Par viedajiem risinājumiem pašvaldībās

01.10.2019.

Tā kā Latvijā notiek aktīva gatavošanās nākamajam finanšu plānošanas periodam pēc 2020. gada, tai skaitā Nacionālās attīstības plāna (NAP) 2021-2027 izstrāde. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) tiek izstrādātas Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, kur uzsvars likts uz reģionālo un integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu realizēšanu ar akcentu viedajiem risinājumiem (http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/). Tāpēc pašvaldības tiek aicinātas iepazīties ar VARAM sagatavoto informāciju par viedajiem risinājumiem pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanā, plānoto atbalstu pašvaldībām viedo risinājumu ieviešanai, sasniedzamiem rezultātiem, kā arī piemēriem viedajiem risinājumiem pašvaldību funkciju izpildē.

Pamatojums viedajiem risinājumiem

Lai arī pēdējos gados atšķirības starp reģioniem nedaudz ir mazinājušās, Latvijā reģionālo attīstību joprojām raksturo augstas attīstības līmeņu atšķirības: iedzīvotāju ieņēmumos, uzņēmējdarbības aktivitātē, iedzīvotāju migrācijā u.c. Arī ieņēmumi starp pašvaldībām atšķiras, un daudzās pašvaldībās liela daļa ieņēmumu tiek izmantoti pašvaldības funkciju īstenošanai un administratīvā aparāta uzturēšanai, salīdzinoši mazu ieņēmumu daļu izmantojot attīstības projektos. Izglītības, veselības un sociālo iestāžu tīkla optimizācija, zemā uzņēmējdarbības aktivitāte, darba vietu trūkums, zemās algas un novecojošā publiskā infrastruktūra rada izaicinājumus, kas saistīti ar iedzīvotāju piesaisti noteiktai dzīves vietai.

Diemžēl finanšu pārdale starp pašvaldībām nespēj atrisināt minētos izaicinājumus. Sagaidāms arī, ka nākotnē mazināsies Eiropas Savienības (ES) piešķirtais finansējums, kas līdz šim deva būtisku atspaidu pašvaldībām gan publiskās infrastruktūras sakārtošanā, gan uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanai, gan pakalpojumu nodrošināšanā. Jāatzīmē, ka starptautiska[1] un ES mēroga dokumentos[2] arvien vairāk tiek aicināts piemērot inovatīvus un uz zināšanām balstītus risinājumus teritoriju izaugsmes veicināšanai visos pārvaldes līmeņos, kopumā veicinot teritoriju konkurētspēju un iedzīvotāju labklājību.

Laikā, kad samazinās publiskais finansējums, būtiski ir rast jaunus modernus risinājumus gan pašvaldībām, gan reģioniem to funkciju un sniegto pakalpojumu efektīvai īstenošanai, kā arī teritorijās esošo aktuālāko izaicinājumu pārvarēšanai un konkurētspējas celšanai. Jaunajiem risinājumiem nākotnē:

 • jāsamazina pakalpojumu nodrošināšanas (uzturēšanas) izmaksas, t.sk. ņemot vērā demogrāfijas tendences;
 • jāuzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāte, ātrums un piekļuve (neatkarīgi no cilvēku atrašanās vietas, izglītības līmeņa un prasmēm, vecuma vai veselības stāvokļa);
 • jāpalielina sabiedrības labklājība un drošība;
 • “jāiet līdzi” laikmetam/ cilvēku dzīves stilam, ko būtiski ir ietekmējušas mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, t.sk., viedierīču lietošana;
 • kā arī jāsamazina ietekme uz vidi.

Viedas pašvaldības skaidrojums

Vieda pašvaldība īsteno stratēģisku pasākumu kopumu un nodrošina tādus risinājumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas:

 • ilgtermiņā neprasa lielus uzturlīdzekļus;
 • ļauj efektīvāk sniegt dažādus pakalpojumus (ātrāk, ērtāk, attālināti, vienuviet);
 • uzlabo iedzīvotāju labklājību, drošību un sabiedrisko kārtību;
 • ļauj savlaicīgi paredzēt iespējamos izaicinājumus un tos novērst (plūdu draudi, enerģijas trūkums, siltuma zaudējumi, sūces kanalizācijas sistēmā, u.c.);
 • neietekmē, samazina vai novērš ietekmi uz vidi;
 • balstās uz viedo attīstības plānošanu, kas elastīgi reaģē uz teritorijā pastāvošajiem izaicinājumiem un attīstības iespējām, identificējot esošās un potenciālās konkurētspējīgās nozares un veicinot to attīstību, kā arī īstenojot sadarbību starp iesaistītajām pusēm (publisko pārvaldi, uzņēmējiem, akadēmiķiem, NVO, iedzīvotājiem).

