Pašvaldība piešķir līdzekļus māju pagalmu sakārtošanai un ūdensvada pieslēgumu ierīkošanai

05.09.2019.

Kārtējā domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 4593,74 eiro apmērā vairāku dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanai un jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.

Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai kopsummā 3393,74 eiro saņēma māju Viļānu ielā 6, Preiļos un Kooperatīva ielā 1, Preiļos iedzīvotāji. Dzīvojamās mājas Viļānu ielā zemesgabalā tiks izbūvēta jauna iebrauktuve, savukārt dzīvojamās mājas Kooperatīva ielā 1 iekšpagalmā tiks atjaunots bērnu rotaļu laukums.

Kopš iedibināta pašvaldības atbalsta programma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, preilieši izrādījuši lielu atsaucību un iesaisti, kas rezultējusies ar desmit projektu pieteikumiem dzīvojamo māju piegulošo teritoriju sakārtošanā mūsu pilsētā. Rezultātā ieguvēji ir gan māju iedzīvotāji, kas labiekārtojuši savu piemājas teritoriju, gan kopējā novada vizuālā identitāte.

Atgādinām, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam, būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam.

Tāpat, pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”, domes sēdē deputāti piešķīra līdzfinansējumu 1200 eiro kopsummā trīs dzīvojamo māju jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai.

Kopš saistošo noteikumu pieņemšanas brīža uz doto brīdi kopā ir reģistrēti un ar domes lēmumu apstiprināti līdzfinansējumi 46 objektiem par kopējo summu 24 229,91 eiro. Pašvaldības atbalsts atslogo un samazina dzīvojamo māju īpašnieku izdevumus, ļaujot izdevīgāk pieslēgties centralizētajiem tīkliem, rezultātā tiek ievērotas apkārtējās vides prasības un kopumā vairots labklājības līmenis novadā. Pašvaldība turpina aktīvi informēt iedzīvotājus par iespēju izmantot līdzfinansējumu, jo iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka šī gada nogalē stāsies spēkā jaunie saistošie noteikumi par “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Preiļu novadā”, kuri uzliks par pienākumu reģistrēt īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, uzturēt to būvnormatīviem atbilstošā stāvoklī un veikt regulāru notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

Tiem iedzīvotājiem, kuri vēl tikai plāno iesniegt pieteikumus kādā no līdzfinansējuma programmām, aicinām savlaicīgi konsultēties par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, vēršoties pašvaldībā. Abi saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv, turpat atrodamas ir arī finansējumu pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 09.09.2019.