Izveidota konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” žūrija

01.07.2019.

Turpinot 2012. gadā Preiļu novadā iesākto tradīciju par konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” rīkošanu, pamatojies uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un nolikuma „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” punktā 4.2. noteikto, ka konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu veic konkursa žūrija, kuras locekļu skaitu un sastāvu nosaka ar Preiļu novada domes lēmumu, 27. jūnija domes sēdē deputāti apstiprināja šī gada konkursa žūrijas sastāvu.

Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiks jūlija pēdējā nedēļā un to vērtēs konkursa žūrija sekojošā sastāvā: SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās daļas vadītāja Zenta Igolniece, Preiļu pagasta zemnieku saimniecības „Avotu ozoli” līdzīpašniece Anna Buka, Preiļu parka dārzniece Daiga Lietauniece, Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite un konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” 2018. gada uzvarētājs Anatolijs Petrovs. Par konkursa žūrijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Vita Biezaite.

Atgādinām, ka konkursam var pieteikties līdz 15. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi noskaidrot novada sakoptākos īpašumus un apbalvot to īpašniekus, kā arī veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā. Konkursā var piedalīties privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumi un iestādes. Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji, iepriekš to saskaņojot ar īpašnieku.

Visi konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti šādās kategorijās: ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā, viensētas pagasta teritorijā, daudzdzīvokļu mājas un sabiedriskie objekti. Kā ierasts, konkursā tiks vērtēta teritorijas sakoptība un kopskats, ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība, dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi, videi draudzīga saimniekošana, kā arī īpašuma individualitāte.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana ieplānota Preiļu pilsētas svētkos. Kopējais konkursa balvu fonds sastāda 2845 eiro.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2019.