Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar izpirkuma tiesībām

05.06.2019.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar izpirkuma tiesībām ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0344 platībā 2,2696 ha , t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,4696 ha, lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums -30 balles, kadastrālā vērtība -629 EUR Preiļu novada Preiļu pagastā uz pieciem gadiem , lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 20.06.2019. iesniedzot pieteikumu domes kancelejā Raiņa bulvāris 24, Preiļi, 1 stāvā vai elektroniski uz Preiļu novada domes e- pastu dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel 28367578.

Pēdējās izmaiņas: 05.06.2019.