Tiek palielināts pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Preiļu novadā

28.02.2019.

Kārtējā domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu par izmaiņu veikšanu Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”, kas paredz palielināt pašvaldības sniegto atbalstu Preiļu novada daudzbērnu ģimenēm.

Saistošie noteikumi papildināti ar sadaļu “Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam”, kas nosaka, ka daudzbērnu ģimenei, kura pamata dzīvesvietu ir deklarējusi Preiļu novadā un kuras bērns apmeklē kādu no Preiļu novada izglītības iestādēm, ir tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Paredzētais pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs vienam skolēnam tiek noteikts 40 eiro gadā. Lai saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus un izglītības iestādi. Ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, Labklājības pārvaldē ir jāiesniedz arī izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns mācās.

Pabalsta izmaksai iesniegumus paredzēts sākt pieņemt jūlija, augusta un septembra mēnešos. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai skaidrā naudā.

Atbilstoši Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2017/14 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā” VIII daļai daudzbērnu ģimene, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu mācību līdzekļu iegādei par skolēnu saņem kā trūcīga ģimene. Līdz ar to tā nevar pretendēt uz pabalstu atkārtoti.

Atgādinām, ka daudzbērnu ģimene ir tā ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Savukārt Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām”, 2.1. apakšpunktā norādīts, ka ģimene, kura audzina trīs un vairāk bērnus, ir sociāli mazaizsargāta personu grupa.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietniece Anita Gāga pastāstīja, ka līdz šim daudzbērnu ģimenes Preiļu novadā saņēma pašvaldības atbalstu – 50% atlaidi no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē un 50% atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē.

Šobrīd Preiļu novadā vērojams būtisks daudzbērnu ģimeņu skaita pieaugums. Ja 2012. gadā atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē bija saņēmuši 30 bērni no 27 daudzbērnu ģimenēm, tad uz 2019. gada janvāri minēto pabalstu saņem 83 bērni no 61 ģimenes.

Izvērtējot minēto pabalstu pozitīvo devumu tieši nelabvēlīgās demogrāfiskās situācijas kontekstā, kā arī ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto regulējumu par pašvaldības pienākumiem un tiesībām sniegt palīdzību īpaši daudzbērnu ģimenēm, kas līdz šim nav ticis izmantots pilnā apmērā, nepieciešama sekmīgās ievirzes turpināšana. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes bērniem, kuri apmeklē kādu no Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēm, būs mērķtiecīgs atbalsts un pozitīvs signāls tām ģimenēm, kuru jaunākie bērni vēl tikai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, gan tām, kuras par trešā bērna ienākšanu ģimenē līdz šim vēl nav izšķīrušās.

Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos ierosināja Preiļu novada Labklājības pārvalde. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2019.