Preiļu novada pašvaldības vadītāja pateicas senioru festivāla dalībniekiem

17.06.2019.

16. jūnijā Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē norisinājās Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”. Preiļu novadu festivālā pārstāvēja Preiļu novada Kultūras centra senioru vokālais ansamblis «Virši» un Preiļu novada Kultūras centra senioru deju kolektīvs «Brūklenājs».

17. jūnijā Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda visus Preiļu novada seniorus – festivāla dalībniekus – aicināja uz pateicības pasākumu Preiļu novada Labklājības pārvaldes zālē. Par aktīvu dalību Latgales novada senioru festivālā Preiļu novada pašvaldības Pateicības saņēma Preiļu novada Kultūras centra senioru vokālā ansambļa «Virši» vadītāja Santa Karīna Oša un Preiļu novada Kultūras centra senioru deju kolektīva «Brūklenājs» vadītāja Valentīna Brice. Par aktīvu organizatorisko darbu Latgales novada senioru festivāla sagatavošanā Pateicība tika pasniegta Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas vietniecei Marijai Briškai. Preiļu novada pensionāru biedrības pārstāve Janīna Eiduka un biedrības “Mūsmājas” pensionāru kultūras darba organizatore Elma Aksjonova saņēma Pateicības par aktīvu darbu kultūras pasākumu organizēšanā novada senioriem.

Sirsnīgs paldies izskanēja ikvienam novada senioram, kurš bez atlīdzības un brīvprātīgi iesaistās pašadarbības koektīvos, piedalās koncertos un kuplina pasākumus gan Preiļu novadā, gan citās Latvijas pašvaldībās.

Festivāla dalībnieki savukārt pateicās Preiļu novada domei, priekšsēdētājai Marutai Plivdai par piešķirtajiem līdzekļiem un atbalstu pensionāru pasākumu organizēšanā. Senioru ‘paldies’ izskanēja arī pašvaldības darbiniekiem, kuri palīdz un atbalsta senioru brīvā laika aktivitātes.

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivālā piedalījās Latgales reģionālās pensionāru apvienības, novada pensionāru biedrību, Latgales pašvaldību kultūras iestāžu un citu organizāciju senioru amatiermākslas kolektīvi: 4 kori, 24 vokālie ansambļi, 10 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, 10 mazākumtautību kolektīvi, 23 Eiropas deju kopas, 5 senioru deju kopas, 9 tautas deju kolektīvi, viens līnijdeju kolektīvs un viena amatnieku apvienība, kopā pulcējot ap 1100 dalībnieku.

Tika pārstāvētas 22 pašvaldības: Aglona, Baltinava, Balvi, Dagda, Daugavpils novads un pilsēta, Gulbene, Ilūkste, Jēkabpils, Krāslava, Līvāni, Ludza, Preiļi, Rēzeknes novads un pilsēta, Riebiņi, Rugāji, Varakļāni, Vārkava, Viļaka, Viļāni, Zilupe.

Festivālu atklāja Svētbrīdis Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, vēlāk sekoja dalībnieku gājiens no baznīcas uz estrādi, kur norisinājās senioru kolektīvu Dižkoncerts, ko vadīja aktieris Jānis Jarāns.

Pasākums tika rīkots ar mērķi atbalstīt sociālās integrācijas procesu, iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepārtrauktību, ka arī veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām.

Festivālu rīkoja Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, biedrība “Latgales reģionālā pensionāru apvienība” un Višķu pagasta pārvalde.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.06.2019.