Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1a, Preiļos izstrādes uzsākšanu

07.11.2019.

2019. gada 31.oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1a, Preiļos izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi mainīt funkcionālo zonu no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Jaukta centra apbūves teritoriju (JC), pamatojoties uz īpašuma izmantošanas ieceres maiņu.

Lokālplānojuma uzdevumi:

  • Izstrādāt nepieciešamos grozījumus Preiļu novada teritorijas plānojumā lokālplānojuma teritorijā, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.
  • Lokālplānojumu izstrādā teritoriāli vienotai teritorijai, pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, pašvaldības teritorijas plānojumu un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus.

Lokālplānojumā ietilpst:

  • paskaidrojuma raksts, kurā ietver lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, risinājuma aprakstu un tā saistību ar piegulošajām teritorijām, kā arī atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar lokālplānojumu tiek mainīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums, izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.
  • grafiskā daļa, kurā detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un tajā atļautos izmantošanas veidus vai nosaka funkcionālo zonējumu un izmantošanas veidus, nosaka vai precizē galvenos inženiertīklu apgādes risinājumus Grafisko materiālu izstrādāt atbilstoši TAPIS prasībām.
  • teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros nosaka prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā, apbūves parametrus katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā, citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus atkarībā no plānojamās teritorijas īpatnībām un specifikas. Pilnveidot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (turpmāk – TIAN) lokālplānojuma teritorijai, atbilstoši TAPIS prasībām.
Pēdējās izmaiņas: 07.11.2019.