ESTLATRUS TRAFFIC

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekts ELRI-109 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC”

“Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.”

Programmas mājas lapa: http://www.estlatrus.eu/
EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

2012. gada 2. aprīlī

Realizēs projektu par satiksmes drošības uzlabošanu Preiļos

Preiļu novada dome šā gada aprīlī ir uzsākusi realizēt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC”.

Projektā piedalās 6 partneri no Latvijas (Kārsavas, Krāslavas, Viļānu, Preiļu, Ludzas novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome), 5 partneri no Krievijas un 2 partneri no Igaunijas. Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Projekta mērķis ir transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši no 2012.gada 2.aprīļa līdz 2014.gada 1.aprīlim.

Šā gada 23. un 24.maijā Pleskavā, Krievijā notika projekta Vadības Komiteja un projekta atklāšanas sanāksme, kurā no Preiļu novada domes piedalījās izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un projekta koordinatore Inese Matisāne. Projekta atklāšanās sanāksmē dalībnieki tika iepazīstināt ar projekta mērķi un galvenajām aktivitātēm, kā arī dalībnieki guva vispārīgu priekšstatu par satiksmes drošību un ceļu apsaimniekošanu Latgales reģionā, Pleskavas reģionā (Krievijā) un Tartu un Voru pilsētās (Igaunijā).

Projekta ietvaros Preiļos uz tranzīta ielām tiks uzstādītas autobusa pieturvietu nojumes ar soliņu un atkritumu urnu, atjaunots tranzīta ielu brauktuvju horizontālais marķējums ar auksto termoplastiku, izbūvētas nožogojuma barjeras. Šā gada septembrī tiek plānots uzstādīt autobusa pieturvietu nojumes, savukārt marķējumu uz tranzīta ielām tiek plānots veikt 2013.gada pavasarī.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 32 788,62 Ls, no kuriem 90% t.i. 29 509,76 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 278,86 Ls.

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne, projekta koordinatore


2012. gada 30. novembrī

Preiļos uzstādītas jaunas autobusa pieturvietu nojumes

Preiļu novada dome turpina realizēt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC”.

Projektā piedalās 6 partneri no Latvijas (Kārsavas, Krāslavas, Viļānu, Preiļu, Ludzas novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome), 5 partneri no Krievijas un 2 partneri no Igaunijas. Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Projekta mērķis ir transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību.

Šā gada novembrī Preiļos uz tranzīta ielām tika uzstādītas 11 autobusa pieturvietu nojumes ar soliņu un atkritumu urnu, izbūvētas nožogojuma barjeras 30 metru garumā uz Daugavpils ielas, uzstādītas 15 jaunas ceļa zīmes, kā arī nozāģēti bīstamie koki uz tranzīta ielām. Šos darbus veica SIA „Krustpils”, kopējā līguma summa bija 23 038,00 Ls, no kuriem 90% t.i. 20 734,20 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 2 303,80 Ls.


Autobusa pieturvietas nojume uz Aglonas ielas

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus saudzēt gan jaunās autobusa pieturvietu nojumes, gan citus publiskos un privātos objektus. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un, redzot noziegumu, nepaiet vienaldzīgi garām, bet ziņot pašvaldības policijai (tālr. 65307330) vai valsts policijai (tālr. 110), vai Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknim (65302802 vai 26623751).

Preiļos projekta ietvaros vēl tiek plānots uzklāt horizontālo marķējumu ar auksto termoplastiku uz tranzīta ielām, darbi tiek plānoti 2013.gada otrajā pusē.

Preiļu novada domes kopējais projekta budžets sastāda 32 788,62 Ls, no kuriem 90% t.i. 29 509,76 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 278,86 Ls.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Informāciju sagatavoja Inese Matisāne,
projekta koordinatore, tālr.: 65322766, e-pasts:
inese.matisane@preili.lv 

 


 

 

Turpinās projekts „ESTLATRUS TRAFFIC” par satiksmes drošības uzlabošanu Preiļos

Preiļu novada dome turpina realizēt Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC”, kura rezultātā tā triju dalībvalstu (Latvijas, Igaunijas un Krievijas) pierobežu teritoriju ceļu satiksmes dalībnieki varēs piedalīties dažādos pasākumos, kas būs veltīti drošības uzlabošanai uz ceļa.