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir būtiska komponente viedu risinājumu nodrošināšanā, bet nav vienīgā. Būtiska ir arī sociālā inovācija, kas rada jaunas sociālās formas un sadarbības veidus sabiedrībā. Šajā kontekstā jāakcentē pašvaldības spēja iesaistīt attīstības plānošanas un īstenošanas procesos gan uzņēmējus, gan akadēmiķus, NVO un iedzīvotājus, kopīgiem spēkiem identificējot aktuālākos izaicinājumus, vienojoties par labākajiem risinājumiem to pārvarēšanā, atbildību sadalījumu un investīcijām.

Lai nodrošinātu viedo risinājumu ieviešanas efektivitāti, nepieciešams veidot  sadarbības modeļus starp pašvaldībām, kuras jau ir ieviesušas vai aktīvi veicina viedo risinājumu adaptēšanu un pašvaldībām, kuras plāno ieviest viedo risinājumu, lai ņemtu vērā labās prakses piemērus.

Plānotais atbalsts pašvaldībām viedo risinājumu ieviešanai, sasniedzamie rezultāti

Līdztekus tradicionāliem atbalsta veidiem infrastruktūras attīstībai un kapacitātes celšanai, nākamajā plānošanas periodā VARAM ir iecerējusi piesaistīt ES investīcijas provizoriski 30 milj. EUR apmērā viedu risinājumu piemērošanai pašvaldībām, tai skaitā administratīvajiem pakalpojumiem, sabiedriskajam transportam, sabiedriskajai drošībai, izglītības pakalpojumu sniegšanai, atkritumu apsaimniekošanai un komunālajai saimniecībai. Plānots attiecināt šādas izmaksas, tās kombinējot:

 • IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas);
 • Energoefektivitātes pasākumi un atjaunojamo energoresursu izmantošana;
 • Telpu ēku būve un pārbūve;
 • Komunālās infrastruktūras modernizācija;
 • Mobilitāte un transports.

Plānotais rezultāts:

 • pakalpojumu izmaksu samazinājums uz vienu klientu 10 gadu perspektīvā;
 • pašvaldību administratīvā aparāta un funkciju uzturēšanas izmaksu samazinājums, palielinot budžeta īpatsvaru attīstības projektiem;
 • iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
 • pašvaldību savstarpējās sadarbības veicināšana viedo risinājumu ieviešanā;
 • pašvaldību specializēšanās viedo risinājumu testēšanā un ekonomiskās situācijas uzlabošanās;
 • inovatīvi un eksportspējīgi risinājumi.

