Preiļu Galvenā bibliotēka izsludina konkursu uz galvenā bibliotekāra amatu Bērnu literatūras nodaļā – pieteikšanās pagarināta!

03.11.2021.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt darba procesus saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām;
 • sagatavot un piedāvāt lietotājiem informāciju par PGB un citās bibliotēkās esošajiem krājumiem, datu bāzēm, citiem informācijas resursiem;
 • veikt lietotāju apkalpošanu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā;
 • apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas resursu izmantošanā;
 • piedalīties bibliotēkas publicitātes darba organizēšanā;
 • piedalīties izstāžu un pasākumu organizēšanā, to vadīšanā, noformējuma veidošanā;
 • piedalīties projektu izstrādē un realizācijā;
 • piedalīties jaunu un inovatīvu pakalpojumu izstrādē bibliotēkā;
 • sagatavot atskaiti par darbu, darba rādītājiem;
 • pildīt citus darba devēja rīkojumus un norādījumus, kas nav pretrunā ar Darba likumu, darba līgumu un kas ir saistīti ar iepriekš uzskaitīto tiešo pienākumu izpildi un paveicami darbiniekam noteiktā darba laika ietvaros.

Prasības pretendentiem:

 • Pārzina un pielieto bibliotēku nozares normatīvos dokumentus;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas. Papildus angļu un/vai krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī;
 • Atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, īpaši ar bērnu, pusaudžu, jauniešu auditoriju;
 • Vēlme un prasme iesaistīties tematisko pasākumu organizēšanā un vadīšanā, prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • Spēja ātri apgūt jaunas prasmes;
 • Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • Augstākā bibliotekārā izglītība, pieredze bibliotēku darbā, pieredze darbā ar bērnu, pusaudžu, jauniešu auditoriju un prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu Alise tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:  

 • Darbu Preiļu centrā (Kārsavas ielā 4);
 • Piecu dienu darba nedēļu. Saskaņā ar grafiku, darbs arī sestdienās;
 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu kursos un apmācībās;
 • Interesantu un dinamisku darbu radošā kolektīvā;
 • Atalgojumu 650,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Lai pieteiktos šim amatam, iesniedziet savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Pieteikums uz vakanci galvenā bibliotekāra amatam Bērnu literatūras nodaļā”  Preiļu Galvenajā bibliotēkā vai, sūtot pa pastu uz adresi: Preiļu Galvenā bibliotēka,  Preiļi, Kārsavas iela 4, LV-5301 vai elektroniski uz e-pasta adresi: ilona.skorodihina@preili.lv  līdz 2021.gada 5.decembrim (ieskaitot).

Kontaktpersona – Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina, tālrunis uzziņām: 26819391, e-pasta adrese: ilona.skorodihina@preili.lv

Desmit darba dienu laikā sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz nākamo atlases kārtu.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

Datu apstrādes pārzinis Preiļu Galvenā bibliotēka, Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 26819391, e-pasts: ilona.skorodihina@preili.lv;

 • pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķisir pretendentu atlases veikšana;
 • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats– pārziņa leģitīmās intereses;
 • Personas datu saņēmēji– bibliotēkas administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
 • Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
 • Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti trīs mēnešus;
  Pretendentam, kā datu subjektam, ir 
  tiesības:
 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

 

Pēdējās izmaiņas: 24.11.2021.