30. septembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

27.09.2021.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2021. gada 30. septembrī plkst. 15.00

Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:

1. Par papildus finansējuma piešķiršanu.

2. Par grozījumiem telpu nomas līgumā.

3. Par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos.

4. Par pedagogu mēneša atalgojuma izmaiņām.

5. Par parādu segšanu.

6. Par pirkuma -pārdevuma līguma noslēgšanu.

7. Par Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.2021/7 “Grozījumi Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra noteikumos Nr.2009/4 “Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā” ” precizēšanu.

8. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm.

9. Par valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadalījumu.

10. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.

11. Par grozījumiem Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2021/6 “ Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu”.

12. Par pašvaldības īstenotā programmas Latvija-Krievija projekta “Parki bez robežām” līdzfinansējuma daļas palielināšanu.

13. Par skolēnu pārvadājumu apstiprināšanu.

14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

15. Par atļauju amatu savienošanai.

16. Par apsaimniekošanas maksas parāda dzēšanu un bezmantinieka mantas procesa uzsākšanu

17. Par saistošo noteikumu „ Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

18. Par Preiļu novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.

19. Par saistošo noteikumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu.

20. Par Galēnu pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšanu.

 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:

21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

22. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.

23. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.

24. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

25. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.

26. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā “Rudenāji”.

27. Par grozījumiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.

28. Par Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.

29. Par Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā.

30. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.

31. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.

32. Par Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu amatā.

33. Par Preiļu 2.vidusskolas direktores iesnieguma izskatīšanu.

 

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:

34. Par līdzekļu piešķiršanu “Tehniskā projekta “Laivu ielaišanas vietas un atpūtas vietas infrastruktūras izveide  pie Jāšezera un Eikša ezeriem” izstrādei un  autoruzraudzības veikšanai”.

35. Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un  autoruzraudzības veikšanai.

36. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

37. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

38. Par nekustamā īpašuma “Purviņi” sadalīšanu.

39. Par adreses maiņu.

40. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Meldri”.

42. Par sadarbības līguma noslēgšanu.

43. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.

44. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

45. Par Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas nolikuma apstiprināšanu.

46. Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2021. /2022. gada apkures sezonai.

47. Par nekustamā īpašuma sadali.

 

Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ā. Vucāns 

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2021.