Aizkalnes tautas nama ēkas rekonstrukcija

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

3. rīcība “Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei un esošo pilnveidošanai, spēju attīstības procesa nodrošināšanai”

Nr.13-03-LL12-L413202-000001 „Preiļu novada Aizkalnes tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija”/15.07.2013./

Projekta mērķis ir atjaunot Preiļu novada Aizkalnes tautas nama ēku, lai Aizkalnes novada iedzīvotājiem nodrošinātātu drošus un estētiskus apstākļus kultūras pasākumu organizēšanā un to apmeklēšanā.

Aizkalnes Tautas nama ēka ir ļoti sena (būvēta 1889.gadā), kura kalpojusi par pagasta māju jau 1. Latvijas brīvvalsts laikā. Pēdējo 20 gadu laikā nopietni remonti nav tikuši veikti un pašlaik ēkas nolietojums ir ļoti iespaidīgs- nestabila un vietām ielūzusi grīda, drūpošs un krītošs griestu apmetums, kas var apdraudēt apmeklētāju drošību un veselību.  Pašlaik Aizkalnes Tautas nama ēka ir nodota kultūras vajadzībām. Tautas namā darbojas teātra kopa jauniešu vokālais ansamblis sieviešu vokālais ansamblis tautas namā tiek regulāri rīkoti kultūras pasākumi, tautas nama zāli par pasākumu bāzi izmanto Jasmuižas Raiņa muzejs. Projekta ietvaros tiks veikti šādi būvdarbi: ūdensvada ierīkošana, ēkas austrumu fasādes izdrupušo ķieģeļu un akmeņu sienas remontdarbi; ēkas skārda jumta defektu remonts, lietus ūdeņu noteku uzstādīšanu un bojāto remonts; TN zāles remontdarbi(zāles durvju nomaiņa, zāles grīdas slīpēšana un lakošana, sienu un griestu remonts); TN citu telpu grīdu, sienu un griestu remontdarbi), elektroinstalācijas ierīkošana. Projekta ietvaros tiks veikti tiks veikti zāles remontdarbi 173m2 platībā, ģērbtuves telpas remontdarbi 62m2 platībā, kā arī citi prioritārie tautas nama ēkas remontdarbi, lai uzlabotu ēkas fizisko un estētisko stāvokli, kā arī nodrošinātu tautas nama apmeklētāju drošību. Projekts atbilst Preiļu novada attīstības programmas līdz 2015.gadam 2.prioriotātei “Cilvēkresursu attīstība, dzīves vides kvalitātes uzlabošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”.

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 14 227.68

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.