Preiļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja amatam

20.12.2021.

Preiļu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja amatu

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga:  EUR 1100,00.

 

Galvenie pienākumi:

Plānot, organizēt Tūrisma attīstības un informācijas centra (turpmāk TAIC) darbu.

Izstrādāt  Preiļu novada Tūrisma un mārketinga attīstības programmu.

Izstrādāt tūrisma materiālus – ceļvežus, bukletus, shēmas u.tml.

Piedalīties tūrisma organizāciju darbā, informēt pašvaldību un interesentus par šo organizāciju darbību.

Sadarbībā ar pašvaldības projektu vadītājiem izstrādāt un īstenot tūrisma attīstību veicinošus projektus.

Sagatavot un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm tūrisma nozarē novadā, reģionā, valstī, ievietot to TAIC sociālajos tīklos un mājaslapā www.visitpreili.lv.

Apkopot un izplatīt informāciju par tūrisma apskates objektiem, tūrisma pakalpojumiem, atpūtas iespējām, kultūras, sporta un citiem pasākumiem Preiļu novadā.

Savas kompetences ietvaros sniegt pašvaldībai konsultatīvo palīdzību un informāciju tūrisma jautājumu risināšanā.

Sastādīt un iesniegt domē TAIC budžeta projektu, nepieciešamo līdzekļu pieprasījumu, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju.

Kontrolēt apstiprinātā TAIC budžeta izpildi.

Sagatavot un iesniegt domē apstiprināšanai TAIC darbinieku amatu sarakstu.

Sagatavot darbinieku amatu aprakstus un kontrolēt darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu izpildi.

 

Prasības pretendentiem:

Otrā līmeņa augstākā izglītība.

Vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā.

Vēlama vismaz 2 gadu pieredze ar tūrisma jomu saistītā darbā.

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.

Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) un redzējumu par tūrisma nozares attīstību novadā lūdzam sūtīt uz e -pastu: dome@preili.lv , vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2021. gada 27.decembrim plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: 65322766.

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;


Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 20.12.2021.