Projekta ietvaros Preiļu novada dome sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru Preiļos, Sporta skolas stadionā (Aglonas ielā 24) šā gada 30. aprīlī, plkst. 14:00 organizēs Preiļu novada jauno satiksmes dalībnieku sacensības „DROŠAIS RITENIS”.

Sacensībās „DROŠAIS RITENIS” aicinām piedalīties Preiļu novada zēnus un meitenes, kas dzimuši 2001., 2002. un 2003.gados. Sacensības notiek komandās, tādēļ aicinām pieteikt komandas, vienā komandā startē 3 zēni un 3 meitenes. Sacensību dalībnieki var startēt ar saviem velosipēdiem vai izmantot organizatoru velosipēdus (24 collu riteņi).

Sacensības notiks divās daļās: teorētiskā daļa, kurā pārbaudīs zināšana par ceļu satiksmes noteikumiem un velosipēda uzbūvi; praktiskā daļa, kurā būs nepieciešams ar velosipēdu prasmīgi izbraukt šķēršļu josla 9 posmus. Ar sacensību nolikumu var iepazīties Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv (zem sadaļas izglītības ziņas) un Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.

Sacensību uzvarētājiem (pirmajai vietai) pārstāvēs Preiļu novadu starptautiskajās jauno riteņbraucēju sacensībās Rēzeknē, kur piedalīsies Latvijas, Krievijas un Igaunijas komandas. Starptautiskais pasākums norisināsies šā gada 16.maijā. Sacensību dalībnieki (uzvarētāj komanda) no Preiļu novada tiks nodrošināti ar transporta pakalpojumiem un ēdināšanu, šīs izmaksas tiks segtas no projekta budžeta.

Komandas pirmo 3 vietu ieguvējas saņems balvas, pārējie sacensību dalībnieki – suvenīrus.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 32 788,62 Ls, no kuriem 90% t.i. 29 509,76 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 278,86 Ls.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne,  projekta koordinatore,
tālr.: 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv

Preiļos norisinājās jauno satiksmes dalībnieku sacensības „DROŠAIS RITENIS”

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros 30.aprīlī notika Preiļu novada jauno satiksmes dalībnieku sacensības „DROŠAIS RITENIS”. Sacensības organizēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu novada domi.

Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās „Drošais Ritenis” piedalījās četras komandas: divas komandas pārstāvēja Preiļu 1.pamatskolu un divas komandas pārstāvēja Pelēču pamatskolu. Vienā komandā piedalījās 3 meitenes un 3 zēni vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Pelēču pamatskola drošā riteņbraukšanā apmāca arī jaunākus bērnus un sacensībās piedalījās bērni vecumā no 8 līdz 9 gadiem, kas kopumā sasniedza ļoti labus rezultātus un no trešās vietas atpalika tikai par 0,3 punktiem.

4.vietu izcīnīja Pelēču pamatskolas komanda „Mazie”, to pārstāvēja Markus Mainulis, Raivis Raščevskis, Rolands Sparāns, Valentīna Korņeva un Olita Dmitrijeva.

3.vietu izcīnīja Preiļu 1.pamatskolas komanda „Arbūziņi” – Ivo Haritonovs, Mikus Noviks, Raivo Liniņš, Arta Batarāga, Nikola Djubina, Rasa Zīmele.

2.vietu ieguva Pelēču pamatskolas komanda „Ašie” – Armands Karčevskis, Deniss Konstantinovs, Viktors Džeriņš, Sabīne Sparāne.

1.vietu izcīnīja Preiļu 1.pamatskolas komanda „Baltie vērši” – Rainers Džeriņš, Edijs Valainis, Ulvis Znotiņš, Egita Usāne, Paula Linda Liniņa, Ieva Adamoviča.

