Lai stundās nenāktu miegs!

26.08.2019.

Pienācis laiks atvadīties no vasaras, jo tuvojas jaunais mācību gads – jaunu uzdevumu, jaunu izaicinājumiem un spožu uzvaru posms. Tuvojas arī aukstie rudens, ziemas un pavasara mēneši, kad bērni un jaunieši visbiežāk spiesti uzturēties telpās. Nereti šajā laikā gan skolēni, gan skolotāji sūdzas par to, ka mācību stundās jūtas miegaini, nespēj koncentrēties un sekot līdzi klasē notiekošajam.

Pirms sākt satraukties par miegainību dienas laikā kā nopietnu saslimšanu priekšvēstnesi, Veselības inspekcija (Inspekcija) aicina pārliecinieties, vai telpas, kurās ilgstoši jāuzturas, tiek atbilstoši vēdinātas. Nepietiekamas ventilācijas rezultātā notiek ogļskābās gāzes uzkrāšanās telpā, bet paaugstināts CO2 (oglekļa dioksīda) līmenis var ietekmēt cilvēka fizisko un emocionāli psiholoģisko labsajūtu.

2019./2020. mācību gadā Inspekcija turpinās izvērtēt Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju. 2019. gada 30. septembrī  Inspekcija kā Veselības ministrijas sadarbības partneris ESF projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi” uzsāks „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” 3. posmu. Līdz apkures sezonas beigām paredzēts apsekot 21 skolu atbilstoši izglītības iestāžu atlasei, kas aptver visus  Latvijas plānošanas reģionus un apdzīvotās vietas tipus.

Laika posmā no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada martam pētnieki apsekoja 41 skolu, veicot iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumus 118 mācību telpās. Iegūtie ventilācijas intensitātes rezultāti vērtējami kā labi – 14 (12 %); viduvēji – 67 (57 %); slikti – 37 (31 %) kabinetos. Izvērtējot vidējās CO2 koncentrācijas iespējamo ietekmi uz skolēnu un skolotāju veselību, secināts, ka iekštelpu gaisa kvalitāte ir laba – 9 (8 %); viduvēja – 81 (68 %); slikta – 28 (24 %) mācību telpās.

Vairāk par Inspekcijas īstenotā pētījuma rezultātiem, to analīzi, secinājumiem un ieteikumiem iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai iespējams uzzināt pētījuma starpziņojumā.

Inspekcija plāno pētījumu turpināt līdz 2022. gada decembrim, kopumā apsekojot 109 skolas.

Inspekcija atgādina, ka pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā iespējams nodrošināt:

  • vēdinot klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • atvērot vēdināšanai paredzēto logu (-us) pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
  • nodrošinot un sekojot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
  • vēdinot gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • ierīkojot renovētajās skolas telpās atbilstoša inženiertehniskā risinājuma mehānisko ventilāciju.

Jaunajā mācību gadā Inspekcija novēl, lai skolēniem un skolotājiem izdodas saglabāt možumu un darba sparu visas dienas garumā, lai nezūd dzīvesprieks un zinātkāre, lai mērķtiecīga un jēgpilna katra mācību stunda!

Pēdējās izmaiņas: 26.08.2019.