Paziņojums par detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

30.12.2019.

Preiļu novada dome informē, ka 2019. gada 19. decembra domes sēdē /protokols Nr.19, 20.§/ tika pieņemts lēmums:

  1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma sagatavoto redakciju Preiļu pilsētas centra teritorijai.
  2. Noteikt detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no 2020. gada 6. janvāra, paziņojot par publiskās apspriešanas norisi Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv .
  3. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, 225. kab., Raiņa bulvārī 19, Preiļos, un www.preili.lv vai uz e-pastiem: dome@preili.lv vai sanita.melko@preili.lv, geolatvija.lv. Sanāksmes, kurā tiks prezentēta detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotā redakcija, laiks un vieta: 2020. gada 22. janvāris plkst. 17.00 Preiļu novada domes zālē.

Pārskats par DP izstrādi (PDF)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (PDF)

Grafiskā daļa (ZIP)

Paskaidrojuma raksts (ZIP)

Pēdējās izmaiņas: 02.01.2020.