Preiļu rajona partnerība izsludina LEADER projektu pieņemšanas 6. kārtu

08.08.2019.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

6. kārtas  projektu iesniegumu pieņemšanas laiks09.09.2019. – 09.10.2019.
6. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējumsEUR  359221.31
Rīcība 2.1. “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”
Rīcībai piešķirtais finansējuma  apmērs  EUR  71850,00
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EURlīdz 10 000 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)90%
Rīcība 2.2.Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana
Rīcībai piešķirtais finansējuma apmērs  EUR  215521,31
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EURlīdz 25 000 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)90%
Rīcība 2.3. Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)
Rīcībai piešķirtais finansējuma apmērs  EUR  71850,00
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EURlīdz 15 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)90%
Projektu  īstenošanas termiņš1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanaProjekta iesniegumu elektroniski var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmāhttps://eps.lad.gov.lv/login, vai Elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Kontaktinformācija un konsultācijasInformāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā Preiļu rajona partnerība birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode
Tālr. 22026684
e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Cita informācija Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

– biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

– biedrības mājas lapas  www.preilupartneriba.lv

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Pēdējās izmaiņas: 08.08.2019.