Jauno satiksmes dalībnieku sacensību „Drošais Ritenis” tiesneši bija Māris Ribiņickis no Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD), kas pārbaudīja bērnu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, Dairis Boļšakovs no Bērnu un jauniešu centra, pārbaudīja zināšana par velosipēda uzbūvi un Guntars Ormanis no Bērnu un jauniešu centra sekoja līdzi bērnu praktiskajām iemaņām riteņbraukšanā, kad bērni ar velosipēdu pārvarēja šķēršļu joslu.

Sacensību uzvarētāji pārstāvēs Preiļu novadu starptautiskajās jauno riteņbraucēju sacensībās Rēzeknē, kur piedalīsies Latvijas, Krievijas un Igaunijas komandas. Starptautiskais pasākums norisināsies šā gada 16.maijā.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 32 788,62 Ls, no kuriem 90% t.i. 29 509,76 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 278,86 Ls.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli. 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne,  projekta koordinatore,
tālr.: 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv


Preiļu novada komanda piedalījās starptautiskajā jauno satiksmes dalībnieku forumā „DROŠAIS RITENIS

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros 16.maijā Rēzeknē notika starptautiskais jauno satiksmes dalībnieku forumus „DROŠAIS RITENIS”. Forumu organizēja Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Rēzeknes reģionālā nodaļa.

Starptautiskajā jauno satiksmes dalībnieku forumā „Drošais Ritenis” piedalījās 13 komandas: 7 komandas no Latvijas, 4 no Krievijas un 2 komandas no Igaunijas. Starptautiskajā forumā „Drošais ritenis” piedalījās 78 bērni vecumā no 12 – 14.gadiem. Preiļu novadu pārstāvēja Preiļu 1.pamatskolas komanda „Baltie vērši” – Rainers Džeriņš, Edijs Valainis, Ulvis Znotiņš, Egita Usāne, Paula Linda Liniņa, Ieva Adamoviča.

Sacensības noritēja 3 kārtās – praktiskā daļa, teorētiskā daļa par satiksmes noteikumiem  un velouzbūvi.  Sacensību gaitā veicamie uzdevumi bija veidoti tā, lai jaunajiem velosipēdistiem  vajadzētu pielietot ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās braukšanas iemaņas –  šķēršļu apbraukšana, braukšana pa / uz / no ietves, strauja bremzēšana, braukšana un bremzēšana ierobežotā laukumā,
braukšana pa nelīdzenu virsmu un citas.

Preiļu novada komanda „Baltie vērši” uzrādīja ļoti labus rezultātus un kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu. Bet tā kā šīs bija starptautiskās sacensības un tika pārstāvētas trīs valstis, tad tika apbalvotas trīs labākās komandas no dažādām valstīm: Ludzas „Ripo prātīgi!” (Latvija), Tartu komanda „Tartu team” (Igaunija) un „Kоманда Моглинской школы“ (Krievija). 

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 32 788,62 Ls, no kuriem 90% t.i. 29 509,76 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 3 278,86 Ls.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Informāciju sagatavoja:
Inese Matisāne,  projekta koordinatore,
tālr.: 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv


Jaunieti, vai vēlēties aizbraukt uz Igauniju bezmaksas un iegūt pieredzi drošā autobraukšanā?

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros 2013.gada 7.-8.septembrī Viru, Igaunijā tiek rīkota starptautiskā satiksmes drošības kampaņa „Mīli dzīvi”.

Galvenais kampaņas mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar satiksmes noteikumu atšķirībām Latvijā, Igaunijā un Krievijā un praktiski apmācīt jauniešus drošā autobraukšanā.

Preiļiem novada jauniešiem vecumā no 18 līdz 26 gadiem, un kuri autovadītāja tiesības ir nokārtojuši laika periodā no 02.04.2011. līdz 31.05.2013. ir iespēja piedalīties kampaņas norisē, atbildot uz konkursa jautājumiem.

