Projekti iedzīvotāju veselības uzlabošanai, sporta un tūrisma attīstībai, sociālās aizsardzības nodrošināšanai

16.07.2019.

Novada iedzīvotāji aktīvi atbalsta pasākumus, kas tiek organizēti Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā projektā “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (SAM Nr.9.2.4.2/16/I/078) sadarbībā ar SIA “Preiļu slimnīca”, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām. Ir notikušas veselīga uztura meistarklases un uztura speciālista lekcijas; veselības profilakses dienas pilsētā un pagastos; māmiņu skola; vingrošana ar fizioterapeitu; dažādi sporta pasākumi: ģimeņu sporta diena (https://preili.lv/galerijas/121936/20180930_gimenu_diena/), sporta spēles personām ar invaliditāti, pagastu sporta spēles u.c. Kopumā 2018. gadā aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 430 cilvēki. Sīkāka informācija: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/esf-projekti/pasakumi-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei/.

Šogad var atzīmēt Preiļu pilsētas stadiona 60 gadu pastāvēšanu, jo tas uzbūvēts 1959. gadā, tāpēc likumsakarīgi un nepieciešami ir rekonstrukcijas darbi – Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūves 1. kārta, kurai piesaistīts arī valsts budžeta finansējums. Nozīmīgākās pārmaiņas ir lietus kanalizācijas un elektrotīklu sistēmu izbūve, stadiona nožogojuma pārbūve, nedzīvojamās ēkas Sporta ielā 1a demontāža, mūsdienīga un standartiem atbilstoša gumijas seguma ieklāšana un skrejceļa nožogojuma-barjeras izbūve. Stadionā paredzēti vieglatlētikas disciplīnu sektori, elektroniskā tablo un karoga mastu uzstādīšana, kā arī teritorijas labiekārtošana. Projekta rezultātā būtiski uzlabosies stadiona skrejceļa segums, kas ļaus nodrošināt valsts līmeņa sacensības vieglatlētikā un futbolā.

Ar Latgales plānošanas reģiona un Latgales Reģiona attīstības aģentūras atbalstu tiek realizēts projekts “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (Risk-Free)(Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā), kura mērķis ir veicināt pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un  sadarbību starp organizācijām, lai radītu sporta kultūru šajās teritorijās. Preiļu novada pašvaldībā ir izbūvēts bērnu sporta laukums Celtnieku ielas mikrorajonā, iegādāti pārvietojamie strītbola grozi un izveidots labiekārtots futbola laukums (https://preili.lv/188891/projekta-lli-402-risk-free-partneri-tikas-preilos/).

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē” Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana – AKTĪVS LATGALEI” ietvaros izbūvēti tenisa korti Preiļu parkā (https://preili.lv/191141/preilu-pilsetas-pludmale-atklati-2-jauni-tenisa-korti/). Tenisa kortu pārraudzība un aprīkojums ir Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas atbildībā.

Pelēču pagastā ierīkots bērnu rotaļu laukums ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Laukums atrodas pie Pelēču pamatskolas, un ir pieejams jebkuram interesantam. Jaunais objekts uzlabo Pelēču ciemata infrastruktūru un apkārtējo vidi, kā arī papildina ģimeņu un bērnu aktīvās atpūtas iespējas dabā.

Preiļos 2018. gadā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” iegūto naudas balvu 15 tūkst. eiro apmērā pašvaldība izmanto esošo bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanai pilsētā un aktīvās zonas laukumu iekārtošanai. Kooperatīva ielā 3, Preiļos, blakus mākslīgā seguma futbola stadionam ir uzstādīti āra vingrošanas un pievilkšanās stieņi, kas ir brīvi pieejami ikvienam (https://preili.lv/188968/preilos-izbuveta-jauna-aktivas-atputas-zona/). Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādēs uzstādīti 5  jauni rotaļu aprīkojuma elementi, un vēl paredzēts aprīkojums arī Preiļu parka pludmalē.

Preiļu novada Labklājības pārvalde turpina projektu ESF “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (SAM Nr.9.2.2.1./15/I/005) ar mērķi palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/esf-projekti/deinstitucionalizacijas-pasakumu-istenosana-latgales-regiona/).

Tiek uzsākts jauns ESF projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” (SAM Nr.9.3.3.3./18/I/009), kurā paredzēta grupu dzīvokļu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī citas aktivitātes.

No 2012. gada joprojām turpinās Nodarbinātības valsts aģentūras finansētais aktīvās nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=2912&from=0).

Starptautiskās aktivitātes tiek realizētas INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektos:

  • “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus (Learn Eco Travel)” (līdz 30.11.2019.) ietvaros tiek uzlabota ūdens objektu infrastruktūra un to pieejamību personām ar invaliditāti, radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionos. Tūrisma speciālisti, ģimenes ar bērniem, vietējie iedzīvotāji un tūristi tiek iesaistīti piedzīvojumu nometnēs, tūrisma festivālos un praktiskajos semināros. Tiek apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas pierobežā, kā arī izstrādāti 3 jauni kopīgi ekotūrisma maršruti pa Latgali un Aukštaitiju, no kuriem viens būs piemērots personām ar invaliditāti (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/parrobezu-sadarbibas-projekti/learn-eco-travel/).
  • “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē (Network-DigiHubs)” (nobeiguma fāzē) – iegādāts tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un kustību noteikšanas ierīces, Lego Mindstorms konstruktori, interaktīvie ekrāni u.c. jaunās tehnoloģijas, kā arī izstrādāti 4 interaktīvi risinājumi (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/parrobezu-sadarbibas-projekti/interreg-v-a-latvija-lietuva/).
  • “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus (Open Landscape)” (līdz 02.04.2020.) paredz izstrādāt dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plānu un veikt apsaimniekošanas darbus. Vēl projektā tiek izstrādāta metodoloģija mitrāju biotopu atjaunošanas/ apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai un ilgtermiņa monitoringam; Rokasgrāmata par dažādām pielietotajām mitrāju apsaimniekošanas metodēm Latvijas-Lietuvas pierobežas reģiona īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī organizēti apmācību semināri ieinteresētajām pusēm (zemes īpašnieki, pašvaldības, atbildīgās iestādes) par mitrāju saglabāšanu un apsaimniekošanu. Pelēču ezera purvs kā viens no nedaudziem pārejas tipa purviem Latvijā ar tajā konstatētajiem floras un faunas pārstāvjiem var kļūt par unikālu dabas objektu ne tikai valsts, bet arī starptautiskā mērogā.

9. jūlijā INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā iesniegts projekts “Robotikas attīstība Paņevežā un Preiļos/RoboFuture”, kurā paredzētas aktivitātes dažādām Preiļu novada iedzīvotāju sociālajām grupām (bērniem, jauniešiem, senioriem u.c.). Projekta atbalstīšanas gadījumā iedzīvotāji iegūs gan papildus prasmes jaunāko tehnoloģiju izmantošanā, gan lielāku priekšstatu par IT nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Tā kā automatizācija un robotizācija ir galvenie informāciju tehnoloģiju attīstības virzieni, tad robotikas apguve var kļūt par svarīgu sastāvdaļu jauniešu karjeras izglītībā un nākotnes profesijas izvēlē, kas nākotnē savukārt veicinātu Preiļu novada kā viedas un modernas IT teritorijas attīstību.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 16.07.2019.