Preiļu novada pašvaldība piedalīsies Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā par dabas daudzveidības saglabāšanu

11.03.2019.

Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projekts LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) tika uzsākts 2018.gada aprīlī, kurā Preiļu novada pašvaldība piedalījās biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme”” sastāvā. Šī gada sākumā notika projekta partneru maiņa, un Preiļu novads pārņēma biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme”” partnera aktivitātes, lai sekmīgi turpinātu iesāktās aktivitātes un sasniegtu projekta mērķi – izveidotu kopīgu metodoloģiju mitrāju biotopu apsaimniekošanai Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos. Projekta pasākumi notiek Natura 2000 teritorijās, un projekta partneri Lietuvā ir: Sartai un Grazute reģionālo parku administrācija (projekta vadošais partneris); Biržai reģionālā parka administrācija; Dabas mantojuma fonds, bet Latvijā –  Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija un Viesītes novada pašvaldība.

Preiļu novada Pelēču ezera purvs kā viens no nedaudziem pārejas tipa purviem Latvijā ar tajā konstatētajiem floras un faunas pārstāvjiem var kļūt par unikālu dabas objektu ne tikai valsts, bet arī starptautiskā mērogā. Projekta ietvaros tiks izstrādāts dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāns un veikti Pelēču ezera purva apsaimniekošanas darbi. Vēl projektā tiks izstrādāta metodoloģija mitrāju biotopu atjaunošanas/ apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēšanai un ilgtermiņa monitoringam; Rokasgrāmata par dažādām pielietotajām mitrāju apsaimniekošanas metodēm Latvijas-Lietuvas pierobežas reģiona īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī tiks organizēti apmācību semināri ieinteresētajām pusēm (zemes īpašnieki, pašvaldības, atbildīgās iestādes) par mitrāju saglabāšanu un apsaimniekošanu.

Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2018. – 02.04.2020. (24 mēneši). Projekta kopējās izmaksas 374 367,84 tūkstoši EUR, tai skaitā Preiļu novadā 65 444,11 EUR, no kuriem ERAF finansējums (85%) 55 627,49 EUR, valsts finansējums (5%) 3 272,20 EUR, bet nepieciešamais finansējums no Preiļu novada domes – (10%) 6 544,41 EUR.

Papildu projekta aktivitātēm tiek plānots izveidot dabas taku un skatu laukumu pie Pelēču ezera purva sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, lai attīstītu šo vietu kā tūrisma objektu un dotu iespēju skolēniem, dabas pētniekiem un citiem interesentiem iepazīties ar unikāliem dabas elementiem.

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 11.03.2019.