Uzsākts projekts “Draudzība abos virzienos”

13.06.2019.

Eiropas Sociālā fonda projekts
Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos
(Vienošanās Nr.8.3.4.0/16/I/001)

2018. gada 30. oktobrī biedrība “Savai skolai” kopā ar Preiļu novada Jauniešu domi un Jauniešu centru “ČETRI” iesniedza projekta pieteikumu “Draudzība abos virzienos” atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

2018. gada 11. decembrī tika nolemts apstiprināt biedrības “Savai skolai” projekta “Draudzība abos virzienos” iesniegumu un piešķirt Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Jauniešu iniciatīvu projektu finansējumu EUR 4600,00 apmērā projekta “Draudzība abos virzienos” īstenošanai.

Projekts tika uzsākts 01.06.2019. un ilgs 3 mēnešus – līdz 02.09.2019.

Projekta mērķis:

1) palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

2) iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Galvenā projekta aktivitāte ir 3 dienu nometne “Draudzība abos virzienos”, kurā jaunieši caur neformālās izglītības metodēm attīstīs komunikācijas, līdzdalības prasmes, attīstīs personīgo pilnveidi un motivāciju.

Projekta mērķa grupa ir 25 jaunieši vecumā 13-17 gadiem, kuri ir pakļauti dažādiem priekšlaicīgas mācību pamešanas riskiem:

1. ar mācību darbu vai izglītības iestādes vidi saistītiem riskiem (neattaisnoti mācību kavējumi, grūtības mācībās, konflikti ar klases biedriem, pedagogiem, vardarbība u.c.);

2. ekonomiskiem riskiem (apgrūtināta nokļūšana uz skolu, materiālie apstākļi, pienākumi mājās, kas traucē mācībām u.c.);

3. ar ģimeni saistītiem riskiem (vecāki ilgstošā prombūtnē, pieskata brāli/māsu, vecāku atkarība, konflikti/vardarbība ģimenē, vecāku nepietiekams atbalsts vai pārlieku liela iesaiste u.c.).

Projekta ietvaros tiks uzlabotas attiecības ar vienaudžiem, attīstīs jauniešos konfliktu risināšanas prasmi, attīstīs saskarsmes un komunikācijas prasmes, paaugstinās motivāciju mācīties un uzlabos katra jaunieša pašvērtējumu un pašsajūtu sabiedrībā. Līdz ar to uzlabosies jauniešu mācību iestādes iekšēja vide un uzlabosies attiecības klasē – gan ar pedagogiem, gan vienaudžiem. Jauniešu ģimenēs stiprināsies vecāku un bērnu attiecības, uzlabosies situācijas ģimenēs.

Projektā plānotās darbības un aktivitātes atbilst preventīvo un intervences pasākumu vidējā termiņa plānam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai pašvaldībā. Galvenā projekta aktivitāte būs trīs dienu neformālās aktivitātes un apmācības jauniešiem.

Sagatavoja:
Sintija Ančeva,
projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2019.