Atbildes uz jautājumiem ir nepieciešams nosūtīt uz e-pasta adresi inese.matisane@preili.lv līdz 2013.gada 10.jūnijam.

Kampaņā piedalīsies 10 jaunieši no Preiļu novada, kas būs pareizi atbildējuši uz konkursa jautājumiem. Ja jauniešu skaits būs lielāks, laimīgie tiks noskaidroti loterijas veidā.

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore Inese Matisāne (tālr. 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv)


Jaunie autovadītāji no Preiļiem piedalījās Igaunijā rīkotajā akcijā „Mīli dzīvi!”

Lai pilnveidotu un uzlabotu ceļu satiksmes drošību un veicinātu sadarbību starp kaimiņvalstīm, 2013.gada 7.-8. septembrī  Igaunijā, Veru pilsētā tika rīkota Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta “ESTLATRUS TRAFFIC” satiksmes drošības akcija  „Mīli dzīvi!”(„Love Life”) .

Mobilizējot pārrobežu resursus satiksmes drošības uzlabošanā, tiek realizēti inovatīvi pasākumi, kas uzsver un atgādina ceļu satiksmes noteikumu un  drošības ievērošanas svarīgumu un nozīmīgumu. Triju valstu iedzīvotāji pilnveido savas zināšanas un iemaņas ceļu drošībā, iepazīst satiksmes noteikumu atšķirības Igaunijā, Latvijā un Krievijā.

Veru (Igaunija) pilsētas attīstības padomniece  Tiina Hallimäe: „Drošības akcija „Mīli dzīvi!” bija organizēta tā, lai nevien akcijas dalībnieki iegūst jaunas zināšanas un uzzina dažādus drošības iestāžu jaunumus, paņēmienus cīņā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem, bet arī  visi, kuri pievērš uzmanību drošībai uz ceļiem. Protams, galvenā uzmanība bija vērsta jaunajiem autovadītājiem no Igaunijas, Latvijas un Krievijas. Izmantojot praktiskus piemērus, akcijā rādījām,  kā aizsargāt sevi pret ikdienas riskiem. Šo akciju organizējām kopā ar  Eiroreģionu „Ezeru zeme”, Veru pašvaldību, Tartu pilsētas pašvaldību,  Policijas un Robežsardzes valdes Veru policijas departamentu.” 

Ar lielu interesi akcijas „Mīli dzīvi!” apmeklētāji  vēroja Igaunijas ceļu policistu paraugdemonstrējumus – ātrumpārkāpēja un autovadītāja alkohola reibumā aizturēšana no mašīnas, kurā piedalījās arī suns Nublugs. Akcijas dalībnieki iepazinās ar efektīviem, profesionāliem un arī aktuāliem ikdienas procesiem policistu darbā. Jācer, ka redzot, kā  notiek atbruņošana, aizturēšana par ātruma pārkāpumu, par nepakļaušanos policista norādēm, paaugstināsies arī drošība uz Latvijas, Igaunijas un Krievijas ceļiem. Skatoties uz policistu demonstrējumiem, apmeklētāji atzina, ka negribētos nokļūt situācijā, kad policists ir spiests veikt aizturēšanu.

Jaunie autovadītāji izmantoja arī iespēju testēt jaunās „Peugeot” un „KIA”automašīnas izmēģinājumu braucienā uz laiku. Kā izrādījās krāslavieši braucienos bija visātrākie.

Ikviens varēja izmēģināt alkoholreibuma simulācijas brilles un saprast, kā cilvēks spēj reaģēt un veikt darbības, izsecinot,  ka automašīnas vadīšana šādā stāvoklī ir bīstama.  Avārijas situācijas simulācija tika demonstrēta divējādi. Imitējot mašīnas triecienu tikai 7 km ātrumā, varēja pārliecināties, ka sitiena sekas lielā ātrumā ir milzīgas. Savukārt mašīnas kūleņu simulācija pievērsa uzmanību tam, cik svarīgi būt piesprādzētam avārijas situācijā, kad mašīna sāk kūleņot. Modulējot dažādas avārijas situācijas, cilvēki izvērtēja savu drošību un nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību ceļu satiksmes noteikumiem.

