Preiļos tikās reģiona pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālisti

06.09.2019.

2019. gada 4. septembrī Preiļos seminārā tikās reģiona pašvaldību speciālisti, kuru ikdienas darbs ir attīstības plānošana un projektu ieviešana. Tikšanās pirmajā daļā Ekonomikas ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors Andrejs Apaņuks un vecākā eksperte Helēna Rimša iepazīstināja ar “Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030.gadam” (tas pieejams www.em.gov.lv ). Plāns ir Latvijas politikas plānošanas dokuments enerģētikas un klimata ilgtermiņa mērķu un to izpildes pasākumu noteikšanai, kā arī priekšnosacījums Eiropas Savienības fondu saņemšanai no 2020.gada 1.janvāra un Eiropas Savienības fondu pārdales mehānisms enerģētikas un klimata jomā 2021.-2027.g. finansēšanas periodam. Prezentācija par plāna projektu:

Rīcības virzieni, ko Latvija provizoriski ir izvirzījusi plāna projektā, ir:

Ēku energoefektivitātes uzlabošana;
Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā;
Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana transportā;
Ne-emisiju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana elektroenerģijas ražošanā;
Enerģijas pašražošanas un pašpatēriņa veicināšana;
Enerģētiskā drošība un neatkarība, pilnīga enerģijas tirgu integrācija, infrastruktūras modernizācija;
Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošana un SEG emisiju samazināšana
Resursu efektīva izmantošana un SEG emisiju samazināšana lauksaimniecībā;
Ilgtspējīga resursu izmantošana, SEG emisiju samazināšana un CO2 piesaistes palielināšana mežsaimniecībā;
Fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanas samazināšanas veicināšana
Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un draudzīguma energoefektivitātei uzlabošana;
Sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana.

Tā kā komentāru sniegšanas termiņš plāna projektam ir pagarināts līdz š.g. 1.oktobrim, izskanēja aicinājums iepazīties ar dokumenta projektu un sniegt priekšlikumus.

Semināra turpinājumā Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva un projektu vadītāja Sanita Meļko sadarbībā ar kolēģiem prezentēja komandas veikumu projektu īstenošanā. Noslēgumam tuvojas SAM 5.6.2. projektu “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un rotācijas apļa izbūve (SAM 5.6.2.0/18/I/009, 3.kārta) un “Preiļu novada infrastruktūras attīstība” (SAM 5.6.2.0/16/I/013, 2.kārta) 1.aktivitāte – Rietumu ielas izbūve. Šos objektus bija iespēja arī apskatīt un gūt priekšstatu par to, cik sakārtota vide tiek radīta ne tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem un aktīvās atpūtas cienītājiem, jo jaunuzbūvētos trotuārus un celiņus lieliski varēs izmantot pastaigu, skrituļošanas, skriešanas un citām vajadzībām.

Semināra dalībniekiem bija iespēja arī palūkoties uz atjaunojamās Preiļu pils krāšņajiem atjaunotajiem elementiem un projekta koordinatore Sanda Čingule-Vinogradova kopā ar galveno būvnieku pārstāvi Egilu Stikānu pastāstīja, kā norit darbi projektā “Rīteiropas vērtības” (Preiļu pils 2.kārta), kas tiek ieviests SAM 5.5.1. ietvaros.

Latgales plānošanas reģions pateicas visiem par dalību seminārā un aktīvajām diskusijām, un visi kopā pateicamies “Pampūku” saimniecēm par gardajām pusdienām!

* Ziņa pārpublicēta no Latgales plānošanas reģiona mājaslapas* 

Pēdējās izmaiņas: 06.09.2019.