Preiļu novadā tapuši jauni saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizāciju

02.04.2019.

29. marta sēdē Preiļu novada domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo Preiļu novadā un iekļaujas to administratīvo teritoriju pilsētas un ciemu robežās, uz kurām attieksies šie noteikumi, un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām. Jaunā kārtība paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu stāvokli, sistēmās uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienlīdzīgas prasības. Tāpat ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst arī notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi.

Preiļu novada domes Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 ietvaros visām 119 Latvijas pašvaldībām, tostarp arī Preiļu novada domei, ar šī gada 1. janvāri bija jāuzsāk un līdz 2021. gada beigām ir jāpabeidz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide.

Pašvaldības izstrādātie saistošie noteikumi nosaka apdzīvotas vietas Preiļu novada teritorijā, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām attiecas noteiktās prasības, minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību, prasību minimumu asenizatoriem, kā arī atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru nekustamais īpašums atrodas Preiļu pilsētas vai Līču, Aizkalnes, Prīkuļu un Pelēču ciema administratīvo teritoriju robežās, būs jāsāk reģistrēt individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķus un krājtvertnes, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, reģistra uzturētāja – SIA “Preiļu saimnieks” – izveidotā datubāzē, jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana, izmantojot decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kā arī jānodrošina attiecīgo iekārtu apkope. Šī brīža aktuālā situācija parāda, ka aptuveni 580 īpašumiem, kas atrodas Preiļu pilsētas un attiecīgo novada ciematu administratīvajās teritorijās nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

Attiecīgā reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Preiļu novadā tiek pielietotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums.

Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru reģistrēšanu var vērsties Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, savukārt jautājumos par  decentralizētās kanalizācijas sistēmu, reģistrāciju un kontroli aicinām griezties SIA “Preiļu saimnieks”.

Informējam, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas domes informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 02.04.2019.