Salas pamatskolai – 100 gadu jubileja

17.06.2019.

4. maijā Salas pamatskolā tika svinēti trīskārši svētki – Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena jeb Baltā galdauta svētki, skolas 100 gadu jubileja un absolventu 5.salidojums. Svētki sākās ar dziesmu „Nekur nav tik labi kā mājās…”, kuru izpildīja Dainis Skutelis – arī skolas absolvents. Kad izskanēja Latvijai veltītas dzejas vārsmas un dziesma „Pasoki, bruoleit…”, skolas direktore Anita Vjakse cienāja visus ar maizi – kā spēka avotu, kā svētību. Maizi bija izcepusi skolotāja Zita Pastare.

Pasākuma gaitā tika iziets cauri skolas vēstures lappusēm. Skolas pirmsākumi Smelteru apkārtnē meklējami 1919. gadā. Sākumā skolas atradās vairākās zemnieku mājās Dēļupē, Skuteļos, Lielajos Orīšos, Smelteros, Garajā salā. Šīm skolām arī bija dažādi nosaukumi – Orišānu pamatskola, Pieniņu pamatskola, Garās-salas pamatskola, Salas 1.pakāpes pamatskola. No šīs skolas arī ņemts nosaukums – Salas pamatskola. Skolu direktori – Benedikts Mičulis, Jāzeps Anspoks, Vincents Valainis, Georgijs Mihailovs, Natālija Vagale, Valentīna Liniņa, tagad Anita Vjakse. Katrs direktors ir devis savu ieguldījumu skolas attīstībā un palicis skolēnu atmiņās.

Benedikts Mičulis vadīja skolu tūlīt pēc 2.pasaules kara, tāpēc bija sadabūjis saviem skolotājiem uz kartītēm apģērbu un apavus. Jāzepa Anspoka vadībā ciematā izveidojās ļoti rosīga kultūras dzīve, jo pats bija liels dziedātājs, spēlēja akordeonu.20 gadus skolu vadīja Vincents Valainis – vēsturnieks, labs psihologs, ar skaistu rokrakstu. Georgijs Mihailovs – sabiedrisks un interesants cilvēks, kuram mājās ir ļoti plaša bibliotēka. 11 gadus ceļu no Preiļiem uz Smelteriem mēroja Natālija Vagale. Viņa bija stingra, bet saprotoša direktore, lielu uzmanību pievērsa disciplīnas jautājumiem, mācību stundas neaizskaramībai.

26 gadus Salas pamatskolai atdevusi Valentīna Liniņa. Šajā laikā skola ieguva jaunu elpu, savādāku skatījumu uz daudzām lietām. Sākām apdzīvot otru ēku, kurā izvietojās sākumskola, kā vieni no pirmajiem Latvijā atvērām pirmsskolas grupiņu, tika atvērts internāts. Skola piedalījās vairākos projektos, kuros guva labu atbalstu skolas attīstībai. Direktore meklēja, atbalstīja  jaunos talantus, tika realizētas jaunas, radošas un pārdrošas idejas. Plašu rezonansi guva tādi pasākumi kā Dvīņu saiets, Kreiļu saiets. Direktore ļāva noticēt sev un saviem spēkiem, lielu atbalstu saņēma daudzbērnu ģimenes, tika labiekārtota skolas apkārtne, atjaunojās mazpulku organizācija un citas aktivitātes.

Iesāktās tradīcijas skolas kolektīvs turpina direktores Anitas Vjakses vadībā. Skolā strādā skolotāji, kuriem Salas pamatskola ir vienīgā darba vieta – skolotāja Irēna Pastare, Zita Pastare, Irita Vaivode, Anita Vjakse, Valentīna Madalāne. Viss pedagoģiskais darba mūžs aizvadīts skolotājām Renātei Lozdai, Lilijai Upeniecei, Silvijai Prikulei. Skolā strādā 4 skolotāji – skolas absolventi. Skolā aktīvi darbojas folkloras kopa „Dzeipureņš”, augstus sasniegumus gūst sportisti gan starpnovadu, gan Latgales un valsts mērogā (skolotājs Jānis Ondzuls), labus rezultātus skolēni gūst starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, piedalās valsts olimpiādēs. Skola veic arī kultūras centra funkcijas. Aktīvi darbojas folkloras kopa „Golūda”, tiek organizēti pasākumi vietējās kopienas iedzīvotājiem. Iepriekšējā vasarā skolā notika Latvijas lauku kopienu Forums un Sporta spēles, skola iesaistījās Latvijas Universitātes rīkotajā ekspedīcijā profesores Janīnas Kursītes-Pakules vadībā.

Patiess prieks par visiem absolventiem, kuri dzīvē ir izvēlējušies savu ceļu un sasnieguši izvirzītos mērķus. Absolventu vidū ir ārsti, kuģu kapteiņi, skolotāji, skolu direktori, uzņēmēji, zemnieki, ekonomisti, grāmatveži, celtnieki un daudzu citu jomu pārstāvji. Vakara gaitā absolventi dalījās atmiņās par skolā aizvadītajiem gadiem, par interesantiem atgadījumiem, atcerējās skolotājus, kuri ir palīdzējuši apgūt zināšanu pamatus, dalījušies ar savu sirdssiltumu. Visu savu darba mūžu vai daudzus skaistus gadus Salas pamatskolai atdevuši daudzi skolotāji – Veronika Meikulāne, Vera Kuzmina, Paulīna Pušmucāne, Lūcija Ūzuliņa, Aleksandra Valaine, Jānis Podnieks, Tekla Gribuste un daudzi citi skolotāji.

Koncertu kuplināja gan skolēni, gan skolotāji un absolventi. Uzstājās folkloras kopas „Dzeipureņš ”un „Golūda” (vad.Aigars Krekels), kā arī postfolkloras grupa „Solys muzykanti ”, kuru vada absolvente Ivanda Stolipina.

Uz pasākumu bija ieradušies ciemiņi – Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, kura pasniedza Pateicības pedagogiem un darbiniekiem par ilglaicīgu profesionālo darbu, par ieguldījumu skolas attīstībā, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis, Vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciāliste Skaidrīte Ūzuliņa, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins (arī skolas absolvents), kaimiņu skolu pārstāvji. Paldies visiem sveicējiem par laba vēlējumiem!

Paldies visiem absolventiem, bijušajiem skolotājiem, darbiniekiem, kuri atrada laiku un iespējas, lai atnāktu, atbrauktu, atlidotu, lai satiktos, lai priecātos, lai dalītos iespaidos! Paldies par atkalredzēšanās prieku! Paldies absolventiem, kuri arī finansiāli atbalstīja skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, sporta inventāra iegādi! Paldies visiem, kuriem nav vienaldzīga skolā notiekošais, kuri seko līdzi skolas sasniegumiem, attīstībai!

Par godu skolas simtgadei tika izdota Absolventu grāmata, kuru saņēma absolventi, skolotāji, ciemiņi.

Valentīna Madalāne,
direktores vietniece izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 19.06.2019.