Piemēri viedajiem risinājumiem pašvaldību funkciju izpildē

Pašvaldības funkcijaViedais risinājums
Organizēt iedzīvotajiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana)– Atkritumu šķirošanas un pārstrādes veicināšana – sensoru izmantošana šķirošanas konteineru apkalpošanā
– Notekūdeņu uzkrāšana, kas var tikt izmantots pēc tam (piem., ar filtrēšanas palīdzību)
– Energoefektivitātes paaugstināšana ēkās, tai skaitā sensori siltuma regulēšanai
– Automātiska rādītāju (t.sk., ūdens, elektrības) savākšana
– Regulējami/viedi/ radiatori
– Bojājumu automatizētā konstatēšana un prognozēšana
Gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu iekārtošana un uzturēšana; atkritumu savāšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi)– Zaļās infrastruktūras attīstība, laistīšanas sistēmas, kas regulējas pēc mitruma daudzuma augsnē
– Interaktīvu bērnu laukumu un aktīvās atpūtas vietu ierīkošana
– Riteņbraucējiem draudzīgas infrastruktūras attīstīšana
– Cilvēku iesaiste teritorijas labiekārtošanā (līdzdalības budžets) + e-līdzdalības ieviešana
– Viedais apgaismojums (patērējot tikai tik daudz gaismas, cik nepieciešams. Gaismas regulēšanas elastīgums), gaisma ieslēdzas tikai tad, ja uz ielas kāds ir, gaismas intensitāte mazinās vai palielinās atkarībā no dabiskā apgaismojuma intensitātes
– Viedās atkritumu savākšanas sistēma (piemēram, atkritumu konteineris, kas atrodas zem zemes. Samazina gāzu izdalīšanos, jo atrodas aukstākā temperatūrā), individuālais konteinera identifikators, samaksas aprēķināšanas atkarībā no atkritumu svara, maršruta un svara ieraksts blokķēdē, lai novērstu mahinācijas ar atkritumiem
– Sensori, kas informē par miskastes/atkritumu konteinera izvešanas nepieciešamību
– Depozītsistēmas ieviešanu
– Dažādu institūciju kopīgas datu bāzes veidošana (kā POIC Jelgavā, Tukumā, piem., lai laicīgi gatavotos plūdu riskiem)
– Saules un vēja enerģijas plašāka izmantošana apgaismojumam, luksoforiem, informatīvajām zīmēm
– Bojājumu prognozēšana dažāda veida infrastruktūrai
– Komunālā transporta maršrutu optimizācija
– Bojājumu automatizēta atpazīšana pēc videoierakstiem
– Sabiedrības iesaistes platformas lēmumu pieņemšanā par labiekārtošanu (piem. https://karte-old.jelgava.lv/)
Noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi– Interaktīvā karte ar GPS ar norādēm, kas konkrētajā vietā atļauts un kas nē
Gādāt par iedzīvotāju izglītību– Veicināt zinātnieku sadarbību ar uzņēmējiem (t.sk. universitāšu sadarbība ar uzņēmējiem – speciālistu sagatavošana)
– Cilvēku izglītošana par viedās specializācijas jomām (viedie materiāli, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedā enerģētika, biomedicīna)
– Brīvi pieejamas e-grāmatas un viss vispārizglītojošas skolas kurss, tai skaitā videolekciju formātā
– Interaktīvi mācību materiāli
– Elektroniskā enciklopēdija (vai esošās Wikipedijas papildināšana)
– IT jomas/tematikas kursu organizēšanas iedzīvotājiem
Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību– Multifunkcionāli centri ar interaktīvām iespējām popularizēt novada vēsturi, kultūru
– Novadu elektroniskā enciklopēdija vai esošās enciklopēdijas papildināšana
– Novadu muzeju kolekciju digitalizācija
Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu– Tele – medicīna (iespēja attālināti veikt konsultācijas ar ģimenes ārstu, speciālistiem; iespēja attālināti monitorēt hroniskas saslimstības), nēsājamie sensori
– Preventīvās veselības plašāka izmantošana (DNS testi, u.c.)
– E-veselība un individualizētā medicīna
– Ārstu mobilitāte uz mazāk apdzīvotām vietām (piem., ārstu došanās uz mājām pie vecākiem cilvēkiem/ cilvēkiem ar smagākām slimībām)
– Veicināt e-pieraksta iespējas veselības iestādēs
– Multifunkcionālu centru iekārtošana ar nepieciešamajām IT tehnoloģijām, interneta pieslēgumu, ko var izmantot arī konsultācijām ar ārstiem. Būtiski, lai centrā ir asistents, kas palīdz cilvēkiem ar ierobežotām prasmēm.
– Veicināt ģimenes ārstu konsultatīvo funkciju
Nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi)– SOS poga vecāku gadagājuma cilvēku attālinātai uzraudzībai
– Komunikācijas tehnoloģiju piemērošana vecāka gadagājuma cilvēkiem pakalpojumu sniegšanai – ierīces, ko aktivizē ar balsi (piem., speciālista – ārsta, sociālā darbinieka, apsarga u.tml. – izsaukšanai)
Gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību– Jautājumu risināšana caur e-pakalpojumiem (e-adreses izmantošana saziņai ar pašvaldību)
– Sistēma, ka pēc sociālo tīklu ierakstiem var secināt, ka bērnam ir problēmas
Sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā– Dzīvokļu jautājumu risināšana caur e-pakalpojumiem (e-adreses izmantošana saziņai ar pašvaldību)
Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu– Reģionālās inovāciju un zināšanu partnerības stiprināšana (sadarbības platformas attīstība) – POLITIKAS PLĀNOŠANAS, ANALĪZES UN PROGNOZĒŠANAS RĪKS
– Aprites ekonomikas un bioekonomikas veicināšana
– Platjoslu interneta pieslēguma pieejamība (gan vadu, gan bezvadu)
– Bezmaksas Wi-Fi
Matching platformas pakalpojumu savstarpējai sniegšanai un norēķiniem
Izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai– Jautājumu risināšana caur e-pakalpojumiem (e-adreses izmantošana saziņai ar pašvaldību)
– Automatizētā iesniegumu iepriekšējā pārbaude
Piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā– Videokameru uzstādīšana vietās, kur nepieciešams (+ videokameru reaģēšana uz skaņām), sekošanas funkcija konkrētai personai, pārvietošanas maršruta iezīmēšana kartē
– Noziegumu analīzes un prognozēšanas rīks
– Novērošana no droniem
– Sekošanas noziedzniekam ar dronu
– Noziegumu kartes
Saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību– RAIM (reģionālās attīstības indikatoru modelis) izmantošana un attīstīšana
Nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu– Jautājumu risināšana caur e-pakalpojumiem (e-adreses izmantošana saziņai ar pašvaldību)
– Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) izmantošana ar integrēto MI moduli, kas veic iesniegtās dokumentācijas iepriekšējo pārbaudi
Veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju– Sistēma, kas var atpazīt fiktīvās laulības
Savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas– Veicināt institūciju savstarpējās informācijas un datu apmaiņu
– Visi dati savākti pēc iespējas tuvāk to rašanas vietai, tai skaitā izmantojot IoT (Internet of Things) sensorus, un publicēti vispārējai lietošanai
Veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās– E-līdzdalība ieviešana (e-balsošana u.c.)
Piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā– Centralizētas SOS platformas izveide, kurā iedzīvotāji var sniegt jaunāko informāciju par situāciju teritorijā
– Straumes video analīze
– Ūdens līmeņa automatizētā kontrole
– Lokālā radio un mobilā apraide negadījumu laikā
– Drons-glābējs slīkšanas vai ugunsgrēka gadījumā https://www.aerones.com/eng/firefighting_drone/
– krīzes vadības atbalsta rīki
Organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus– Dabai draudzīga sabiedriskā transporta izmantošana (elektroautobusi u.c.)
– Vienotu risinājumu izstrāde sabiedriskā transporta nodrošināšanai, kas sevī ietver viedus risinājumus par pasažieru informāciju, biļešu pārdošanu, kā arī satiksmes vadību, kontroli (viedie luksofori, reversīvā kustība)
– Transporta maršrutu optimizācija pēc cilvēku pārvietošanas analīzes, t.sk., attālākās teritorijās – transports pēc pieprasījuma
– Auto nomas (Carguru modelis)
Organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu– Pedagogu iespēja izglītoties gan no savas valsts labajiem prakses piemēriem, gan ārvalstu labajiem piemēriem
– Nodrošināt iespēju izglītoties tiešsaistē
Veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti– Veicināt institūciju savstarpējās informācijas un datu apmaiņu
Īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā– Sistēma, ka pēc sociālo tīklu ierakstiem var secināt, ka bērnam ir problēmas

 

Pašvaldībai ir tiesības kādu konkrētu uzdevumu no katras autonomās funkcijas deleģēt veikt arī privātpersonai vai kādai citai publiskai personai. Tādejādi, vieda pašvaldība minimuma versijā sadarbotos ar privāto sektoru, lai veicinātu funkcijas kvalitāti vai maksimuma gadījumā nodotu kādas funkcijas izpildi privātajam sektoram (ja pašvaldība no tā ir ieguvēja).

Informāciju sagatavoja Elita Jermolajeva, Dr.oec., Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja, balstoties uz Latgales plānošanas reģiona 06.09.2019. vēstuli Nr.2.4.3/362.

[1] New Urban Agenda, 2016
[2] EU 2020 Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, 2010; The Urban Agenda for the EU, 2016

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2019.