Uzsākta detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijai

13.03.2019.

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai Preiļos, pilsētas centrā. Deputāti apstiprināja darba uzdevumu un par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāju Sanitu Meļko. Darba uzdevumā noteiktas vairākas prasības, kas jāņem vērā, izstrādājot Preiļu pilsētas centra teritorijas detālplānojumu.

Sanita Meļko pastāstīja, ka darba uzdevumā noteikts detālplānojuma izstrādes sākuma posmā piedāvāt divus plānojamās teritorijas telpiskās koncepcijas skiču variantus, nosakot perspektīvās apbūves izvietojumu un augstumu. Vienā no skiču variantiem tiek paredzēta esošās autoostas ēkas saglabāšana ar pārbūves iespēju un pielāgošana mūsdienu vajadzībām, savukārt otrajā variantā jāparedz autoostas nojaukšanu un jaunas ēkas būvniecību tajā pašā vai citā teritorijas zonā.

Izstrādājot teritorijas telpiskās kompozīcijas koncepciju un skiču projektus, jānorāda, kā plānotais publiskais objekts iekļaujas apkārtējā apbūvē un jānosaka perspektīvās  apbūves izvietojums. Detālplānojuma robežās jānorāda plānotajai apbūvei nepieciešamais autostāvvietu  skaits atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, jāizstrādā perspektīvā satiksmes organizācijas shēma, nodrošinot teritorijas iekļaušanos kopējā pilsētas transporta un ielu tīklā.

Darba uzdevumā noteikts arī izstrādāt teritorijas labiekārtojuma risinājumu, apstādījumu zonu plānojumu, kā arī nepieciešamo autostāvvietu izvietojumu atbilstoši plānotajai teritorijas izmantošanai. Izstrādājot detālplānojumu, teritorijas apbūvē jāparedz kvalitatīvi funkcionāli nepieciešamie labiekārtojuma elementi – apgaismes ķermeņi, soliņi, atkritumu urnas, velo novietnes, nepieciešamie inženiertīkli un būves. Apbūvē ieplānota zona publiskajā ārtelpā, kurā varētu izvietot skulptūru ansambli no Jāņa Streiča kinofilmas “Cylvāka bārns” vai kādu citu māksliniecisku vides objektu.

Darba uzdevums paredz arī fasāžu apdares priekšlikumu izstrādi gan detālplānojuma teritorijā esošajām ēkām, gan tām ēkām, kas atrodas blakus esošajos zemes īpašumos.

Kā pavēstīja Sanita Meļko, darbs pie detālplānojuma izstrādes ir komplicēts, viss precīzi jāplāno un jāsaskaņo ar dažādām institūcijām. Lai veiktu pilnīgu detālplānojuma izstrādi, tuvākajā laikā tiks veikta iepirkuma procedūra. Detālplānojuma projekts tiks nodots publiskai apspriešanai iedzīvotājiem.

Detālplānojuma mērķis ir priekšnoteikumu izstrādāšana iespējamajai ilgtspējīgai Preiļu pilsētas centra teritorijas attīstībai, ietverot publiska rakstura iestāžu un objektu, inženiertehniskās, transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas un izmantošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas.

Detālplānojuma izstrāde tiek veikta saskaņā ar Preiļu novada attīstības programmu 2018. – 2024. gadam un pamatojoties uz aptaujas rezultātu apkopojumu par Preiļu pilsētas centra vizuālo izskatu un attīstību.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2019.