14. novembrī tiks uzsākta vienreizējo pabalstu izmaksa

09.10.2019.

Preiļu novada Labklājības pārvalde 14. novembrī uzsāks vienreizējā materiālā pabalsta 15,00 eiro apmērā izmaksu Preiļu novada teritorijā deklarētam pirmās un otrās grupas invalīdam (pieaugušajam un bērnam), vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku, kā arī politiski represētai personai. Tāpat paredzēts materiāls atbalsts 50,00 eiro apmērā rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa.

Minēto pabalstu izmaksa notiks sākot no 14. novembra un turpināsies līdz 2019. gada beigām. Pagastos deklarētās personas, kas atbilst kādai no augstāk minētajām iedzīvotāju grupām, pabalstu saņems pagastu pārvaldēs.

Pēdējās izmaiņas: 09.10.2019.