Projekti jaunu investoru piesaistei un uzņēmējdarbības vides attīstībai Preiļu novadā

28.06.2019.

Preiļu novadā kopš 2008. gada darbojas Uzņēmējdarbības centrs, kas sniedz konsultācijas, organizē seminārus u.c. Pašvaldības ikgadējā organizētajā Mazo un vidējo komercdarbību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursā laikā posmā no 2011.-2018. gadam ir realizēti pavisam 56 projekti par kopējo summu 162,6 tūkst. eiro, tai skaitā 70,5 tūkst. eiro Preiļu novada pašvaldības atbalsts. 2019. gadā ir apstiprināti 9 projekti (iesniegti 13) 12751,36 eiro apmērā.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem uz 28.06.2019., salīdzinot Tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā, Latgalē un Preiļu novadā no 2014. līdz 2017. gadam, var secināt, ka novada rādītāji ir augstāki nekā vidēji reģionā un valstī, kas ir pozitīvi vērtējams fakts.

Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem (CSP, 2019)

Strādājot pie novada tālākās attīstības, trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētie projekti ir saistīti ar teritoriju revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Divos projektos paredzēts izbūvēt 2 industriālās teritorijas un 1 ražošanas noliktavu teritoriju, lai nomas tiesību izsoles rezultātā piesaistītu uzņēmējus ar papildus investīcijām un kopumā radītu vismaz 28 jaunas darba vietas:

– aktivitātē “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” pašreiz notiek iepirkumu izvērtēšanas process (https://preili.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iepirkumi/?id=188040);

– aktivitātē “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, laukumu un inženierkomunikācijām izbūve Preiļos, Meža ielā” paredzēts sludināt iepirkumu un veikt darbus 2020.gadā.

  • ERAF projekta “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” (SAM 5.6.2.0/16/I/013) darbībā Nr.2 “Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” (1,9 milj. eiro) paredzēts izbūvēt “Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistīto teritoriju”. Pašreiz turpinās iepirkums būvdarbu veikšanai. Sīkāka informācija:

– https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/eraf-projekti/preilu-novada-uznemejdarbibas-vides-infrastrukturas-attistiba/;

https://preili.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iepirkumi/?id=189098.

Trešā ERAF projekta SAM Nr. 3.3.1.0/17/I/043 “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstība” (5,3 milj. eiro) konkrētais mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi, radīt jaunas darba vietas, veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradētās teritorijas revitalizāciju naktsmītņu nodrošināšanas, tūrisma, veselības veicināšanas, citu dažādu uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai. Paredzēts izveidot veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksu Preiļos, Liepājas ielā 46, un pašreiz notiek darbs pie būvprojekta aktualizācijas, lai varētu atkārtoti sludināt būvdarbu iepirkumu. Kompleksam ar viesnīcu, restorānu/ banketu zāli, kafejnīcu ar vasaras terasi, konferenču zāli, 2 celiņu peldbaseinu, bērnu baseinu, SPA u.c. telpām arī paredzēta nomas tiesību izsole, un plānotas vismaz 18 jaunas darba vietas.

Sīkāka informācija: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/eraf-projekti/preilu-novada-uznemejdarbibas-vides-attistiba/.

Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa vizualizācija
  • Papildu iepriekš minētajām aktivitātēm Preiļu novada pašvaldības mājas lapā sadaļā ATTĪSTĪBA ir izvietota informācija INVESTORIEM ar informāciju par ēkām un zemes platībām, kurās iespējama komercdarbība: https://preili.lv/attistiba/investoriem/.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 28.06.2019.