Tiek izsludināts konkurss Sīļukalna bibliotēkas vadītāja amatam

09.11.2021.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt, plānot Sīļukalna bibliotēkas darbu, nosakot uzdevumus un kontrolēt to izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt bibliotēkas krājuma komplektēšanu, uzskaiti, organizēšanu un papildināšanu, finanšu plānošanu;
 • strādāt bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, uzturēt Starpbibliotēku abonementa (SBA) sakarus;
 • vākt un popularizēt novadpētniecības materiālus, kārtot novadpētniecības kartotēku;
 • organizēt bibliotēkas profilam atbilstošus pasākumus (izstādes, apskatus, tikšanās u.c.), sadarboties ar citām organizācijām;
 • veikt kvalitatīvu bibliotēkas lietotāju bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu;
 • sniegt metodisko un praktisko palīdzību bibliotēkas lietotājiem informācijas meklēšanā un darbā ar informācijas tehnoloģijām, konsultēt un apmācīt darbā ar datoru un internetu;
 • nodrošināt bibliotēkas darba publicitāti, pārvaldīt liletvedību;
 • pildīt citus darba devēja rīkojumus un norādījumus, kas nav pretrunā ar Darba likumu, darba līgumu un kas ir saistīti ar iepriekš uzskaitīto tiešo pienākumu izpildi un paveicami darbiniekam noteiktā darba laika ietvaros.

Prasības pretendentiem:

 • Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas, sadarbības veidošanas, runas kultūras un prezentācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām, labas datora lietošanas prasmes;
 • izpratne par darba organizāciju un finanšu plānošanu, lietvedību;
 • augstākā izglītība humanitārās zinātnēs, vadībzinātnē vai pedagoģijā (augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai pieredze bibliotēku darbā tiks vērtēta par priekšrocību).

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi un nenoteiktu laiku;
 • regulāru atalgojumu 646 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • sakārtotu darba vidi;
 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.

Lai pieteiktos amatam, iesniedziet savu CV un motivācijas vēstuli  Sīļukalna pagasta pārvaldē vai sūtiet pa pastu ar norādi “Sīļukalna bibliotēkas vadītāja amatam” (Sīļukalna pagasta pārvalde,  Latgales  iela 1A-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV – 5331) vai pa e-pastu: silukalnapagasts@preili.lv līdz 2021.gada 21. novembrim (ieskaitot).

Kontaktpersona – Iveta Broka-Kazāka,  papildu informācija, zvanot pa tālr.: 29167087.

10 darba dienu laikā sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz nākamo atlases kārtu.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam: Datu apstrādes pārzinis- Riebiņu apvienības pārvalde, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, , tel.nr. 65324641, : riebinupagasts@preili.lv

 • Pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
 • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
 • Personas datu saņēmēji – bibliotēkas administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
 • Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
 • Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti trīs mēnešus; Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:
  1. pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  2. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 24.11.2021.