sadarbības grupu SIA „BKS Energy” un SIA „ELDITA” par kopējo sumu Ls 154 840,98 (ar PVN 21%). Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas ēkas Raiņa bulvārī 26, Preiļos fasādes un plakanā jumta seguma vienkāršoto renovāciju līgums ir noslēgts ar SIA „Latgales jumts” par kopējo summu Ls 133 202,69 (ar PVN 21%).

Šobrīd notiek Preiļu Valsts ģimnāzijas 1. kārtas siltināšanas darbi, kuru ietvaros tiek siltināta ģimnāzijas četrstāvu mācību korpusa ēka. Darbi ir sākušies arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolā. Šobrīd jau ir noslēdzies iepirkums „Tehnisko projektu izstrāde, autoruzraudzība projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros” par tehnisko projektu izstrādāšanu Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas un Preiļu PII „Pasaciņa” infrastruktūras attīstībai. Iepirkums par būvdarbiem un paši darbi notiks nākošgad.

Projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” kopējās izmaksas 2 253 423,67 LVL, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 1 915 410,12 LVL (85%), pašvaldības finansējums 338 013,55 LVL (15%), t.sk., valsts budžeta dotācija 67 602,71 LVL.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.