Noslēgusies publiskā apspriešana par koku ciršanu Upmalas pagastā

22.08.2022.

Preiļu novada pašvaldības rīkotā publiskā apspriešana par privātīpašumā esošo koku ciršanu Upmalas pagastā ir noslēgusies – vietējo iedzīvotāju aktivitāte viedokļa paušanā bijusi zema. Pašvaldības Koku ciršanas komisija lēmusi par ciršanas atļaujas izsniegšanu zemes īpašniekam.

Iepriekš tika minēts, ka pašvaldība, saņemot privātpersonas iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt privātīpašumā (kadastra nr. 76900050066) augošas alejas vienu pusi (56  koki), lūdza Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu un rīkoja publisko apspriešanu, kas norisinājās no 2022. gada 1. augusta līdz 2022. gada 12. augustam. Tās laikā iedzīvotāji un organizācijas varēja paust savus viedokļus par koku ciršanu vai saglabāšanu, aizpildot tam speciāli sagatavotas anketas gan klātienē  (Upmalas pagasta pārvaldē un Preiļu novada centrālās administrācijas ēkas Klientu apkalpošanas centrā), gan elektroniski. Kopumā tika saņemtas deviņas anketas, no kurām septiņas bija PAR koku ciršanu un divas PRET.

10. augustā Upmalas pagasta pārvaldē tika rīkota publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 12 cilvēki – iesnieguma iesniedzējs, divi novada iedzīvotāji, Dabas aizsardzības pārvaldes deleģēts speciālists un divi Koku komisijas pārstāvji un seši pašvaldības darbinieki. Četras personas uzturēja prasību izsniegt koku ciršanas atļauju, divas personas neatbalstīja atļaujas izsniegšanu, piecas personas atturējās no konkrēta viedokļa paušanas.

Tāpat kā pašvaldībai iepriekš nosūtītajā atzinumā, arī klātienes tikšanās laikā Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte izteica viedokli, ka aleja ir ļoti vērtīga Latvijas ainavai un bioloģiskai daudzveidībai, tādēļ saglabājama. Neviens no alejas kokiem nav sasniedzis aizsargājamu koku izmērus (dižkoku statusu kokiem piešķir – ozoliem no 4 m apkārtmēra un liepām no 3,5 m apkārtmēra), taču alejai piemīt ainaviskā un bioloģiskā vērtība. Apsekojot šo aleju, tikusi atrasta arī īpaši aizsargājamās sugas – marmora rožvaboles dzīvotnes pazīmes.

Tikšanās laikā iesniedzējs skaidroja alejas vienas puses nociršanas vajadzību – servitūta ceļa paplašināšana, lauksaimniecības zemes atēnošana un paplašināšana, koku vērtības izmantošana jaunas ģimenes uzņēmējdarbības attīstībai. Aleja atrodas grūti piekļūstamā vietā, pļavas vidū un cilvēkiem nav nedz redzama, nedz pieejama.

Šī aleja Vārkavas novada teritorijas plānojumā 2016.-2026. gadam nav definēta kā Īpaši aizsargājama dabas teritorija.

Izvērtējot visus Komisijai pieejamos faktus, ņemot vērā iesniegto anketu rezultātus un iedzīvotāju zemo interesi par alejas saglabāšanu, Komisija nolēma izsniegt atļauju par koku ciršanu.

Plānojot koku ciršanu ārpus meža teritorijas, aicinām novada iedzīvotājus iepazīties ar Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā” un  MK noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 22.08.2022.