Projekti pašvaldības darbinieku profesionālai pilnveidošanai un ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

19.07.2019.

Pēc Latgales plānošanas reģiona uzaicinājuma Preiļu novada pašvaldība 2018. gadā iesaistījās projektā “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai  starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai/ Open leadership, kas tika realizēts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas biroja vadībā. Projekta mērķis – stiprināt publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti projekta partneru institūcijās un Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionu pašvaldībās, veicinot sadarbību un palielinot darbinieku kapacitāti (https://www.lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/open-leadership/#.XS3bmOj7RQA).

 Publisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai partneru institūcijās un sadarbības nostiprināšanai starp institūcijām gan vietējā, gan reģionālā un starptautiskā līmenī, projekta ietvaros notika konferences, apmācības, individuālas un grupu koučinga sesijas, pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Lietuvā.

                                                     

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti pašvaldībās un plānošanas reģionā, projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar inovatīvu pieeju – LEAN vadības sistēmu. Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām šī vadības sistēma nebija pazīstama, atšķirībā no partneriem Lietuvā, tāpēc projekta ietvaros bija pieaicināti LEAN vadības sistēmas ieviesēji – augstas klases profesionāļi un praktizējoši speciālisti no SIA “Izaugsmes Kvartāls”, kuru filozofijā ietverti vārdi: Mēs gribam redzēt uzņēmumu, kurā gudri vadītāji prot darbiniekus apgādāt ar darbu, kas tiem tīkams, darbu, kas tiem padodas vislabāk, tādējādi iegūstot maksimumu no katra cilvēka.”

                                     

LEAN sistēma paredz izvērtēt katras iestādes vai nodaļas darbu un tā efektivitāti, lai izslēgtu soļus vai konkrētas procedūras, kas nav nepieciešamas, bet pilnveidotu esošās vai ieviestu tādas funkcijas vai struktūrvienības, kas veicinātu uz klientiem orientētu kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, ņemot vērā vairākus faktorus, t.sk. arī iedzīvotāju skaitu.

2019. gada 28. martā Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās projekta noslēguma konference “Inovatīvas pārvaldības tendences un metodes, efektīva pārmaiņu vadība un labās prakses piemēri”.Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 pārstāvji no Latvijas un Lietuvas, kas stāstīja par savu pieredzi un arī problēmām LEAN sistēmas ieviešanā (https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/livanos-noritejusi-projekta-lli-59-open-leadership-nosleguma-konference/Prei%C4%BCu-novada-pa%C5%A1vald%C4%ABbas-prezent%C4%81cija.pdf). Darbs pie LEAN sistēmas ieviešanas Preiļu novada pašvaldībā turpinās.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiek realizēts projekts Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos (SAM Nr.4.2.2.0/17/I/101), lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo tēlu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē. Tika veikta apkures sistēmas rekonstrukcija, ārsienu un bēniņu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kā arī citi projektā paredzētie darbi, tai skaitā laukuma pārbūve (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/eraf-projekti/preilu-novada-pasvaldibas-ekas-energoefektivitates-uzlabosana-raina-bulvari-19-preilos/).

Arī otrs ERAF projekts Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes iela 26, Preiļos (SAM Nr.4.2.2.0/17/I/102) vērsts uz darbinieku un apmeklētāju pieņemšanas kvalitātes uzlabošanu un pašvaldības izdevumu samazināšanu. Ēkā tika veikta fasādes, sienu un jumta siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, kā arī gaismas ķermeņu modernizācija un citi darbi (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/eraf-projekti/preilu-novada-pasvaldibas-ekas-energoefektivitates-uzlabosana-rezeknes-iela-26-preilos/).

Abi ERAF līdzfinansētie projekti ir aktuāli un nepieciešami, jo pašvaldības pienākums ir efektīvi apsaimniekot savu nekustamo īpašumu un lietderīgi izmantot budžeta līdzekļus. Projektu rezultāti pozitīvi ietekmēs gan pašvaldības un citu ēkās izvietoto institūciju darbinieku, gan apmeklētāju darba un dzīves vides kvalitāti, kā arī samazinās objektu uzturēšanas izdevumus, jo uzlabosies ēku energoefektivitāte.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2019.