Veiktas izmaiņas Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku štatu sarakstā

10.12.2019.

6. decembrī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku štatu sarakstā, kas apstiprināts ar 2019. gada 5. marta Preiļu novada domes sēdes lēmumu 1.§ (protokols Nr.3).

Vienbalsīgi, ar 10 klātesošo deputātu balsīm, tika pieņemts lēmums veikt izmaiņas Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku štatu sarakstā. Deputāti nolēma ar 2019. gada 9. decembri iekļaut štatu sarakstā jaunu amata vienību Preiļu novada Būvvaldē – būvniecības informācijas sistēmas administrators.

Pamatojums jaunas amata vienības izveidošanai ir izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra visa būvniecības procesa informācija tiks ievietota būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kas ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi. BIS darbību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 438 «Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi».

Tā kā līdz šim Preiļu novada Būvvaldē nav bijis tehniskā darbinieka, būvniecības informācijas sistēmas administratora pienākumos būs darbs ne tikai ar informācijas sistēmu, bet arī visas būvvaldes pārziņā esošās dokumentācijas kārtošana. Būvniecības informācijas sistēmas administratora pienākumos ietilps iesniegumu pieņemšana, būvniecības procesa būtības izskaidrošana saskaņā ar jauno regulējumu, projektu pieņemšana, to reģistrēšana atbilstoši noteiktajai būvvaldes nomenklatūrai, kā arī būvvaldes arhīva veidošana, materiālu sagatavošana būvvaldes sēdēm un sēžu protokolu noformēšana.

Kā informēja Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja, Būvvaldes locekle Vita Biezaite, neskatoties uz elektroniski iesniegtajiem dokumentiem, parasti rodas papildus būvniecības procesa saskaņojuma dokumenti – ar institūcijām vai fiziskām personām, ko arī ir jāapstrādā un jāpievieno attiecīgajām lietām. Pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos, vairāku pašvaldību štatos jau iekļauti šāda veida speciālisti.

Saskaņā ar izmaiņām profesiju klasifikatorā deputāti veica izmaiņas arī Attīstības daļas speciālista amata nosaukumā. Amata vienības “Konsultants” (inovācijas, bizness) nosaukums tika precizēts atbilstoši amata aprakstā paredzētajiem pienākumiem un tika nomainīts uz amata nosaukumu “Vecākais komercdarbības speciālists”. Jaunā amata kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru – 2412 03, amata alga saskaņā ar nosaukuma precizējumu netiek mainīta.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2019.