Preiļu novada pašvaldība uz nenoteiktu laiku aicina darbā juristu Juridiskajā un iepirkumu daļā

26.04.2022.

Profesijas kods: 2611 01.

Galvenie amata pienākumi:

Pašvaldības saistošo noteikumu, nolikumu, lēmumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektu sagatavošana un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude.

Domes lēmumprojektu sagatavošana un citu atbildīgo darbinieku sagatavoto lēmumprojektu saskaņošana.

Atbilžu sagatavošanu uz iesniegumiem atbilstoši domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektora norādījumiem savas kompetences jomā.

Līgumu reģistrācija dokumentu sistēmas LIETVARIS atbilstošajos līgumu reģistros.

Informācijas sagatavošana par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem publisko tiesību jomā pašvaldības deputātiem un atbildīgajiem speciālistiem.

Konsultāciju sniegšana iepirkumu speciālistiem, iepirkumu komisijai publisko iepirkumu jomā. Iepirkuma līgumu sagatavošana.

Konsultāciju sniegšana projektu vadītājiem projektu līgumu uzraudzības jautājumos, vienošanās gatavošana par grozījumiem projektu līgumos, pretenziju par projektu līgumu izpildi, līgumsodu piemērošanu, līgumu izbeigšanu pirms termiņa sagatavošana.

Prasības pretendentiem:

Augstākā izglītība tiesību zinātnē.

Pieredze publisko iepirkumu līgumu sagatavošanā, administratīvajā procesā, juridisko dokumentu izstrādē.

Prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, analītiska domāšana, prasme pieņemt lēmumus.

Piedāvājam:

Mēnešalgu EUR 990,00 pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā un līdz EUR 1200,00 pirms nodokļu nomaksas pēc pārbaudes laika.

Iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi jurista darbā.

Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli), dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas iesniedz personīgi  Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot  uz e-pastu: dome@preili.lv, vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 5. maija plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: 65322766.

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā;
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

 

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2022.