Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Riebiņu kultūras nama vadītāja amatam

03.08.2022.

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Riebiņu kultūras nama vadītāja (profesijas kods 1431 01) amatam.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 1090,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, vadīt un koordinēt Riebiņu kultūras nama darbu, noteikt stratēģiskos attīstības virzienus un darbības prioritātes, kontrolēt kultūras namam noteikto uzdevumu izpildi.
 • Sagatavot Riebiņu un Silajāņu kultūras namu pasākumu un budžeta gada plānu, piedāvājot satura un formas ziņā daudzveidīgu pasākumu programmu, nodrošināt valsts svētku, tautas tradicionālo svētku, koncertu un citu kultūras norišu organizēšanu un īstenošanu.
 • Nodrošināt pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti.
 • Plānot un organizēt amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu un koncertdarbību.
 • Piedalīties kultūras projektu sagatavošanā un realizācijā, nodrošināt Kultūras namam nodotā pašvaldības īpašuma efektīvu izmantošanu, saglabāšanu, modernizāciju un apsaimniekošanu.

 

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība, vēlams kultūras vadībā, mākslā, kultūras vai kultūrizglītības darbā vai šīm jomām radniecīgā specialitātē.
 • Vēlama darba pieredze kultūras jomā, kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā vai līdzīga rakstura organizatoriskā, mākslinieciskā vai izglītojošā darbā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Sakārtotu darba vidi.
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

Konkursa nolikums.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) , izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: ktp@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2022. gada 18. augustam plkst. 17.00. Tālrunis uzziņām: 28001177

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 03.08.2022.