Projekti izglītības un nodarbinātības iespēju uzlabošanai Preiļu novadā

11.07.2019.

Izglītība ir viena no Preiļu novada attīstības prioritātēm, jo 21. gadsimtā nepieciešamas jaunas zināšanas un prasmes, kas ļauj gan veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, gan arī labāk izprast kopsakarības un tendences sabiedrībā, ekonomikā un citās dzīves jomās.

Divās lielākajās novada izglītības iestādēs tiek realizēts ERAF projekts “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” (specifiskā atbalsta mērķis (SAM) Nr.8.1.2.0/17/I/019) ar kopējo finansējumu 2,4 milj. eiro. Preiļu 1.pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā pabeigti būvdarbi (1,5 milj. eiro) un izremontētas mācību un internāta telpas, sporta zāle, palīgtelpas. Turpinās mēbeļu, informācijas tehnoloģiju un cita aprīkojuma iegāde (0,9 milj. eiro) mācību vides modernizēšanai, kas uzlabos gan skolēnu, gan skolotāju darba un mācību apstākļus abās skolās.

Sīkāka informācija: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/eraf-projekti/preilu-novada-visparejas-izglitibas-iestazu-macibu-vides-uzlabosana-un-modernizesana/

Preiļu 1. pamatskola

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Preiļu novada dome ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (SAM Nr.8.4.1.0/16//I/001) ar mērķi pilnveidot nodarbināto profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/esf-projekti/nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-pilnveide/).

Preiļu novada Izglītības pārvalde īsteno 5 projektus, tai skaitā 4 – ar ESF līdzfinansējumu (http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/projekti/projekti.htm):

  • Valsts izglītības satura centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.
  • ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (SAM Nr.8.3.5.0/16/I/001) notiek izglītojoši un informatīvi pasākumi par dažādām profesijām.
  • ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (SAM Nr.8.3.2.2/16/I/001) paredz ieviest jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētas nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes u.c.), kā arī nodrošināt alternatīvus neformālās izglītības pasākumus (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas).
  • ESF projektā “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” (SAM Nr.8.3.1.1/16/I002) notiek mācību satura, nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija, kā arī citas aktivitātes.
  • ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001) laikā tiek sniegts atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, notiek riska grupu identificēšana un uzskaite, kā arī atbalstošas mācību vides izveidošana u.c. aktivitātes.

ERASMUS+ programmas projekti sniedz vērtīgu starptautisku pieredzi gan skolotājiem, gan skolēniem. Pelēču pamatskolā ir 2 projekti: “Iekļaujošā izglītība – nākotnes izglītības pamats” un “Veselīgas brokastis, gudrāki prāti/ Healthier Breakfasts, Wiser Minds(https://preili.lv/188904/pelecu-pamatskolas-pieredze-horvatija/).
Preiļu 1. pamatskola piedalās NORDPLUS programmas projektā “Brīnumi zinātnes valstī/ Wonders in the country of science” (http://www.p1p.edu.lv/notikumi/396/) un eTwinning projektā, kas saistīts ar atkritumu otrreizējo dzīvi “Izdari izvēli – nākotne ir Tavās rokās!”  (http://www.p1p.edu.lv/notikumi/400/).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija realizē projektu “Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā/ Digital Update on the Arts and Creativity in Education/ The Artics(http://www.pvg.edu.lv/?page_id=6603).

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/valsts-kulturkapitala-fonds/) atbalstu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs realizē 6 projektus vietējās vēstures, kultūras apzināšanā un popularizēšanā: “Ar Silajāņu mālu plaukstās”, “Preiļu muižas dzīvie dārgumi”,Senatnei pa pēdām. 1.kārta “Arheoloģija””, “Tradicionālais Latgales drellis radošā dimensijā. Izglītojoša darbnīca”, “Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā 5.plenēra materiālu iegāde un plenēra noslēguma izstādes organizēšana” un “ Holokausta upuru materiālo liecību restaurācija”.
Preiļu galvenā bibliotēka organizē tikšanās ar grāmatu autoriem un stāstnieku festivālu: “IV Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti””, “Rakstītājs-lasītājs-bibliotēka”, bet projekts “Bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītāju “Pastāsti man to, kas ir Tavā sirsniņā”” ir pabeigts.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola realizē projektu “Izcilā Latvijas komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos”, kurā organizēs Jaundarbu konkursu mūzikā un mākslā; uzkops komponista piemiņas vietu Preiļu pagasta Babros; izveidos izstādi Jānis Ivanovs krāsās un skaņās, kā arī organizēs koncertu  J.Ivanova  piemiņai.

Jauniešu centrs “ČETRI” realizē ESF projektu “Proti un Dari” (SAM Nr.8.3.3.0/15/I/001) (https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/esf-projekti/preilu-novada-pasvaldibas-projekts-proti-un-dari/), kura mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Katram projekta jaunietim tiek nodrošināta individuāla pieeja un piesaistīts arī mentors. Vēl divi projekti ir ar finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas: (1) “Līdzās Tev!” norisinājās Pelēču pagastā, un to atzinīgi novērtēja dažādās aktivitātēs iesaistītie jaunieši (noslēguma pasākums bija  9.jūlijā).  (2) Projekts “Esi daudzpusīgs” tiek uzsākts un tajā paredzēts: dažādot Preiļu novada jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu; uzlabot jauniešu neformālās izglītības aktivitāšu kvalitāti; iesaistīt pasākumos un aktivitātēs pasīvos jauniešus un neaktīvās jauniešu grupas.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2019.