Mazie akcijas apmeklētāji  varēja noskatīties multfilmas, dokumentālās īsfilmas, kā arī piedalīties krustvārdu mīklu minēšanā, saņemt izdales materiālus par ceļu satiksmes noteikumiem un drošību uz ceļa. Jautrība un azarts bija vērojams bagiju trasē, kurā katrs braucējs iemēģināja savu prasmi un iemaņas to vadīšanā.

 Akcijas laikā tika demonstrēta situācija, kad kinologu suns automašīnā atrod sprāgstvielas,bet robotmašīna to deaktivizē ar gēla palīdzību.

 Avārijā nokļuvušie cilvēki tika izgriezti no sasistas mašīnas, uzsverot, cik svarīga šādā situācijā ir drošības spilvenu funkcija.

Dzelzceļa drošības teltī varēja iepazīties ar riskiem, kas rodas, ja nepareizi pārej, pārbrauc  dzelzceļu.

Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ Sarkanā Krusta teltī tika sniegti skaidrojumi un demonstrējumi, kā rīkoties, cik ļoti nozīmīgi ir apgūt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas iemaņas, neapjukt un nebaidīties sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem.

Vairāk kā simts akcijas dalībnieku piedalījās arī īpašā darba grupu seminārā, kurā bija jāpilda dažādi uzdevumi  par drošību uz ceļiem un satiksmes noteikumiem, bija pareizi jāieliek bērna drošības sēdeklītis automašīnā, arī pareizi jāpiesprādzē bērns,  jāpārzina triju valstu (Latvijas, Igaunijas, Krievijas) ceļu satiksmes noteikumus un tos jāsalīdzina. Atraktīvā veidā jaunieši centās rast pareizās atbildes par ceļu satiksmes noteikumiem. Mēmā šova veidā nosaucot pareizās ceļa zīmes, uzzīmējot un teatralizēti izspēlējot, atveidojot,  ceļu satiksmes noteikumu situāciju, jaunieši uzlaboja un papildināja jau esošās zināšanas. Aleksandrs no Pleskavas (Krievija) uzsvēra: „Akcijā iekļautās darba grupas un policistu demonstrējumi man lika cītīgi apdomāt, ka uz ceļa jābūt uzmanīgam, iejūtīgam pret satiksmes dalībniekiem, labi jāzina noteikumus, jo pretējā gadījumā nepatīkamas situācijas ir neizbēgamas.Īpaši svarīgi bija izjust avārijas simulāciju, kas notiek, kad mašīna kūleņo. Tas ir baisi, tāpēc vienmēr noteikti mašīnā būšu piesprādzējies.”

Jaunie autovadītāji no Kārsavas un Ludzas arī atzina, ka avārijas simulācijas mašīna bija vērtīga, jo tas lika padomāt par iespējamo situāciju un dzīvībai bīstamajām sekām.  Pozitīvi  novērtēta iespēja apgūt pareizu bērna piesprādzēšanu automašīnas drošības sēdeklītī, salīdzināt triju valstu ceļu satiksmes noteikumus, izsecinot, ka, dodoties braucienā uz citu valsti, noteikti jau laicīgi ir jāiepazīstas ar noteikumiem.

Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece: „Akcijā „Mīli dzīvi!” piedalījās gan jaunie autovadītāji, gan Veru pilsētas iedzīvotāji, kuriem bija vienreizēja iespēja uzzināt un arī izprast, kādi riski, situācijas var izveidoties, ja netiek ievēroti ceļu satiksmes drošības noteikumi. Dažreiz neliela neuzmanība var izraisīt nepatīkams sekas, tāpēc akcijas uzdevums bija palielināt sabiedrības uzmanību satiksmes drošības jomā. Nākamaja dienā pēc akcijas mēs rīkojām arī projekta asociēto partneru tikšanos Tartū, kur spriedām par sadarbību starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas policijas struktūrām, iespēju  izveidot starptautisku sadarbības tīklu satiksmes drošības jomā ES un Krievijas Federācijas ceļu krustojumā.”

Projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskās nozīmes transporta koridoros” (ESTLATRUS Traffic, ELRI – 109) akcijā “Mīli dzīvi!” piedalījās jaunieši no Krāslavas, Preiļiem, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Viļāniem (Latvija),  Tartu, Veru (Igaunija), Krasnagorodskas, Pleskavas, Pečoriem (Krievijas Federācija).

Informācija par akciju kaimiņvalstīs:
http://www.voru.ee/index.php?Menu=2&ID=2156
http://eestielu.delfi.ee/eesti/vorumaa/voru/elu/voru-ohutusmess-armasta-elu-opetab-ohutult-elama.d?id=66685609
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20130906&ID=319917
http://eestielu.delfi.ee/eesti/vorumaa/voru/elu/voru-ohutusmess-armasta-elu-opetab-ohutult-elama.d?id=66695139
http://pskovrajon.reg60.ru/news/17.05.13/4630
http://auto.pln24.ru/automir/autonews/146427.html
http://pravdapskov.ru/news/14872

Informāciju sagatavoja:
Zane Ločmele
Eiroreģions „Ezeru zeme”
Latvijas birojs


PII „Pasaciņa” bērni izgatavoja sev atstarotājus

Janvāra sākumā Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” iesaistījās radošā kampaņā par drošību uz ielām gada tumšajā laikā, kuras ietvaros visiem bērniem tika dota iespēja izgatavot sev atstarotāju.  Kampaņa „Tētis, mamma un es- aizsargāta ģimene” tika organizēta pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 Igaunija – Latvija – Krievija projekta ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros, iesaistot vismaz 12 000 bērnus Latvijas, Igaunijas un Krievijas projekta partneru teritorijās.

Audzinātājas atstarotāju izgatavošanas procesa laikā ar bērniem pārrunāja svarīgākos drošības jautājumus uzvedībā uz ceļa un par atstarotāju izmantošanas nozīmi. Par to, kāpēc pie jakas, somas, cepures vai cimdiņa ir jāpiestiprina pašu rūpīgi izgatavotā atstarojošā rota pastāstīt ieradies bija pat Preiļu krauklis un lelle Lienīte. Savukārt kāda no grupiņām savus atstarotājus gatavoja vecākiem un vecmāmiņām.

Latvijai iedalītais klimats mūs aplaimo ar vakariem, kas ātri satumst, tāpēc dodoties ārā, katram jāparūpējas par to, lai viņš kā kājāmgājējs būtu pamanāms autovadītājiem. Vecākiem atstarotāju nēsāšanā jārāda piemērs, kā arī jāskaidro bērniem, cik svarīgi lietot atstarotāju tumšajā laikā, un jānodrošina bērni ar atstarotājiem. Efektīvi ir atstarotāju piestiprināt pie labā sāna kabatiņas, lai ejot tas plivinātos. Pie apģērba atstarotājs jāpiestiprina ķermeņa labajā pusē vai, ja tā ir aproce, uz labās rokas.

Projekta ietvaros Preiļos uz tranzīta ielām ir uzstādītas autobusa pieturvietu nojumes ar soliņu un atkritumu urnu, atjaunots tranzīta ielu brauktuvju horizontālais marķējums ar auksto termoplastiku, izbūvētas nožogojuma barjeras. Šā gada maijā Preiļos notiks projekta „ESTLATRUS TRAFFIC” noslēguma pasākums- starptautisks satiksmes drošības Forums.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 46 654,00 EUR, no kuriem 90% t.i. 41 988,60 EUR tiek finansēti no ENPI. Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 4 665,40 EUR.

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Informāciju sagatavoja:
Līga Upeniece,  projekta koordinatore,
tālr.: 65322766, e-pasts: liga.upeniece@preili.lv


Pēdējās izmaiņas: 04.09.2018.